Valmismatka. Menolennon viivästyminen

hinnanalennus
viivästyminen
lentolippu
valmismatka

Diaarinumero: 1160/35/05
Antopäivä: 30.06.2006

Kuluttajat (K:t) osallistuivat elinkeinonharjoittaja 2:n (EH2) valmismatkalle Madeiralle 6.-13.3.2005. Matkan hinta oli 655 euroa henkeä kohti, jonka lisäksi tulivat toimitusmaksu ja palvelupalkkio yhteensä 16 euroa. Menolennon piti lähteä Helsingistä 6.3.2005 kello 11.15 ja saapua Funchaliin Madeiralle 6.3.2005 kello 15. Lento viivästyi 9 tuntia 16 minuuttia. EH2 on maksanut K:ille 95 euroa

Vaatimukset

K:t vaativat korvauksena menolipun hinnan eli yhteensä 500 euroa. He vetoavat Euroopan unionin lentomatkustajien oikeuksiin.

Puoli tuntia ennen lennon lähtöä matkustajia pyydettiin siirtymään toiselle lähtöportille. Madeiran lennon kone otettiin käyttöön Teneriffan lennolle. Matkustajat joutuivat odottamaan epätietoisina kello 17:ään asti, jolloin heille ilmoitettiin, että lento lähtee kello 20.45. Matkustajille jaettiin kuponkeja. Vain osa matkustajista sai hotellimajoituksen. Kun K:t saapuivat yöllä 7.3.2005 kello 1.30 Funchaliin, kaikki paikat olivat kiinni eikä ollut mahdollisuutta saada juotavaa eikä syötävää eikä ollut tervetulotilaisuutta.

Vastaukset

Elinkeinonharjoittaja 1 (EH1)

EH1 kiistää vaatimukset. EH1 oli valmismatkan matkanjärjestäjän EH2:n alihankkija. EH2 on matkustajien sopimuskumppanina maksanut korvausta loman lyhenemisestä puolella vuorokaudella. Matkustajille ei ole aiheutunut maksettua korvausta enempää vahinkoa. Sopimussuhde ei ole matkustajien ja EH1:n välinen.

Matkustajille on tarjottu virvokkeita ja välipalaa lentokentällä. Lennon lähtöaikaa ei voida tietää varmasti etukäteen, kun teknistä vikaa paikallistetaan ja korjataan. EH2 ja EH1 ovat huolehtineet matkustajista sen ajan, jolloin lennon lähtöä on jouduttu odottamaan. Matkustajat on kuljetettu matkakohteeseen sovitusti, joskin myöhässä. Lento saapui Funchaliin 7.3.2005 kello 00.16.

Lentokoneen edellisen lennon laskeutumisvaiheessa Helsinki-Vantaan lentoasemalle yöllä oli ilmennyt tekninen vika oikean moottorin ilmanvuodatusjärjestelmässä. Moottori ei vian vuoksi antanut tyhjäkäyntiteholla paineilmaa lentokoneen paineistusta eikä ilmastointia varten. EH1:n ohjeistuksen mukaan koneella ei voida lentää, jos siinä on tällainen vika. Kysymys on turvallisuudesta. Lentokoneet huolletaan viranomaisvahvisteisten huoltojärjestelmien mukaisesti. Lentokoneiden järjestelmät vikaantuvat ajoittain huolloista huolimatta. Tällaisia vikoja ei esiinny usein. Vian etsintä aloitettiin välittömästi koneen laskeuduttua. Korjaus eteni vaihe vaiheelta järjestelmän laitteita testaten, vaihtaen ja konetta koekäyttäen.

Vastineessaan K:ien reklamaatioon ennen lautakuntakäsittelyä EH1 on ilmoittanut lisäksi, että se maksaa lipun hinnan takaisin EY:n asetuksen mukaisesti, jos lento myöhästyy yli viisi tuntia ja matkustaja päättää perua matkansa kokonaan.

EH2

EH2 pitää jo maksamaansa korvausta riittävänä. Se palautti puolen vuorokauden osuuden matkan hinnasta yleisten valmismatkaehtojen 14.3 kohdan perusteella. Teknisen vian korjauksen vaatimaa aikaa ei aina ole mahdollista arvioida heti luotettavasti. Matkustajille jaettiin lentokentällä yhdet kuuden euron tarjoilukupongit ja kahdet 13 euron tarjoilukupongit muutaman tunnin välein. Viivästymiseen ei liity sellaista huolimattomuutta tai laiminlyöntiä, että yleisten valmismatkaehtojen 16 kohta vahingonkorvauksesta tulisi sovellettavaksi. K:t eivät ole myöskään näyttäneet, että heille olisi aiheutunut korvattavaa vahinkoa. Mielipaha ja harmi eivät ole korvattavia vahinkoja. EY:n asetuksen mukainen huolenpitovelvollisuus on tullut täytetyksi tarjoilukupongeilla.

Ratkaisu

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 261/2004 (jäljempänä EY:n asetus) matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä tuli voimaan 17.2.2005.

Kun lennosta vastaava lentoliikenteen harjoittaja perustellusti arvioi olevan todennäköistä, että yhteisön sisäinen yli 1500 kilometrin pituinen lento viivästyy aikataulun mukaisesta lähtöajastaan vähintään kolme tuntia, EY:n asetuksen 6 ja 9 artiklan mukaan lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan on tarjottava matkustajalle ilmaiseksi aterioita ja virvokkeita kohtuullisessa suhteessa odotusaikaan sekä kaksi puhelua, teleksiä tai telekopioviestiä tai sähköpostiviestiä.

Kun viivästyminen kestää vähintään viisi tuntia, EY:n asetuksen 6 ja 8 artiklan mukaan lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan on annettava matkustajalle mahdollisuus valita lipusta maksetun hinnan palauttaminen kultakin matkan osalta, joka jää tekemättä, sekä jo tehdyiltä osilta matkaa, jos lennosta ei ole enää matkustajan alkuperäisen matkasuunnitelman kannalta hyötyä, sekä tarvittaessa paluulento, joka lähtee mahdollisimman pian ensimmäiseen lähtöpaikkaan.

EY:n asetuksessa ei ole säädetty vakiokorvausta lennon viivästymisestä. K:t ovat käyttäneet menolennon eikä voida katsoa, että lennosta ei olisi ollut heille enää hyötyä viivästymisen vuoksi, koska he ovat voineet käyttää melkein kokonaan valmismatkan muut palvelut matkakohteessa. Heillä ei ole näin ollen oikeutta saada lentolipun hintaa takaisin EY:n asetuksen nojalla. He ovat saaneet lentokentällä kolme ruokailukuponkia. EY:n asetuksen mukaan lentoyhtiöllä ei ollut velvollisuutta järjestää matkustajille hotellimajoitusta, koska lennon lähtöaika ei siirtynyt seuraavaan päivään.

Valmismatkalain 17 §:n ja yleisten valmismatkaehtojen 14 kohdan mukaan matkanjärjestäjän suorituksessa on virhe, jos matka ei palveluksiltaan tai muilta järjestelyiltään vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Virheenä ei kuitenkaan pidetä sellaisia matkan kokonaisuuden kannalta vähäisiä muutoksia tai puutteita matkajärjestelyissä, joihin matkustaja on matkakohteen tai matkan luonteen perusteella voinut kohtuudella varautua.

Yleisten valmismatkaehtojen 14.3 kohdan mukaan virheenä ei pidetä myöhästynyttä saapumista matkakohteeseen tai aikaisempaa kotiinlähtöä, jos muutos johtuu matkanjärjestäjästä riippumattomasta syystä ja matkakohteessa olo lyhentyy 5-8 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 8 tuntia.

Valmismatkalain 20 §:n ja yleisten valmismatkaehtojen 15.2 kohdan mukaan matkustajalla on oikeus virheen merkitystä vastaavaan hinnanalennukseen, jos virhettä ei ole korjattu viivytyksettä matkanjärjestäjän kustannuksella tai jos virhe ei ole korjattavissa.

Valmismatkalain 23 §:n ja yleisten valmismatkaehtojen 16.1 kohdan mukaan matkustajalla on oikeus korvaukseen henkilö-, esine- ja varallisuusvahingosta, jonka matkanjärjestäjän suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheuttanut, jos virhe tai vahinko johtuu matkanjärjestäjän tai matkanjärjestäjän sopimuksen täyttämisessä apunaan käyttämän muun elinkeinonharjoittajan huolimattomuudesta. Vapautuakseen korvausvelvollisuudesta matkanjärjestäjän on osoitettava, ettei huolimattomuutta ollut matkanjärjestäjän puolella.

Eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä tehdyn Montrealin yleissopimuksen 19 artiklan mukaan rahdinkuljettaja on vastuussa vahingosta, joka on aiheutunut viivästyksestä matkustajien, matkatavaran tai tavaran ilmakuljetuksessa. Rahdinkuljettaja ei kuitenkaan ole vastuussa viivästyksestä aiheutuneesta vahingosta, jos se näyttää toteen, että rahdinkuljettaja ja sen palveluksessa olevat henkilöt ja asiamiehet ryhtyivät vahingon välttämiseksi kaikkiin toimenpiteisiin, joita on voitu kohtuudella edellyttää, tai jos niiden on ollut mahdotonta ryhtyä tällaisiin toimenpiteisiin.

K:ien matkakohteessa oloaika on lyhentynyt yli yhdeksän tuntia viikon matkalla. Matkassa on ollut virhe yleisten valmismatkaehtojen 14.3 kohdan mukaan. Lautakunta on vakiintuneessa ratkaisukäytännössään katsonut, että matkustajilla on oikeus saada hinnanalennusta valmismatkan hinnasta samassa suhteessa kuin matkakohteessa oloaika on lyhentynyt. K:t ovat tässä tapauksessa menettäneet noin puoli lomapäivää viikon matkalla. EH2 on maksanut heille hinnanalennuksena puolen lomapäivän osuuden matkan hinnasta. Lautakunta katsoo hinnanalennuksen vastaavan virheen merkitystä matkustajille.

Matkustajan velvollisuutena on näyttää toteen, että hänelle on aiheutunut vahinkoa. K:t eivät ole osoittaneet, että heille olisi aiheutunut korvattavaa vahinkoa lennon viivästymisen vuoksi. Lautakunta pitää EH2:n jo maksamaa hinnanalennusta riittävänä hyvityksenä.

Kuluttajavalituslautakunta ei suosita lisää hyvitystä asiassa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 30.6.2006