Hinauspalvelu. Palveluksen hinta.

Diaarinumero: 04/34/2270
Antopäivä: 15.06.2006

Kuluttaja (K) tilasi 3.7.2004 elinkeinonharjoittajalta (EH) auton hinauspalveluksen. Autoa hinattiin 37 kilometriä ja lisäksi autolle tehtiin tarkastus, jossa kytkin todettiin vialliseksi. Palvelus maksoi yhteensä 426 euroa.

K pitää palveluksesta velottua hintaa kohtuuttomana.

Vaatimukset

K vaatii, että EH palauttaa maksetusta hinauslaskusta 213 euroa.

K kertoo, ettei hän tiedustellut hinauksen hintaa etukäteen, koska arvio sen maksavan noin 100-150 euroa. EH ei hintaa ilmoittanut, ei edes hinausta koskevan asiakirjan allekirjoittamisen yhteydessä. K kertoo heti havainneensa, että autosta oli hajonnut kytkin, joten sen tutkiminen oli tarpeeton ja ilman lupaa tehty toimenpide. Lisäksi K ihmettelee, miten auton "tyhjänä ajosta" on syntynyt enemmän kilometrejä kuin "hinausajosta", vaikka EH, josta hinausauto lähti sijaitsee noin kaksi kilometri ennen korjaamoa, johon auto lopulta hinattiin.

Vastaus

EH pitää valitusta aiheettomana.

Liike toteaa, että K:lle on tilausta vastaanotettaessa ilmoitettu hinauksen hinta-arvioksi 320 euroa. K on hyväksynyt hinaustilauksen ja lasku on todettu virheettömäksi ja normaalihinnaston mukaiseksi. Hinaus tehtiin lauantaina, joten korjaamo ei ollut auki. Hinausauton kuljettaja ja tarkastuksen suorittanut asentaja on jouduttu hälyttämään töihin kotoa. K:lta ei ole veloitettu asentajan lähtö/hälytysrahaa.

Ratkaisun perustelut

Osapuolten kertomukset ovat ristiriitaisia sen osalta, oliko palveluksesta annettu 320 euron hinta-arvio. K:n mukaan ei ollut ja hän pitää veloitettua hintaa kohtuuttomana. EH:n mukaan hinauksesta oli annettu kyseinen arvio ja lasku on asianmukainen. Koska palveluksen hinnasta ei ole näytetty sovitun on K:n maksettava siitä kuluttajasuojalain 8 luvun 23 §:n tarkoittama kohtuullinen hinta.

Kuluttajansuojalain 8 luvun 23 §:n mukaan, Jollei palveluksen hinnasta tai sen laskemistavasta ole sovittu, tilaajan on maksettava hinta, joka on kohtuullinen ottaen huomioon palveluksen sisältö, laajuus, laatu, taloudellisesti tarkoituksenmukainen suoritustapa, sopimuksentekoajankohdan käypä hinta tai hinnan laskemistapa sekä muut olosuhteet. Jos toimeksisaaja on palvelusta markkinoitaessa antanut palveluksen hinnasta tai sen laskemistavasta sopimuksentekoajankohdan hintatasoa tarkoittavia tietoja, joiden voidaan olettaa vaikuttaneen sopimukseen, hinta määräytyy annettujen tietojen mukaisesti. Jos elinkeinonharjoittaja on kuluttajan pyynnöstä alustavasti selvittänyt suorituksen sisältöä tai siitä johtuvia kustannuksia, hän voi vaatia tällaisista valmistelevista toimenpiteistä maksun, paitsi jos kuluttajalla alalla vallitsevan käytännön perusteella tai muusta syystä oli aihetta olettaa, että toimenpiteistä ei veloiteta.

Lautakunnalle toimitetun asiakirja-aineiston perusteella 37 kilometrin pituisesta hinauspalveluksesta velottu 351 euron kokonaishinta on korkea, mutta sitä ei voida, erityisesti suoritusajankohta ja olosuhteet sekä yleinen hintataso huomioon ottaen pitää kohtuuttomana. Sen sijaan K ei valituksensa mukaan ole hinausta tilatessaan pyytänyt viemään autoa EH:n tutkittavaksi, vaan suoraan korjaamolle, koska vika (kytkin) oli jo tiedossa. EH ei ole esittänyt mitään näyttöä siitä, että K olisi tilannut tai hyväksynyt tarkastuksen ja ilmansuodattimen vaihdon, joten EH:lla ei ollut oikeutta velottaa K:lta 75 euroa kyseisestä toimenpiteestä.

K on lisäksi esittänyt, ettei liikkeen laskussa ilmoittamat kilometrit ja niistä tehty veloitus voi pitää paikkaansa. Hinausauton tyhjänä ajama matka (43 km) on merkitty hinausmatkaa pidemmäksi (37 km), vaikka liikkeestä hinauksen aloituspaikalle on lyhyempi matka kuin suoritettu hinausmatka oli. Liike ei ole kiistänyt K:n väitettä etäisyyksistä. Lautakunta toteaa, että hinauksen tilaaja voi perustellusti olettaa joutuvansa maksamaan hinausauton saapumiskustannuksista korkeintaan sen kilometrimäärän mukaisen taksan, mikä liikkeestä on hinauksen aloittamispaikalle. Mikäli hinausauto lähtee liikkeelle muusta paikasta ja siitä mahdollisesti aiheutuvat lisäkustannukset aiotaan velottaa tilaajalta, on tästä erikseen sovittava tilauksen yhteydessä. Koska hinausmatka on esitetyn asiakirja-aineiston perusteella ollut kaksi kilometriä pidempi kuin liikkeen ja hinauksen aloittamispaikan välinen etäisyys, on liikkeellä ollut oikeus velottaa K:lta hinausauton paikalle saapumiskustannuksista 35 kilometrin osalta. Näin ollen liikkeen on tältä osin palautettava K:lle (8 km à 2 euroa) 16 euroa.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH palauttaa K:lle 91 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 15.6.2006