Hinauspalvelu. Palveluksen hinta.

Diaarinumero: 04/34/2523
Antopäivä: 15.06.2006

Kuluttaja (K) tilasi 2.8.2003 elinkeinonharjoittajalta (EH) auton hinauspalveluksen. Auto hinattiin, jolloin hinausmatkaksi tuli 149 kilometriä. Palvelus maksoi yhteensä 1.223,50 euroa, josta K:n vakuutusyhtiön suorituksen jälkeen maksettavaksi jäi 537,90 euroa, mihin lisättiin vielä 80 euroa perintäkuluja.

K pitää palveluksesta velottua hintaa kohtuuttomana.

Vaatimukset

K vaatii, että EH palauttaa hänen maksamastaan hinauslaskun osuudesta 500 euroa.

K kertoo, ettei hänelle annettu kustannusarviota kyseisestä hinauksesta. K ei arviota myöskään pyytänyt, koska vuotta aiemmin 115 kilometrin hinaus oli maksanut 350 euroa, joten hän kuvitteli tietävänsä suunnilleen paljonko 1800 kiloa painavan auton hinaus tulisi maksamaan.

K:n mukaan hän ei ollut saanut yritykseltä laskua laisinkaan ennen perintätoimistosta tullutta perintäkirjettä. K selvitti asian vakuutusyhtiön kanssa, jolloin ilmeni, ettei vakuutusyhtiön maksama 683,98 euroa ollut yhtiölle riittänyt. K maksoi laskun ja sopi perintäkuluista, mutta pitää laskua kohtuuttomana. Erityisesti kilometrikustannusten päälle velottu kuljettajan 90 euron tuntipalkka tuntuu suurelta.

Vastaus

EH pitää valitusta aiheettomana.

Liike toteaa, että K:lle on tilausta vastaanotettaessa ilmoitettu hinauksen hinta-arvioksi 1.150 euroa ja kerrottu, että yleensä vakuutusyhtiö korvaa hinauksen vain lähimmälle korjaamolle. K kuitenkin halusi hinauksen Viitasaarelle ja lupasi maksaa vakuutusyhtiön korvauksen yli menevän osuuden laskusta.

K on vapaaehtoisesti maksanut laskun perintäyhtiölle, joten hän on sen hyväksynyt. Raskaan hinausauton kulut ovat huomattavasti suuremmat, kuin kevyessä kalustossa. Tuskin monikaan hinausliike tekisi vastaavalla autolla 300 kilometrin hinaustoimenpidettä työpalkkoineen 500 eurolla, koska kate jäisi hyvinkin pieneksi.

Ratkaisun perustelut

Osapuolten kertomukset ovat ristiriitaisia sen osalta, oliko palveluksesta annettu hinta-arviota tai hinnasta muuten sovittu. K:n mukaan ei ollut ja hän pitää veloitettua hintaa kohtuuttomana. EH:n mukaan hinauksesta oli annettu kyseinen arvio ja lasku on asianmukainen. Koska palveluksen hinnasta ei ole näytetty sovitun on K:n maksettava siitä kuluttajasuojalain 8 luvun 23 §:n tarkoittama kohtuullinen hinta.

Kuluttajansuojalain 8 luvun 23 §:n mukaan, Jollei palveluksen hinnasta tai sen laskemistavasta ole sovittu, tilaajan on maksettava hinta, joka on kohtuullinen ottaen huomioon palveluksen sisältö, laajuus, laatu, taloudellisesti tarkoituksenmukainen suoritustapa, sopimuksentekoajankohdan käypä hinta tai hinnan laskemistapa sekä muut olosuhteet. Jos toimeksisaaja on palvelusta markkinoitaessa antanut palveluksen hinnasta tai sen laskemistavasta sopimuksentekoajankohdan hintatasoa tarkoittavia tietoja, joiden voidaan olettaa vaikuttaneen sopimukseen, hinta määräytyy annettujen tietojen mukaisesti. Jos elinkeinonharjoittaja on kuluttajan pyynnöstä alustavasti selvittänyt suorituksen sisältöä tai siitä johtuvia kustannuksia, hän voi vaatia tällaisista valmistelevista toimenpiteistä maksun, paitsi jos kuluttajalla alalla vallitsevan käytännön perusteella tai muusta syystä oli aihetta olettaa, että toimenpiteistä ei veloiteta.

Lautakunnalle toimitetun asiakirja-aineiston perusteella 149 kilometriä käsittäneestä hinauspalveluksesta velottua 1.223,50 euron kokonaishintaa ei voida, erityisesti suoritusajankohta ja olosuhteet sekä yleinen hintataso huomioon ottaen pitää kohtuullisena. Lautakunta katsoo, että EH:lla on ollut oikeus velottaa hinauspalveluksesta korkeintaan 650 euroa. Näin ollen EH on velvollinen palauttamaan K:lle hänen vaatimansa 500 euron osuuden kokonaisuudessaan.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH palauttaa K:lle 500 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 15.6.2006