Valmismatka. Hotellin sijainti. Rakennustyöt. Rannat

hinnanalennus
majoituspalvelu
valmismatka

Diaarinumero: 2697/35/05
Antopäivä: 16.05.2006

Kuluttajat (K:t) osallistuivat matkanjärjestäjän valmismatkalle Nessebariin, Bulgariaan, 22.-29.5.2005. He majoittuivat XX-hotellissa. Matkan hinta oli 355 euroa henkeä kohti. K:t olivat tyytymättömiä hotellin sijaintiin sekä siihen, että heidän mukaansa rakennustyöt aiheuttivat häiriötä ja rannat olivat epäsiistejä.

Hotellista oli annettu muun muassa seuraavia tietoja: "XX Hotel **+. Virallinen luokitus **. Rannalla. Keskustaan noin 1 km… Matkaa Ravdan kylään noin 1 km, Nessebariin noin 1,5 km."

Vaatimukset

K:t vaativat matkanjärjestäjää korvaamaan 100 euroa henkeä kohti.

Hotellikuvauksessa oli virheellistä tietoa. Hotellilta ilmoitettiin olevan Nessebariin noin puolitoista kilometriä, mutta matkaa oli yli kolme kilometriä. Alueella oli runsaasti rakennustoimintaa, joka aiheutti koko ajan melu- ja pölyhaittaa, jopa kello 18:aan tai 19:ään asti. Rakennustoiminnasta pitäisi ilmoittaa hotellitiedoissa, ei ole riittävää, että siitä mainitaan vain erikoisehdoissa. Rakennustöiden vuoksi lähialue oli epäsiisti, kadut olivat huonossa kunnossa ja osin rakennusjätteitä täynnä. Rakennusjätettä vietiin noin 50 metrin päähän. Lähin rakennustyömaa sijaitsi aivan hotellin vieressä ja juuri K:ien huoneen parvekkeen kohdalla. Toinen rakennustyömaa sijaitsi tien toisella puolella välittömässä läheisyydessä.

Linja-autopysäkille oli matkaa noin kilometri. Linja-auto ei ottanut aina kyytiin. Joskus linja-auto vei paluumatkalla toiseen kylään asti, jonne oli matkaa noin kaksi kilometriä, vaikka esitteessä oli merkitty noin kilometri. Rannat olivat puhdistamatta. Esitteessä ei kerrottu, ettei vielä ollut varsinainen sesonki. Hotellihuoneen kylpyhuoneen lattia oli koko ajan märkä eikä siellä ollut lattialämmitystä eikä suihkuverhoa.

K:t kertoivat haitoista heti loman alussa oppaalle, joka ei ottanut kantaa. He tekivät matkanjärjestäjälle reklamaation 20.6.2005. K:t ovat toimittaneet lautakunnalle matkanjärjestäjän 26.7.2005 päivätyn reklamaatiovastineen, jossa se on ilmoittanut saaneensa virheellistä tietoa hotellin sijainnista. Esitteessä on mainittu, että mahdolliset rakennusprojektit saattavat aiheuttaa meluhaittaa huoneeseen. Paikalliset viranomaiset tarkkailevat melutasoa eikä matkanjärjestäjä voi juurikaan vaikuttaa paikallisiin säädöksiin.

Vastaus

Matkanjärjestäjä on ilmoittanut, etteivät K:t ole osoittaneet reklamaatiota matkasta sille tai matkan myyneelle matkatoimistolle ennen käsittelyn alkamista lautakunnassa. Täten matkanjärjestäjällä ei ole ollut mahdollisuutta korjata matkassa mahdollisesti esiintyneitä epäkohtia suoraan asiakkaan kanssa. Kesän 2005 esite ilmestyi vuoden alussa, joten sen tiedot perustuvat vuodenvaihteessa olleisiin tietoihin. Matkanjärjestäjän paikalliselta agentilta saaman tiedon mukaan kaikki lomakohteessa olevat rakennustyöt oli määrä lopettaa ennen kesäkauden alkua. Rakennustyömaat ovat sijainneet pienen matkan päässä hotellilta ja ensisijaisesti hotellin takana. Hotellin ravintola- ja muut palvelut sijaitsevat meren puolella. Täten rakennustöistä aiheutuva meteli ei ole ollut kovin mahdollinen.

Esitteen hotellikuvauksessa ei ole mainittu, että kylpyhuoneen varustelutasoon sisältyisivät ne seikat, joita K:t pitivät puutteina. Esitteessä mainitut etäisyydet ovat olleet virheellisiä. Tämä virhe, johon matkanjärjestäjä pidättää oikeuden, on ollut suhteellisen pieni. Kohdevastaavan mukaan XX -hotellin ranta ei ollut epäsiisti K:ien loma-aikana. Lomakauden alussa kohteen rantoja ei välttämättä siivottu, joten siellä saattoi ajoittain olla levää, mutta ei esimerkiksi rakennustymaasta johtuvaa jätettä.

Ratkaisun perustelut

Valmismatkalain 17 §:n mukaan matkanjärjestäjän suorituksessa on virhe, jos matka ei palveluksiltaan tai muilta järjestelyiltään vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Virheenä ei kuitenkaan pidetä sellaisia matkan kokonaisuuden kannalta vähäisiä muutoksia tai puutteita matkajärjestelyissä, joihin matkustaja on matkakohteen tai matkan luonteen perusteella voinut kohtuudella varautua.

Valmismatkalain 20 §:n mukaan matkustajalla on oikeus virheen merkitystä vastaavaan hinnanalennukseen, jos virhettä ei ole korjattu viivytyksettä matkanjärjestäjän kustannuksella tai jos virhe ei ole korjattavissa.

Esitteessä on annettu hieman virheellistä tietoa hotellin sijainnista. Esitteen mukaan keskustaan on ollut matkaa noin kilometri, Ravdan kylään niin ikään noin kilometri ja Nessebariin noin puolitoista kilometriä. K:ien mukaan hotellilta oli matkaa Nessebariin yli kolme kilometriä ja Ravdan kylään noin kaksi kilometriä. Lautakunta pitää lähimpien kylien etäisyyttä koskevissa tiedoissa olleita virheellisyyksiä matkakokonaisuuden kannalta niin epäolennaisina ja vähäisinä, ettei kysymyksessä ole hinnanalennukseen oikeuttava virhe.

Hotellin vieressä on ollut rakennustyömaita, joista toinen on K:ien toimittamien valokuvien perusteella ollut sillä puolella hotellia, jossa heidän huoneensa parveke oli. Lautakunta katsoo näin ollen selvitetyksi, että rakennustöistä on aiheutunut meluja pölyhaittaa K:ien huoneeseen ja parvekkeelle. Esitteessä on ollut yleinen maininta rakennustöiden mahdollisesti aiheuttamista haitoista, mutta rakennustyömaista ei ole mainittu K:ien varaaman hotellin esittelyssä eikä muutenkaan K:ille ennen sopimuksen päättämistä. Matkassa on näin ollen ollut virhe, koska K:t eivät olleet kohtuudella voineet varautua siihen, että heidän huoneensa parvekkeelle aiheutuu tällaista haittaa.

Hotellikuvauksessa ei ole luvattu mitään erityistä kylpyhuoneen varustelutasosta. Se, että hotellin ranta olisi ollut niin epäsiisti, että matkassa olisi virhe tämän vuoksi, on jäänyt näyttämättä. Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa linja-autokuljetuksista, jotka eivät ole sisältyneet sen myymään matkaan. Lautakunta pitää muita valituksessa väitettyjä puutteita niin vähäisinä matkan kokonaisuuden kannalta, että ne eivät ole hinnanalennukseen oikeuttavia virheitä.

K:illa on oikeus hinnanalennukseen sen vuoksi, että majoitus ei ole vastannut sovittua rakennustöistä aiheutuneiden haittojen vuoksi. Lautakunta on vakiintuneessa ratkaisukäytännössään katsonut hotellissa olevan, valmismatkalain mukaan virheeksi katsottavan puutteen oikeuttavan pääsääntöisesti kymmenen prosentin hinnanalennukseen matkan hinnasta. Perustellusta syystä hinnanalennus voi poiketa tästä. Tällainen syy voi olla muun muassa se, että hinnanalennukseen oikeuttavia puutteita on useita tai että puute on yksittäisen sopimuksen sisältö huomioon ottaen erityisen merkittävä. Vakiintuneen ratkaisukäytäntönsä perusteella lautakunta pitää virheen merkitystä vastaavana hinnanalennuksena tässä tapauksessa noin kymmentä prosenttia matkan hinnasta eli 35 euroa henkeä kohti.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että matkanjärjestäjä maksaa K:ille hinnanalennusta 35 euroa henkeä kohti.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 16.5.2006