Lentolippujen internet-varaus. Erehdys. Ehtojen kohtuullisuus

internet-liittymä
erehdys
kohtuullisuus
lentolippu

Diaarinumero: 04/35/2876
Antopäivä: 03.05.2006

Kuluttajat (K:t) varasivat 13.9.2004 internetistä menopaluulennot Oulusta Helsinkiin. Lentojen hinnat olivat yhteensä 272 euroa, aikuisten lentoliput maksoivat 131 euroa henkeä kohti ja sylivauvan lippu 10 euroa. K:ien mukaan lentoja varatessaan K1 valitsi virheellisesti matkustuspäiviksi 22. ja 24.10.2004, vaikka tarkoituksena oli ollut varata lennot 8. ja 10.10.2004. Elinkeinonharjoittaja (EH) on hyvittänyt K:ille 36,26 euroa.

Vaatimukset

K:t vaativat palauttamaan loppuosan lentolippujen hinnasta eli 235,74 euroa.

Erehdyksensä huomattuaan K1 ilmoitti asiasta 14.9.2004 EH:n lippupalveluun sekä myöhemmin 23.9.2004 Internet-varauksista vastaavalle henkilölle tarkoituksenaan vaihtaa varaus oikeille päiville. Yhtiön ilmoitettua, että asialle ei voi tehdä mitään, K:t hankkivat uudet liput oikeille päiville. He pitävät kohtuuttomina yhtiön ehtoja, joiden mukaan varausta ei saa muuttaa eikä siitä saa takaisinmaksua, koska kysymyksessä oli inhimillinen erehdys.

Vastaus

EH kiistää vaatimukset. Yhtiön kuljetusehtojen mukaan loppuunvietyä varausta ei voi muuttaa eikä siitä saa takaisinmaksua. Internet-varausta tehdessään varaaja valitsee matkustuspäivät kalenterista. Varaustiedot päivämäärineen näkyvät koko ajan varaussivun oikeassa laidassa. Varaussivut ovat selkeät. Ennen kuin varaaja on voinut saattaa varauksensa loppuun, on hänen hyväksyttävä säännöt ja ehdot rastittamalla vaadittu kohta annettuaan ensin maksutapatietonsa. "Säännöt ja ehdot"-kohdan voi avata vaivatta.

Matkan varaaja on hyväksynyt ehdot, joiden mukaan loppuunvietyä varausta ei voi muuttaa eikä siitä saa takaisinmaksua. Varausajankohdan valinta vahingossa ei tässä vaikuta todennäköiseltä. Varatut lennot eivät olleet täynnä, joten yhtiö ei onnistunut myymään paikkoja uudestaan. EH maksaa lentokenttäveroa vain lennolla olleista matkustajista. Kahden aikuisen ja yhden vauvan lippuhinta sisälsi lentokenttäveroja ja arvonlisäveroa yhteensä 56,26 euroa, mistä on vähennetty 10 euron palvelumaksu kumpaakin aikuista matkustajaa kohti, joten K:ille on palautettu 36,26 euroa.

Ratkaisun perustelut

K:ien mukaan he olivat Internet-varausta tehdessään erehdyksessä valinneet kaksi viikkoa liian aikaiset matkustuspäivät. He yrittivät vaihtaa matkustuspäiviä seuraavana päivänä varauksen tehtyään, mutta EH ei suostunut muuttamaan matka-aikaa.

Lentolippuja koskevissa ehdoissa on todettu, että loppuunvietyä varausta ei voi muuttaa eikä siitä saa takaisinmaksua. Ehtoihin on viitattu selkeästi Internetissä ennen varauksen tekemistä ja ehdot ovat olleet helposti kuluttajan saatavilla Internet-sivuilla. Ehdot ovat näin ollen tulleet sopimuksen osaksi.

Siitä, milloin erehdyksessä annettu tahdonilmaisu ei sido sen antajaa, säädetään varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain 32 §:ssä. Tahdonilmaisun sitomattomuuden edellytyksenä on, että se, johon tahdonilmaisu on kohdistettu, tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää erehdyksestä. Tässä tapauksessa EH ei tiennyt eikä sen olisi pitänytkään tietää varausta vastaanottaessaan, että K:t ovat erehtyneet matkustusajankohdasta. K:illa ei näin ollen ole tämän lainkohdan nojalla oikeutta saada lentolippujen hintaa takaisin.

Kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:n mukaan sopimusehtoa voidaan sovitella tai se voidaan jättää huomioon ottamatta, jos sopimuksen ehto on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen. Sopimuksen ehtona pidetään myös vastikkeen määrää koskevaa sitoumusta. Kohtuuttomuutta arvioitaessa on otettava huomioon sopimuksen koko sisältö, osapuolten asema, sopimusta tehtäessä vallinneet olosuhteet ja, jollei 2 §:stä muuta johdu, olosuhteiden muuttuminen sekä muut seikat.

Sopimusoikeudessa yleisesti vallitsevan niin sanotun lojaliteettiperiaatteen mukaan sopimuksen osapuolen on otettava sopimussuhteessa huomioon myös toisen osapuolen etu. Kuluttajaoikeudessa elinkeinonharjoittajan lojaalisuusvelvollisuus on erityisen korostunut. Lojaalisuusvelvollisuus edellyttää muun muassa sitä, että sopimuskumppanin on pyrittävä rajoittamaan sopimuksesta tai sen rikkomisesta toiselle aiheutuvaa vahinkoa. Kuljetussopimuksissa tämä voi tarkoittaa sitä, että matkan myyneellä voi joissakin tilanteissa olla velvollisuus yrittää myydä peruutettu matka uudelleen matkan peruuttaneen sopijakumppanin lukuun.

Edellä olevan vuoksi lautakunta katsoo, että ehto, jonka mukaan lentolippua ei voi siirtää lainkaan tai sen hinnasta ei palauteta osaakaan peruutustilanteessa, voi johtaa yksittäisessä tapauksessa kohtuuttomuuteen kuluttajan kannalta. Kohtuuttomuutta arvioitaessa merkitystä on muun muassa peruutuksen syyllä ja sillä, onko lentoyhtiö pyrkinyt rajoittamaan vahinkoa. Myös sopimuksen tarkoituksella voi olla merkitystä tässä harkinnassa. Peruuttamisoikeutta on voitu rajoittaa esimerkiksi halvan lentolipun hinnan takia.

K:ien mukaan ehdot ovat kohtuuttomat tässä tapauksessa, koska kysymyksessä oli inhimillinen erehdys. Tässä tapauksessa peruutuksen syy ei ole ollut esimerkiksi sairastumiseen rinnastettavissa oleva ylivoimainen este. Sopimuksen tarkoituksena on ollut lentomatka edulliseen hintaan ja rajoitetuilla peruutusehdoilla. EH on ilmoittanut, ettei se ole saanut myytyä uudelleen toisille matkustajille K:ien alun perin varaamia ja käyttämättä jääneitä lentopaikkoja. Lautakunta toteaa, että Internet-varausta tehdessään kuluttaja on voinut valita matkustuspäivät erittäin selkeästä kalenteriruudukosta ja lisäksi hän on voinut varmistaa päivät alustavasta matkasuunnitelmasta, joka on ollut nähtävillä Internet-sivulla ennen varauksen päättämistä. Valitut lentopäivät ovat olleet kuvaruudulla nähtävillä koko ajan. Ottaen erityisesti huomioon K:ien oman huolimattomuuden lautakunta ei katso ehtojen johtavan kohtuuttomuuteen tässä tapauksessa, vaikka K:t eivät saaneet vaihtaa lentopäiv.

Koska lentolippuja ei ole käytetty, EH ei ole joutunut maksamaan lippujen hintaan sisältyneitä veroja ja maksuja viranomaisille. Se on palauttanut K:ille lentolippujen hintaan sisältyneet lentokenttä- ja arvonlisäverot vähennettyinä 10 euron palvelumaksulla aikuista matkustajaa kohti. EH saisi perusteetonta etua, jos se voisi pitää viranomaisille toteutuneesta matkasta maksettavat verot ja maksut itsellään silloin, kun matka ei ole toteutunut. Lautakunta katsoo, että EH:lla ei ole oikeutta vähentää palautettavasta määrästä yhteensä 20 euron palvelumaksua, joten sen tulee palauttaa myös se.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH maksaa K:ille vielä yhteensä 20 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 3.5.2006