Konsertin peruuntuminen. Välittäjän palvelumaksut

kohtuullisuus
palvelumaksu
peruuttaminen
välittäjän vastuu

Diaarinumero: 04/39/1941
Antopäivä: 16.01.2006

Kuluttaja (K) oli 8.3.2004 ostanut elinkeinonharjoittaja 1:ltä (EH1) liput elinkeinonharjoittaja 2:n (EH2) järjestämään konserttiin. Konsertti peruuntui ja K:lle palautettiin kolmen lipun hinta yhteensä 162 euroa. Erimielisyys koskee sitä, onko hänellä oikeus saada takaisin EH1:n veloittamat Internet-varausmaksut ja toimitusmaksu, jotka olivat yhteensä kolme euroa.

Vaatimukset

K vaatii palauttamatta olevaa kolmea euroa.

K:n käsityksen mukaan lippuja on myyty vain EH1:n kautta. Asiakkaalla ei ole ollut mahdollisuutta hankkia konserttilippua ilman toimituskuluja tai varausmaksuja, jolloin kokonaishintaa ei voi pilkkoa osiin siten, että palautus koskisi vain lipun hintaa. Yrittäjäriski kuuluu yritykselle. Palvelu eli konserttitapahtuma jäi saamatta. K katsoo, että ehto, jonka mukaan koko asiakkaan maksamaa hintaa ei palauteta, on pätemätön tai kohtuuton. Lippujen välittäjää valittaessa EH2:n tiedossa lienee asiakkaalta perittävä kokonaishinta ja EH2:n kannattanee valita välittäjä, jonka asiakkaalta perimä kokonaishinta on pienin.

Vastaukset

EH1

EH1 kiistää vaatimuksen. Se toimii lippujen välittäjänä, mistä tiedotetaan selvästi Internet-kaupan eri sivulla, muun muassa jäsenehdoissa, varauksen vahvistuksessa ja "Tietoa EH1:stä -osiossa. Tapahtumien tiedoissa kerrotaan aina kyseisen tapahtuman järjestäjän nimi. Toimituskulu ja verkkokauppamaksu ovat lipun hinnan ulkopuolisia kustannuksia, jotka toteutuvat asiakkaan käyttäessä eri myynti- ja toimituskanavia. EH1 tiedottaa asiakkaille myös siitä, että tilaisuuden peruuntuessa verkkokauppamaksua, toimituskuluja ja mahdollisia postituskuluja ei palauteta, koska asiakas on saanut palvelun tältä osin.

EH1 kiistää EH2:n väittämän lipun hinnan sisäisten palkkioiden maksamisesta peruutustapauksissa. EH1:n perimät toimitusmaksut määräytyvät toimitustavan ja -paikan mukaan. EH1 maksaa kyseisistä toimituskanavista aiheutuneet kulut yksin. EH1:n tuote on lipun myyntiin asettaminen, toimitus sekä maksujärjestelmien tarjoaminen ja käyttäminen sujuvan lipunmyynnin järjestämiseksi ja ostamisen helpottamiseksi. EH1:n kulut jakelukanavien käytöstä toteutuvat kokonaan riippumatta sen välittmien tuotteiden onnistumisesta. Eri jakelukanavien toimitusmaksun määrä on merkittävä osa, ehkä jopa suurempi kuin EH1:n omat ansiot kyseisen lipun myynnistä. Lippuja voi hankkia myös muuta kautta kuin EH1:ltä.

EH2

EH2 kiistää vaatimuksen. EH2 määrittelee asiakkaalta konsertista perittävän lippuhinnan, johon sisältyy komissio, jonka EH2 maksaa EH1:lle lipun välittämisestä. Koska EH2 on jo maksanut EH1:lle komission, EH1:n ei olisi välttämätöntä periä asiakkailta enää muita välitys- tai toimitusmaksuja. EH1 perii asiakkaalta lisämaksuna omaa komissiotaan, joka ei perustu EH2:n ja EH1:n väliseen sopimukseen ja jonka perimiseen tai suuruuteen EH2:lla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa. EH2 ei saa osaakaan näistä lisämaksuista. Tapahtuman peruuntuessa kuluttajalla on oikeus purkaa kauppa. Kauppalain 64 §:n mukaan kaupan purussa sopipapuolen tulee palauttaa se, mitä hän on vastaanottanut. EH2 on toiminut kuluttajansuojalain ja kauppalain säännösten mukaisesti.

Välittäjä vastaa omasta toiminnastaan eikä ole vain yksipuolisesti toimeksiantajan edustaja, vaan myös itsenäinen elinkeinonharjoittaja, joka pyrkii maksimoimaan oman liikevoittonsa. EH1 on saanut pitää EH2:n sille maksaman komission konsertin peruuntumisesta huolimatta. EH2:n käsityksen mukaan EH1:n asiakkaalta perimät lisämaksut ovat osa EH1:n ja asiakkaan välistä lipun hankintaa koskevaa sopimusta. EH1 on lipun kääntöpuolelle painamassaan tekstissä yksipuolisesti ja ilman EH2:n suostumusta määritellyt omaa ja tapahtuman järjestäjän välistä vastuuta seuraavasti: "Tilaisuuden järjestäjä vastaa tilaisuudesta, mm. ohjelma- ja katsomomuutoksista ja niistä aiheutuneista kustannuksista." Lisämaksujen palautusvelvollisuus kuuluu EH1:lle. Konsertti peruutettiin esiintyjän sairastumisen vuoksi.

Ratkaisu

Kuluttajansuojalain 5 luvun 1 §:n mukaan luvun säännökset koskevat tavaran kauppaa. Kauppalain 1 §:n mukaan laki koskee irtaimen omaisuuden kauppaa. Tässä tapauksessa ei ole ollut kysymys tavaran tai irtaimen omaisuuden kaupasta, vaan palvelua koskevasta sopimuksesta. Kuluttajansuojalain 5 luvun ja kauppalain säännökset eivät näin ollen sovellu sopimukseen.

Yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaan sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus ja saada maksamansa hinta takaisin, jos toinen sopijapuoli on tehnyt olennaisen sopimusrikkomuksen. Konserttia koskeva sopimus on syntynyt K:n ja konsertin järjestäjän EH2:n välille. Koska EH2 ei ole järjestänyt konserttia, K:lla on ollut oikeus purkaa sopimus ja saada konserttilippujen hinta takaisin. EH2 on jo palauttanut saamansa hinnan K:lle.

EH1:n perimät Internet-varaus- ja toimituskulut ovat olleet EH2:n perimästä hinnasta erillisiä eikä EH2 ole saanut niistä osaakaan. K:lle on konsertin peruuntumisen vuoksi aiheutunut vahinkoa, koska varaus- ja toimituskulut ovat käyneet hyödyttömiksi hänelle. Vahingonkorvausvelvollisuus edellyttää yleensä sitä, että vahingon aiheuttaja on huolimattomuudellaan aiheuttanut vahingon. Vapautuakseen vahingonkorvausvelvollisuudesta sopimussuhteessa vahingon aiheuttajan on yleensä näytettäv, ettei sen puolella ollut huolimattomuutta. EH2 on joutunut peruuttamaan konsertin esiintyjän sairastumisen vuoksi. Koska peruutuksen syynä on ollut ylivoimainen este, vahinko ei ole johtunut EH2:n huolimattomuudesta.

EH1 on toiminut välittäjänä. Välittäjän vastuuseen kuuluu, että välittäjän tulee hoitaa saamansa välitystehtävä sopimuksen mukaisesti ja huolellisesti. Välittäjä vastaa esimerkiksi tiedonantovelvollisuutensa täyttämisestä. Sen sijaan yleisten velvoiteoikeudellisten periaatteiden mukaan välittäjä vastaa vain omasta toiminnastaan välittäjänä. Siten esimerkiksi konserttilippujen välittäjä ei ole vastuussa konsertin järjestäjän toiminnasta.

EH1 on suorittanut oman välitystehtävänsä sopimuksen mukaisesti ja huolellisesti. Koska se ei ole tehnyt sopimusrikkomusta, se ei ole tällä perusteella velvollinen palauttamaan perimiään kuluja, jotka ovat aiheutuneet sille itselleen. EH1 on selkeästi maininnut ehdoissaan, että näitä kuluja ei palauteta konsertin peruuntuessa. Lautakunta ei pidä ehtoa pätemättömänä.

Kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:n mukaan kulutushyödykesopimuksen ehtoa voidaan sovitella tai se voidaan jättää ottamatta huomioon, jos ehto on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen. Sopimuksen ehtona pidetään myös vastikkeen määrää koskevaa sitoumusta. Kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon sopimuksen koko sisältö, osapuolten asema, sopimusta tehtäessä vallinneet olot ja, jollei 2 §:stä muuta johdu, olojen muuttuminen sekä muut seikat.

EH1 on ilmoittanut joutuneensa maksamaan kulut, jotka se on perinyt K:lta varaus- ja toimitusmaksuina. Lautakunta toteaa, että kulut ovat olleet hyvin pienet ja että kuluttajalta ei saa periä osaakaan konserttilipun hinnasta konsertin peruuntuessa. EH1 ei ole voinut vaikuttaa siihen, että konsertti peruuntuu ja kulut jäävät K:lle hyödyttömiksi. Ottaen huomioon sopimuksen koko sisällön ja kulujen pienen määrän lautakunta katsoo, että ehto, jonka mukaan EH1 ei palauta yhteensä kolmen euron Internet-varaus- ja toimitusmaksuja, ei johda tässä tapauksessa kohtuuttomuuteen kuluttajan kannalta.

Kuluttajavalituslautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 16.1.2006