Kosmetologin koulutus. Koulutuksen keskeyttäminen

epäselvä ehto
irtisanominen
kohtuuttomuus
sovittelu

Diaarinumero: 04/39/2747
Antopäivä: 01.11.2005

Kuluttaja (K) aloitti 11.8.2004 opiskelun elinkeinonharjoittajan (EH) kosmetologilinjalla. Koulutus olisi kestänyt 27.1.2006 saakka, mutta K keskeytti sen 13.9.2004 saatuaan toisen opiskelupaikan. K on maksanut 4000 euron koulutusmaksusta 1800 euroa. Erimielisyys koskee sitä, onko hänellä velvollisuus maksaa loppuosa koulutusmaksusta.

Hakuasiakirjojen mukana tulleessa esitteessä mainitaan, että sisäänkirjoitusmaksua 123 euroa ei palauteta ja että koulutusmaksusta maksetaan 1500 euroa 11.8.2004 sekä 300 euroa 11.9.2004, 11.10.2004, 11.11.2004, 11.12.2004 ja 11.1.2005, 700 euroa 11.2.2005 ja 300 euroa 11.3.2005. Esitteessä mainitaan, että sisäänkirjoitusmaksulla opiskelija sitoutuu vastaanottamaan koulutuspaikan ja hyväksymään maksusitoumukset. Kouluun valitun opiskelijan on peruttava sisäänkirjoitusmaksulla varaamansa koulutuspaikka viimeistään seitsemän päivää ennen koulun alkua.

Opiskelijan oppaassa on mainittu, että koulutusmaksut suoritetaan kokonaisuudessaan eikä niitä palauteta opintojen keskeytyessä opiskelijasta johtuvasta syystä. Järjestyssääntöjen mukaan opiskelijan on suoritettava opiskeluun liittyvät sisäänkirjoitus-, koulutus-, tentti-, monistus- ja muut maksut oppilaitoksen antamien ohjeiden mukaan. Maksuja ei palauteta, jos opiskelijan opiskelu estyy tai lakkaa opiskelijasta johtuvasta syystä. Opiskelija on velvollinen suorittamaan koulutusmaksun kokonaisuudessaan eroamisajankohdasta riippumatta.

Vaatimukset

K vaatii, että koulutusmaksua kohtuullistetaan siten, ettei hänen tarvitse maksaa loppuosaa 2200 euroa ainakaan kokonaan. Vaihtoehtoisesti hän vaatii, että hän saa mahdollisuuden suorittaa koulutuksen loppuun seuraavan viiden vuoden sisällä, jos hän joutuu maksamaan koulutusmaksun.

K kävi koulua vain kuukauden, joten hän pitää jo maksamaansa 1800 euroa riittävänä korvauksena. EH antoi etukäteen puutteellista tietoa siitä, mihin opiskelija sitoutuu maksaessaan sisäänkirjoitusmaksun. K sai 29.6.2004 ilmoituksen siitä, että hänet oli valittu koulutukseen. Ilmoituksessa mainittiin, että sisäänkirjoitusmaksu 123 euroa pitää maksaa 12.7.2004 mennessä ja että sen maksamalla opiskelija sitoutuu vastaanottamaan koulutuspaikan. K maksoi ensimmäisen erän koulumaksusta ensimmäisenä koulupäivänä 11.8.2004, jolloin hän vasta sai opiskelijan oppaan, jossa ensimmäistä kertaa mainittiin, mihin hän on sitoutunut. Hän ilmoitti 13.9.2004 haluavansa keskeyttää koulutuksen, koska hän oli saanut tätä mieluisamman opiskelupaikan. EH on edellisinä vuosina kouluttanut paljon pienempiäkin ryhmiä.

Vastaus

EH kiistää vaatimuksen ja vaatii K:a maksamaan loppuerät, yhteensä 2200 euroa. Maksujen kohtuullistamiseksi se ei järjestyssäännöistä poiketen peri häneltä 100 euron monistusmaksua, vaikka hän oli jo saanut noin puolet koulutuksen aikana annettavasta aineistosta. K on ostanut hoidoissa käytettävät työinstrumentit omaan käyttöönsä maahantuojalta. EH on ilmoittanut K:lle, että hän voi jatkaa opintojaan vuoden sisällä eli viimeistään syksyn 2005 kurssin alkaessa, jos hän suorittaa kaikki maksut.

EH ei ole antanut puutteellista tietoa. Esitteessä todetaan, että sisäänkirjoituksella opiskelija sitoutuu vastaanottamaan koulutuspaikan ja hyväksymään maksusitoumukset. Tässä viitataan edellisellä sivulla oleviin koulutuksen maksujärjestelyihin. EH varmisti koulutuksen toteutumisen sisäänkirjoituksen perusteella viimeisen mahdollisen peruutuspäivän jälkeen ja se oli sitoutunut pitämään kurssin suunnitellulla tavalla ajallisesti ja sisällöllisesti. K ei lopettanut koulutusta EH:sta johtuvista syistä.

Koulu ei saanut uutta opiskelijaa K:n tilalle. EH maksaa kurssimaksusuorituksista arvonlisäveroa, joka ei jää koulun hyväksi. Koulu ei saa julkisista varoista avustuksia eikä tukea. Oppilaitoksen toiminnan jatkuvuuden kannalta on tärkeää, että se saa kaikille kustannuksilleen katetta. Kustannuksia ovat esimerkiksi palkkamenot, vuokramenot, väline-, laite- ja tuotemenot, sähkö ja vesi, toimistokustannukset, ilmoitukset ja muu markkinointi. Kurssimaksut kattavat vain pienen osan koulun kokonaiskuluista ja loput kustannuksista peritään opiskelijoiden työssäoppimisjaksoilla tekemillä maksullisilla asiakashoidoilla. EH:lle aiheutui peruutuksen vuoksi vahinkoa jäljellä olevista koulutusmaksuista 2200 euroa ja monistusmaksusta puolet 50 euroa. Lisäksi toteutumattomista oppilashoidoista aiheutui merkittävää vahinkoa. Tarkkaa summaa toteutumattomien asiakashoitojen tuloista on vaikeaa arvioida, koska hoitojen määrä, sisältö ja hinta vaihtelevat esimerkiksi vuodenaikojen, opiskelijoiden määrän ja yleisen kilpailutilanteen mukaan.

Ratkaisun perustelut

Maksamalla sisäänkirjoitusmaksun K on tehnyt EH:n kanssa sitovan sopimuksen kosmetologin koulutukseen osallistumisesta. Koulutussopimuksen sitovuus merkitsee sitä, että lähtökohtaisesti kuluttaja on velvollinen maksamaan sopimuksen mukaiset maksut keskeyttäessään koulutuksen muusta kuin elinkeinonharjoittajasta johtuvasta syystä. Koulutuksen keskeyttäminen tarkoittaa käytännössä sopimuksen purkamista.

Jos kulutushyödykesopimuksen ehto on laadittu etukäteen ilman, että kuluttaja on voinut vaikuttaa sen sisältöön, ja ehdon merkityksestä syntyy epätietoisuutta, kuluttajansuojalain 4 luvun 3 §:n mukaan ehtoa on tulkittava kuluttajan hyväksi.

K:n ennen sitovan sopimuksen syntymistä saamissa asiakirjoissa ei ole mainittu erikseen sitä, tuleeko opiskelijan maksaa myös erääntymättömät koulutusmaksut keskeyttäessään koulutuksen. Esitteessä on kuitenkin mainittu, että sisäänkirjoitusmaksulla opiskelija sitoutuu vastaanottamaan koulutuspaikan ja hyväksymään maksusitoumukset. Lautakunta katsoo, että K:n olisi tämän perusteella pitänyt ymmärtää, että hänen tulee maksaa kaikki koulutusmaksun erät sitovan sopimuksen synnyttyä. Esitteen mukaan opiskelijan on peruttava sisäänkirjoitusmaksulla varaamansa koulutuspaikka viimeistään seitsemän päivää ennen koulun alkua. Lautakunta ei pidä peruutusehtoja siten epäselvinä, että kuluttaja voisi saada niistä perustellusti sen käsityksen, että keskeyttäessään koulutuksen hän olisi velvollinen maksamaan vain jo erääntyneet maksut.

Kuluttajan maksuvelvollisuutta voidaan kuitenkin kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:n mukaan sovitella, jos vastikkeen määrää koskeva sitoumus muodostuu kuluttajan kannalta kohtuuttomaksi. Kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:n mukaan kulutushyödykesopimuksen ehtoa, joka on kuluttajan kannalta kohtuuton tai jonka soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, voidaan sovitella tai se voidaan jättää huomioon ottamatta. Kohtuuttomuutta arvioitaessa on otettava huomioon muun muassa sopimuksen koko sisältö, osapuolten asema, sopimusta tehtäessä vallinneet olosuhteet ja niiden muuttuminen.

K on osallistunut kurssille vain noin kuukauden ajan. Lautakunta pitää kohtuuttomana, että EH saisi kokonaan vähän yli puolentoista vuoden kurssin hinnan antamastaan kuukauden opetuksesta. Lautakunta katsoo tämän olevan kohtuutonta siltä osin kuin koulu on säästänyt kuluissa sen vuoksi, että K ei ole osallistunut koulutukseen enemmälti. Lautakunnan käsityksen mukaan koululle keskeytyksestä tullut säästö ei kuitenkaan ole suorassa suhteessa käyttämättä jääneeseen koulutusaikaan. Tsmällisen arvion tekeminen kertyneestä säästöstä ei ole edes mahdollista lautakunnan käytettävissä olevin tiedoin. EH:n mukaan K on saanut noin 50 euron arvoisen koulutusaineiston, vaikka hän ei vielä ollut maksanut siitä, eikä K ole kiistänyt tätä. EH on lisäksi ilmoittanut, että se on menettänyt tuloja peruutuksen vuoksi, koska K ei ole osallistunut maksullisiin asiakashoitoihin. Lautakunta katsoo, että vastaanottaessaan opiskelupaikan oppilas ei ole kuitenkaan sitoutunut korvaamaan oppilaitokselle menetettyjä tuloja, ellei hän osallistu asiakashoitoihin. Edellä mainitun perusteella lautakunta sovittelee sopimusta siten, että EH:n on hyvitettävä 800 euroa koulutuksen hinnasta.

Edelleen lautakunta pitää asianmukaisena, että K:n niin halutessa EH:n on pidettävä lupauksensa siitä, että K voi käydä koulun loppuun syksyllä 2005 alkavalla kurssilla. Tällöin hänen on maksettava koulutusmaksu kokonaan.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH jättää perimättä K:lta 800 euroa koulutusmaksusta.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 1.11.2005