Jakohihnan vaihto. Värinänvaimentimen kiinnitysruuvin irtoaminen. Moottorivaurio. Palveluksen asianmukaisuus. Vahingonkorvaus.

auton huolto ja korjaus

Diaarinumero: 03/34/3095
Antopäivä: 08.06.2005

Kuluttajan (K) vuonna 1991 käyttöönotettuun henkilöautoon vaihdettiin 24.4.2002 jakohihna elinkeinonharjoittajalla (EH). Autolla oli tuolloin ajettu noin 235 500 kilometriä.

Auton värinänvaimentimen kiinnitysruuvi irtosi 10.8.2003 aiheuttaen jakohihnan paikaltaan menon ja moottorivaurion. Autolla oli tuolloin ajettu noin 270 000 kilometriä.

K katsoo vaurion johtuneen siitä, että EH ei ollut uusinut värinänvaimentimen kiinnitysruuvia jakohihnan vaihdon yhteydessä.

Vaatimukset

K vaatii, että EH korvaa moottorin korjauskulut (XX1:n 29.8.2003 päivätty lasku 890 euroa ja XX2:n 29.8.2003 päivätty 794 euron lasku) sekä auton hinauskulut (XX3:n 30.9.2003 päivätty lasku 372,55 euroa). Yhteensä K:n vaatimukset ovat 2.056,55 euroa.

K kertoo, että auton huolto-ohjeiden mukaan värinänvaimentimen kiinnitysruuvi on uusittava aina, kun se on jouduttu avaamaan. Jakohihnanvaihdon yhteydessä ruuvi joudutaan avaamaan, joten se olisi pitänyt myös vaihtaa. Näin ei kuitenkaan ole menetelty vaan vanha ruuvi on kiinnitetty jakohihnan vaihdon jälkeen takaisin. Tämän seurauksena ruuvi on noin 35 000 kilometrin ajon jälkeen auennut ja aiheuttanut moottorivaurion. Jakohihnan vaihtoväli on kyseisessä autossa 90 000 kilometriä.

K:n mukaan korjaamon myöhemmin esittämä väite, että ruuvi olisi sittenkin vaihdettu ei pidä paikkaansa. EH:n laskusta ei merkintää pultin vaihdosta löydy. Korjaamo on myös käyttänyt vaihdossa tarvikeosia, eikä kyseistä ruuvia saa tarvikeosana, joten on ilmeistä, että pultti on jäänyt vaihtamatta.

K:n mukaan auto hinattiin ensin XX1:lle, joka tarkasti vaurion ja totesi sen aiheutuneen värinänvaimentimen ruuvin irtoamisesta. K ilmoitti asiasta EH:lle, joka kiisti vastuunsa. Korjausta jatkettiin XX1:llä, mutta kampiakselin vauriot osoittautuivat pahoiksi, joten loppukorjaus suoritettiin XX2:lla.

Vastaus

EH pitää valitusta aiheettomana. Korjaamon mukaan kyseessä ei ole takuuasia, koska jakohihnan vaihdosta oli kulunut jo yli vuosi. Korjaamoa ei myöskään vaadittu suorittamaan korjausta.

Korjaamon mukaan asiassa on jäänyt epäselväksi johtuiko ruuvin löystyminen ensin vaurioituneesta värinänvaimentimesta vai päinvastoin. Lisäksi asiassa on aiheutettu turhia kuluja käyttämällä kahta eri korjaamoa. Värinän vaimennin olisi voitu korjata, eikä ruiskutuspumpun hihnojen ja kiristimen uusiminen liity moottorivaurioon. Jakopään hihnankiristimen vaihto on myös ollut tarpeeton ja värinänvaimentimen ruuvi on uusittu kahdesti. Lisäksi hinausmatkaan sisältyy ylimääräisiä kilometrejä.

EH muistelee, että värinänvaimentimen ruuvi uusittiin korjauksen yhteydessä, vaikka sitä ei laskuun olekaan merkitty.

Lausunto 1

Kuluttajavalituslautakunta on pyytänyt auton sen moottorivaurion jälkeen tutkineelta XX1:ltä lausunnon siitä, mikä aiheutti moottorivaurion. Lautakunnan tarkastajalle 8.12.2003 puhelimessa annetun tiedon mukaan auton jakohihna oli ehjä, mutta jako oli sekaisin, koska värinänvaimentimen ruuvi oli irti.

Lausunto 2

Kuluttajavalituslautakunta on pyytänyt maahantuojalta lausunnon siitä pitääkö värinänvaimentimen kiinnitysruuvi uusia jakohihnan vaihdon yhteydessä. Maahantuojan 7.1.2004 antaman lausunnon mukaan värinänvaimentimen kiinnitysruuvi on uusittava aina, kun se avataan. Mikäli ruuvia ei uusita ja kiristetä korjausohjeiden mukaisesti on olemassa suuri vaara, ettei se kestä seuraavaan jakohihnan vaihtoon saakka.

Ratkaisun perustelut

K on vaatinut EH:a korvaamaan moottorivaurion aiheuttamat kustannukset sillä perusteella, että korjaamo on jättänyt jakohihnan vaihdon yhteydessä uusimatta värinänvaimentimen kiinnitysruuvin. Tämän seurauksena kiinnitysruuvi ei ole kestänyt jakohihnan vaihtoväliä ja on irrotessaan aiheuttanut moottorivaurion. Korjaamo kiistää vaatimukset ja pitää korjauskustannuksia ylimitoitettuina.

Kuluttajansuojalain 8 luvun 12 §:n mukaan palveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Palvelus on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon tilaajan edut. Palveluksen tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen palveluksen yhteydessä aihetta olettaa. Jos palvelus poikkeaa edellä esitetystä, siinä on virhe. Jos toimeksisaajan on hankittava palveluksen suorittamiseen tarvittavaa materiaalia eikä toisin ole sovittu, materiaalin on oltava kestävyydeltään ja muilta ominaisuuksiltaan tavanomaisen hyvää laatua.

XX1:n antaman lausunnon ja lautakunnalle toimitetun muun asiakirja-aineiston perusteella lautakunta katsoo K:n auton moottorivaurion johtuneen värinänvaimentimen kiinnitysruuvin irtoamisesta. Autoon oli vaihdettu EH:n toimesta jakohihna noin 35 000 kilometriä aikaisemmin. Maahantuojan ja kyseisen auton korjausohjekirjan mukaan värinänvaimentimen kiinnitysruuvi on vaihdettava aina kun se on jouduttu avaamaan. Lautakunnan käsityksen mukaan kiinnitysruuvi on avattu jakohihnan vaihdon yhteydessä, mutta 26.4.2002 päivätyn laskun varaosaerittelyn mukaan sitä ei ole uusittu. Näin ollen lautakunta katsoo, että EH:n palveluksessa on ollut kuluttajansuojalain 8 luvun 12 §:n tarkoittama virhe, jonka aiheuttamista vahingoista EH on vastuussa.

Lautakunta toteaa että korjaamo vastaa sekä työnsä ammattitaitoisesta ja huolellisesta suorittamisesta että käyttämänsä materiaalin kestävyydestä. Näin ollen korjaamon palveluksessa olisi kuluttajansuojalain 8 luvun 12 §:n tarkoittama virhe siinäkin tapauksessa, että kiinnitysruuvi olisi korjaamon esittämän väitteen mukaisesti vaihdettu.

EH on vedonnut siihen, ettei sille ole annettu mahdollisuutta virheen oikaisuun. Toisaalta EH on kiistänyt virheen, eikä näin ollen olisi sitä korjaustilaisuuden saadessaankaan oikaissut. EH ei ole myöskään esittänyt, että se olisi voinut asianmukaisesti korjauttaa tai korjata syntyneen vahingon tapahtunutta edullisemmin.

Lautakunta arvioi korjaamon virheestä aiheutuneen vahingon (hinauskulut ja moottorin korjaus) määräksi 1.370 euroa, minkä summan EH on velvollinen suorittamaan K:lle. Korvauksen määrän arvioinnissa on moottorin korjauksen osalta otettu huomioon, että K:n auto on tullut korjauksen jälkeen parempaan kuntoon kuin mitä se oli ennen hihnan katkeamista.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH maksaa K:lle 1.370 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 8.6.2005