Auton korjaus. Sovitut työt. Lisätyö.

auton huolto ja korjaus

Diaarinumero: 03/34/2943
Antopäivä: 07.06.2005

Kuluttaja (K) vei 20.8.2003 vuonna 2000 käyttöönotetun henkilöauton virtalukon toimintahäiriön vuoksi korjattavaksi elinkeinonharjoittajalle (EH). Huollossa virtalukon vaurio todettiin niin pahaksi, että lukko uusittiin. Samalla vaihdettiin myös vialliseksi paljastunut turvatyynyn kellojousi. Korjaus valmistui 26.9.2003 ja maksoi yhteensä 537,44 euroa.

K valittaa siitä, että turvatyynyn kellojousi vaihdettiin ilman tilaajan suostumusta.

Vaatimukset

K vaatii, että EH palauttaa hänelle puolet kokonaislaskusta, mikä vastaa kellojousen osuutta kustannuksista. Yhteensä K:n vaatimukset ovat 268,72 euroa.

K katsoo, että tilattu työ oli virtalukon korjaus, eikä turvatyynyt kellojousen vaihtoon kysytty lupaa. Lisäksi korjaus kesti kohtuuttoman pitkään. Lisäksi huollon ajaksi saatu sijaisauto ei vastannut tilojensa puolesta K:n omaa autoa.

Vastaus

EH kiistää K:n vaatimukset. K:n työtilaus oli "virtalukko jumittaa". Korjaamolla oli tilaushetkellä kahden viikon työjono. Seuraavana päivänä asentaja totesi, että virtalukko täytyy vaihtaa. Virtalukkoa ei ollut varastossa, joten se tilattiin Espoosta. Lukko saapui korjaamolle viikolla 36, jolloin se toimitettiin aseman lukkoon sarjoitettavaksi. Sarjoittajan vuosiloman vuoksi lukko saatiin aseman lukosta vasta 25.9.2003

Lukon asennuksen yhteydessä päästiin lukemaan järjestelmän vikamuisti. Turvatyynyn kellojousen vikakoodi ei poistunut järjestelmästä, joten kellojousi vaihdettiin. Korjaamon mukaan kellojousi on vaurioitunut viallisen virtalukon aiheuttamasta virtapiikistä, joten kellojousen vaihto on ollut lukon vian seurannaisvaikutus.

Ratkaisun perustelut

Asiassa on selvitetty, että K:n auto oli korjattavana EH:lla

20.8.-26.9.2003 välisen ajan. Autoon oli vaihdettu virtalukko ja turvatyynyn kellojousi. K katsoo, että kellojousi vaihdettiin ilman tilaajan lupaa ja vaatii korjaamoa palauttamaan 268,72 euroa. EH pitää valitusta aiheettomana ja katsoo kellojousen vaihdon liittyneen virtalukon vikaan.

Lautakunnalle toimitetun aineiston perusteella K:lla on ollut sijaisauto veloituksetta käytössään koko korjauksen ajan. K ei ole edes väittänyt korjauksen aikana ilmoittaneensa EH:lle, ettei hän ollut tyytyväinen sijaisautoon. Lautakunta katsookin, ettei palveluksen ole näytetty olleen tältä osin virheellinen.

Kuluttajansuojalain 8 luvun 6 §:n mukaan, jos palvelusta suoritettaessa ilmenee tarvetta toimeksiantoon kuulumattomiin toimenpiteisiin, jotka on tarkoituksenmukaista suorittaa samassa yhteydessä (lisätyöt), toimeksisaajan on pyydettävä tilaajalta lupa niiden suorittamiseen. Jollei tilaaja ole tavoitettavissa kohtuullisessa ajassa, lisätyöt saadaan suorittaa vain, jos niistä perittävät kustannukset ovat vähäiset markkamäärältään tai suhteessa sovitun palveluksen hintaan tai siitä annettuun hinta-arvioon. Lisätöiden kustannukset eivät saa johtaa mahdollisesti sovitun enimmäishinnan ylittymiseen. Jos toimeksisaaja havaitsee olevan tarvetta sellaisiin toimeksiantoon kuulumattomiin töihin, joita ei voida lykätä aiheuttamatta vaaraa terveydelle tai omaisuudelle ja joita ei suoriteta tämän pykälän nojalla, toimeksisaajan on viipymättä ilmoitettava tilaajalle havaitsemistaan turvallisuutta vaarantavista seikoista.

Työtilaus on koskenut virtalukon korjausta. Virtalukon vaihdon yhteydessä on havaittu, että turvatyynyn kellojousi on viallinen. Lautakunta katsoo, ettei työtilaus ole koskenut kellojousen vaihtoa. Tältä osin kysymyksessä on kuluttajansuojalain 8 luvun 6 §:ssä tarkoitettu lisätyö. EH ei ole edes väittänyt yrittäneensä pyytää K:lta lupaa kellojousen vaihtoon. Näin ollen EH:lla ei ole ollut oikeutta laskuttaa kyseisestä toimenpiteestä.

Lautakunnalle toimitetusta laskusta ei ilmene kellojousen vaihtoon käytettyä työaikaa. Ottaen huomioon virtalukon vaihtoon keskimäärin käytettävän ajan sekä sarjoitetun lukon noutamiseen käytetyn ajan lautakunta pitää näistä toimenpiteistä laskutettua 175,50 euron (3 tuntia) työveloitusta asianmukaisena. Näin ollen lautakunta katsoo, että EH on velvollinen palauttamaan K:lle ainoastaan kellojousesta veloitetun osan hinnan, 138,42 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 7.6.2005