Akvaariokalojen kauppa. Tiikerinuoliainen. Haibarbi. Pilkkutauti. Näyttövelvollisuus virheestä. Virheen ajankohtaolettama. Tuotevahinko. Oma myötävaikutus.

Diaarinumero: 04/36/735
Antopäivä: 29.03.2005

Kuluttaja (K) osti 24.1.2004 elinkeinonharjoittajalta (EH) kaksi tiikerinuoliaista ja haibarbin yhteishintaan 18,80 euroa. Asiassa on riitaa siitä, tartuttivatko kalat pilkkutaudin K:n akvaarioon ja siitä, onko myyjä korvausvelvollinen tapahtuneen perusteella.

Vaatimukset

K vaatii korvausta kuolleista kaloista, lääke-, matkasekä puhelinkuluista yhteensä 141,50 euroa.

Liikkeen myymät tiikerinuoliaiset ovat tartuttaneet K:n akvaarioon pilkkutaudin, joka on aiheuttanut kymmenen imumonnin, kahden haibarbin ja ostettujen tiikerinuoliaisten kuoleman. Taudin takia akvaariota on jouduttu lääkitsemään kahdesti. Lisäksi kuluja on aiheutunut neljästä matkasta akvaarioliikkeeseen sekä kuluttajaviranomaisille soitetuista puheluista.

Lääke haettiin liikkeestä heti viikonlopun jälkeen maanantaina, vaikka liike väittää toista. Kaikki kalat eivät kuolleet, vaan eloon jäi kolme keltabarbia, kaksi sateenkaarikalaa ja käärmekala. Akvaarion kalat ovat oireilleet taudin takia makaamalla akvaarion pohjalla.

Vastaus

EH kiistää vaatimukset.

Liikkeessä olevat akvaariot ovat kirkkaita. Asiakkaiden on helppo tarkkailla kaloja ja valita haluamansa kalat. Pilkkutauti olisi havaittu jo liikkeessä. Loisen kehittyminen kalan ihossa kestää noin 10 - 14 vuorokautta. Asiakkaita ei varoiteta pilkkutaudista sen takia, että liikkeessä olisi tautia, vaan sen takia, ettei asiakkaan akvaariossa oleva pilkkutauti ehtisi tehdä uusille kaloille vahinkoa. Asiakkaita varoitetaan pilkkutaudista erityisesti silloin, kun liikkeestä ostetaan luonnosta tuotuja suomuttomia ja stressiherkkiä kaloja.

Asiakas tuli liikkeeseen ilmoittamaan taudista vasta 27.1. vaikka hän kertoo havainneensa taudin jo ostopäivänä. Asiakkaalle myytiin lääkettä ja häntä ohjeistettiin sekä lääkitsemisestä että vedenvaihdoista. Asiakas ei ole ottanut huomioon lääkkeen vaatimaa viiden vuorokauden vaikutusaikaa.

Helmikuun 3. tai 4. päivä asiakas kävi liikkeessä ja kertoi, että akvaarion vesi on sameaa, että Ph-arvo on 6 ja että kalat yrittävät hyppiä pintakasvien päälle. Oireet viittaavat liikaruokintaan, bakteerikannan tuhoutumiseen tai myrkytykseen, joiden seurauksena saattaa olla hapen loppuminen akvaariosta. Kalakuolemat ovat aiheutuneet näistä seikoista. Tiedossa ei ole, että lääkkeet aiheuttaisivat bakteerikannan tuhoutumista. Liikkeen tiikerinuoliaisparvesta ei ole kuollut yhtään yksil.

Ratkaisun perustelut

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukaan tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Jos muuta ei voida katsoa sovitun, tavaran tulee muun muassa soveltua tarkoitukseen, johon sellaisia tavaroita yleensä käytetään sekä kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 15 §:n mukaan tavaran virheellisyyttä on arvioitava sen perusteella, millainen tavara on ominaisuuksiltaan vaaranvastuun siirtyessä ostajalle. Myyjä vastaa virheestä, joka tavarassa on ollut tänä ajankohtana, vaikka virhe ilmenisi vasta myöhemmin. Virheen oletetaan olleen olemassa vaaranvastuun siirtyessä ostajalle, jos se ilmenee kuuden kuukauden kuluessa tästä ajankohdasta, jollei toisin osoiteta tai oletus ole virheen taikka tavaran luonteen vastainen.

Tarttuvaa kalatautia myydyssä kalassa voidaan pitää kuluttajansuojalain 5 luvun mukaisena virheenä. Virhesäännöksiä sovellettaessa on kuitenkin otettava huomioon elävien eläinten erityispiirteet. Kaupan kohteena on elävä olento, jonka vioista, puutteista ja terveydentilasta ei voi tyhjentävästi tietää kauppaa tehtäessä. Erilaiset vaikeasti selvitettävät tai tuntemattomat asiat voivat vaikuttaa eläimen sairastumiseen.

K on kertonut myyjän varoittaneen pilkkutaudin vaarasta kaupantekohetkellä. Hän kertoo huomanneensa pilkkutaudin kalojen ostopäivänä. Myöhemmästä tapahtumainkulusta hän mainitsee, että myyjäliikkeessä kieltäydyttiin myymästä tiikerinuoliaisia toiselle asiakkaalle. Myyjäliike kiistää, että kaloissa olisi ollut pilkkutautia myyntihetkellä. Se on vedonnut asiassa siihen, että vahinkoihin on voinut vaikuttaa bakteerikannan tuhoutuminen, myrkytys tai hapen loppuminen akvaariosta. Asiassa on esitetty selvitys siitä, että K:n akvaarion koko on sata litraa ja siellä on ollut ennen kaupantekoa yksitoista imumonnia, kolme keltabarbia, kaksi sateenkaarikalaa, 17 cm:n haibarbi ja käärmekala.

K:n akvaariossa on ollut jo ennen uusien kalojen ostamista liikaa kaloja akvaarion tilavuuteen nähden. Huono veden laatu on todennäköisesti vaikuttanut ratkaisevasti kalakuolemiin. Tilannetta on pahentanut uusien kalojen tuominen akvaarioon. Lääkityksen osalta on jäänyt näyttämättä, että K olisi laiminlyönyt noudattaa ohjeita.

Lautakunta arvioi asiassa esitetyn selvityksen ja taudin nopean ilmenemisen perusteella, että pilkkutauti on ollut liikkeestä ostetuissa kaloissa jo myyntihetkellä. Kaloissa on näin ollen ollut kuluttajansuolain 5 luvun 12 §:ssä tarkoitettu virhe.

Jos virhettä ei ole oikaistu korjaamalla tai antamalla virheetön tavara virheellisen tilalle, ostajalla on kuluttajansuojalain 5 luvun 18 §:n mukaan oikeus saada hinnanalennusta tai purkaa kauppa, ellei virhe ole vähäinen. Koska kalat ovat kuolleet, virhe ei ole vähäinen, ja K:lla on oikeus kaupan purkuun.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 20 §:n mukaan ostajalla on myös oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen vuoksi.

Jos tavaran virheestä aiheutuu vahinkoa muulle omaisuudelle kuin myydylle tavaralle, myyjän korvausvelvollisuuteen sovelletaan kuluttajansuojalain 5 luvun 21 §:n mukaan 20 §:n säännöksiä vain, jos vahinko kohdistuu omaisuuteen, jolla on välitön käyttöyhteys myytyyn tavaraan. Välittömällä käyttöyhteydellä tarkoitetaan lähinnä toiminnallista yhteyttä. Pelkkä fyysinen läheisyys tai yhteys ei siten ole sellaista välitöntä käyttöyhteyttä, jota lainkohdassa tarkoitetaan.

K on vaatinut korvausta lääkkeistä sekä matka- ja puhelinkuluistaan. Lisäksi hän on vaatinut korvausta imumonnista ja haibarbista. K:llaon oikeus korvaukseen lääkkeistä ja matka- ja puhelinkuluista. Koska hän on itse myötävaikuttanut vahinkoon edellä kuvatulla tavalla lautakunta sovittelee korvausta siten, että myyjäliikkeen korvattavaksi vahingosta jää 20 euroa. Akvaariossa olleiden muiden kalojen kuolemasta esitetystä korvausvaatimuksesta lautakunta toteaa, ettei akvaariokaloilla ole keskenään sellaista välitöntä käyttöyhteyttä, että kuluttajanasuojalain 5 luvun 21 §:n korvaussäännökset tulisivat sovellettaviksi. K:lla ei näin ollen ole oikeutta korvaukseen muista kuolleista kaloista.

Suositus

Lautakunta suosittaa, että EH purkaa tiikerinuoliaisten kaupan ja palauttaa K:lle niiden kauppahinnan, 13,80 euroa, sekä korvaa tämän vahingon 20 eurolla. Yhteensä liikkeen maksettavaksi tulee 33,80 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 29.3.2005