Käytetyn henkilöauton kauppa. Auton keskuslukituksen kaukosäätimen kunto. Näyttövelvollisuus virheestä. Virheen ajankohtaolettama.

Diaarinumero: 03/33/2654
Antopäivä: 29.03.2005

Kuluttaja (K) osti 8.4.2003 elinkeinonharjoittajalta (EH) vuonna 2001 käyttöönotetun Seat Leon 1,9 TDI-merkkisen henkilöauton 19 900 eurolla. Auton matkamittarilukema oli kaupantekohetkellä 43 000 kilometriä.

K valittaa siitä, että pian kaupanteon jälkeen selvisi, että auton keskuslukituksen kaukosäätimen lähettimen lähetysteho oli heikentynyt merkittävästi. Vikaa ei voi korjata muuten kuin hankkimalla uusi lähetin, jonka hinta koodauksineen on 104 euroa.

Vaatimukset

K vaatii, että EH korjaa tai korjauttaa auton keskuslukituksen kaukosäätimessä olevan virheen. Kuuden kuukauden kestosäännön mukaan kaukosäätimen virhe kuuluu myyjälle.

Lisäksi K vaatii asian hoitamisesta aiheutuneista kustannuksista puhelin- ja polttoainekuluja 20 euroa.

K kertoo havainneensa ostaessaan auton, että keskuslukituksen kaukosäädön toimintasäde oli vain noin 1-2 metriä. Aluksi hän kuitenkin luuli vain pariston olevan lopussa. K vaihtoi pariston 29.4.2003. Tuolloin toimintasäde parani noin viiteen metriin. Parin kolmen viikon kuluttua toimintasäde laski kuitenkin takaisin 1-2 metriin. K otti 13.6.2003 yhteyttä myyjäliikkeeseen, josta hän sai kehotuksen uusia paristo. Pariston vaihto ei kuitenkaan auttanut asiaa.

K on lähettänyt kaukosäädintä tutkineen autoliike NN:n huoltoneuvojan 10.9.2003 päivätyn lausunnon, jossa todetaan kaukosäätimen toimintasäteen olevan pieni, noin yksi metri. Vika on kaukosäätimen lähettimessä, tarkemmin sen heikentyneessä lähetystehossa. Vika voidaan korjata ainoastaan uusimalla lähetin. Kunnossa olevan lähettimen toimintasäde on noin kymmenen metriä.

Vastaus

EH kiistää vastuunsa asiassa. Sen mukaan auton keskuslukituksen kaukokäyttö oli kunnossa autoa luovutettaessa. Mikäli kaukosäätimessä oli vikaa, K:n olisi tullut reklamoida siitä kohtuullisessa ajassa. Näin ei kuitenkaan tapahtunut. Vika onkin syntynyt K:n omistusaikana, esimerkiksi avaimien putoamisesta lattialle.

Ratkaisu

Saadun selvityksen mukaan K:n EH:lta ostaman auton keskuslukituksen kaukosäätimessä on vika, joka ilmenee heikentyneenä lähetystehona. Sen vuoksi kaukosäädön toimintasäde on vain noin kymmenesosa normaalista.

K on vedonnut "kuuden kuukauden kestosääntöön", eli ilmeisesti kuluttajansuojalain 5 luvun 15 §:n säännöksiin, koska vika on ilmennyt 13.6.2003 eli kuuden kuukauden kuluessa kaupanteosta.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 15 §:n 1 momentin mukaan tavaran virheellisyyttä on arvioitava sen perusteella, millainen tavara on ominaisuuksiltaan vaaranvastuun siirtyessä ostajalle eli tavaran luovutushetkellä. Myyjä vastaa tuolla hetkellä tavarassa olleesta virheestä, vaikka se ilmenisi myöhemmin. Saman pykälän 2 momentin mukaan virheen oletetaan olleen olemassa vaaranvastuun siirtyessä ostajalle, jos se ilmenee kuuden kuukauden kuluessa tästä ajankohdasta, jollei toisin osoiteta tai oletus ole virheen taikka tavaran luonteen vastainen.

Asiassa on siis perimmältään kysymys siitä, tekeekö kyseinen vika autosta kuluttajansuojalaissa tarkoitetulla tavalla virheellisen.

Virheen arvioinnin lähtökohta on osapuolten välisen sopimuksen sisältö. Tavaran kaupassa ei kuitenkaan yleensä yksityiskohtaisesti sovita siitä, minkälainen tavaran on ominaisuuksiltaan oltava. Tällöin käytetyn tavaran kaupassa virheen olemassaoloa arvioidaan kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n mukaan. Jos tavara on myyty "sellaisena kuin se on", siinä on pykälän 3 kohdan mukaan virhe, jos se on huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää.

Ostajan asiana on näyttää virheen olemassaolo eli se, että tavara poikkeaa sovitusta tai siitä, mitä ostajalla on ollut perusteltua aihetta edellyttää. Jos tavara osoitetaan virheelliseksi ja virhe on ilmennyt kuuden kuukauden kuluessa tavaran luovutuksesta, ostajan ei tarvitse osoittaa sitä, että tavara oli virheellinen jo tuona ajankohtana.

Käytetyn auton kaupassa ostajan aiheellisia odotuksia arvioidaan erityisesti sen perusteella, onko auton kunto sellainen, kuin sen iän ja sillä ajettujen kilometrien perusteella voidaan olettaa. Myyjä ei vastaa vioista, jotka johtuvat tavanomaisesta kulumisesta. Autot myös kuluvat käytössä ja ajan myötä. Ostajalla onkin aihetta varautua siihen, että käytettynä ostettuun autoon voidaan joutua tekemään välttämättömiä korjauksia ehkä piankin kaupanteon jälkeen. Korjauskustannukset eivt kuitenkaan saa nousta kohtuuttoman korkeiksi auton käyttöikä ja kauppahinta huomioon ottaen.

Auton keskuslukituksen kaukosäädin ei välttämättä ole kovin kestävä osa autossa. Vian korjauskustannukset ovat vähäiset auton ikä, kauppahinta ja sillä ajetut kilometrit huomioon ottaen. Näin ollen auton ei ole näytetty olevan huonommassa kunnossa kuin K:lla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on perusteltua aihetta edellyttää eikä auto ole virheellinen kaukosäätimen viallisuuden vuoksi.

Edellä olevan perusteella lautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 29.3.2005