Sohvakaluston kauppa. Kotimyynti. Kaupan peruuttaminen

Diaarinumero: 04/32/2022
Antopäivä: 15.03.2005

Kuluttaja (K) osti kotimyynnistä 26.5.2004 Julia-nimisen sohvakaluston 1 600 eurolla elinkeinonharjoittajalta (EH) K maksoi kauppahinnan käteisellä. Myyjä antoi ostajalle osamaksusopimukseen liitetyn kotimyyntiasiakirjan. Siinä vaaditaan ostajalta kirjallista kaupan peruuttamista.

K ilmoittaa peruuttaneensa kalustokaupan 14 päivän kuluessa puhelimitse ja kirjallisesti. Valitus on aiheutunut siitä, että myyjä ei ole hyväksynyt peruutusta, koska sitä ei ollut tehty kirjallisesti.

Vaatimukset

K vaatii myyjää hyväksymään kaupan peruutuksen ja palauttamaan kauppahinnan korkoineen.

Paikallinen kuluttajaneuvoja on peruuttanut K:n puolesta puhelimitse kaupan soittamalla siitä myyjäliikkeelle 31.5.2004. Samana päivänä liikkeelle lähetettiin kirjallinen peruutusilmoitus. Kuluttajaneuvoja soitti uudelleen EH:lle 3.6.2004 ja kertoi, että peruutusilmoitus oli lähetetty. Kuluttajaneuvoja peruutti kaupan tuossa yhteydessä vielä kerran ja pyysi EH:a hakemaan kaluston pois. Myöhemmin samana päivänä EH oli itse soittanut K:lle, jolloin K oli pyytänyt myyjää noutamaan kaluston. EH ei ollut sen jälkeen enää halunnut jatkaa keskustelua.

Vastaus

EH viittaa vastauksessaan antamaansa osamaksusopimus / kotimyyntiasiakirjaan, jossa ostajalta edellytetään kirjallista kaupan peruuttamista. Allekirjoituksellaan K on hyväksynyt kaupan ehdot. EH ei hyväksy K:n esittämää kaupan peruuttamisvaatimusta.

Selvitykset

1) Kokkolan kaupungin kunnallinen kuluttajaneuvoja on antanut kuluttajavalituslautakunnalle kirjallisen selvityksen yhteydenotoistaan kaluston myyjään.

Kuluttajaneuvojan mukaan K:t olivat käyneet kuluttajaneuvontatoimistossa 31.5.2004. Tuolloin heille oli kerrottu, että kotimyyntikaupan voi peruuttaa. Samalla oli täytetty kirjallinen peruuttamisilmoitus ja otettu siitä kopio asiakkaalle. K oli ilmoittanut vievänsä peruutusilmoituksen heti postiin. Samana päivänä kuluttajaneuvoja oli yrittänyt soittaa EH:lle, mutta tämä ei ollut vastannut puhelimeen. Kuluttajaneuvoja oli jättänyt puhelinvastaajaan viestin kyseisen kaupan peruuttamisesta. EH oli soittanut kuluttajaneuvojalle myöhemmin, jolloin neuvoja oli kertonut K:n haluavan peruuttaa kaupan. EH ei ollut hyväksynyt peruutusta.

Kuluttajaneuvoja oli soittanut EH:lle uudelleen 3.6.2004, koska K oli halunnut tietää, milloin myyjä tulee noutamaan tavaroita, jotta perhe tietäisi olla kotona. EH oli ollut tuolloinkin haluton peruuttamaan kauppaa ja oli sulkenut puhelimen kiireisiinsä vedoten.

28.7.2004 Kuluttajaneuvojalle oli K:n taholta soitettu ja kerrottu, että myyjä ei ole maksanut rahoja eikä hakenut tavaraa. Kuluttajaneuvoja oli ohjannut K:n tekemään asiasta valituksen kuluttajavalituslautakuntaan.

2) Kuluttajavalituslautakunta on lähettänyt elinkeinonharjoittajalle kirjallisen sovintoehdotuksen 8.9.2004. Siinä EH:a on kehotettu hyväksymään K:n kaupanperuutusvaatimus, koska kauppa on peruutettu lain edellyttämässä määräajassa. Sovintoesityksessä on ilmoitettu tapaukseen soveltuvien lainkohtien sisältö.

3) Kuluttajavalituslautakunnan ylitarkastaja on ollut asian johdosta 15.9.2004 puhelimitse yhteydessä myyjä EH:aan. EH ilmoitti tuolloin käyneensä edellisenä päivänä K:n kotona, jolloin hän oli ehdottanut K:lle kaluston vaihtoa toiseen. EH oli esittänyt myös kaupan peruuttamismahdollisuutta siten, että hän ottaisi mukaansa kaluston ja palauttaisi kauppahinnan myöhemmin. K:n pariskunta ei ollut suostunut vaihtoon eikä siihen, että kauppahintaa ei palautettaisi tavaroiden noutohetkellä. EH perusteli tätä sillä, että hänellä ei ole tapana kuljettaa suuria rahamääriä mukanaan asiakaskäynneillä.

Ratkaisun perustelut

Kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:n mukaan kuluttajalla on kotimyynnissä oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa kotimyyntiasiakirjan vastaanottamisesta taikka tavaran kaupassa ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta, jos tavara vastaanotetaan myöhemmin kuin asiakirja.

Kuluttajaneuvojan antaman selvityksen perusteella kuluttajavalituslautakunta katsoo näytetyksi, että kauppa on peruutettu puhelimitse 14 päivän kuluessa tavaran ja kotimyyntiasiakirjan vastaanottamisesta. Lisäksi K on ilmoittanut lähettäneensä myyjälle myös kirjallisen peruutuksen mainitun ajan kuluessa.

Kaluston myyjä on vedonnut siihen, että hänen liikkeensä käyttämässä osamaksusopimuskaavakkeessa vaaditaan ostajalta kirjallista peruutusta.

Kuluttajansuojalain koti- ja etämyyntiä koskevan 6 luvun 2 §:n mukaan sopimusehto, joka poikkeaa tämän luvun säännöksistä kuluttajan vahingoksi, on mitätön, jollei jäljempänä toisin säädetä. Tältä osin laissa ei ole säädetty toisin. Näin ollen mahdollisilla peruutusoikeuden rajoituksilla kauppasopimuksessa ei ole merkitystä kuluttajan peruutusoikeuden kannalta.

Koska kauppa on peruutettu määräajassa, EH on ollut velvollinen hyväksymään peruutuksen.

Kuluttajansuojalain 6 luvun 10 §:n mukaan elinkeinonharjoittajan on kotimyynnissä viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuaan palautettava, mitä hinnasta on maksettu. Kuluttajalla on oikeus siihen saakka pidättää tavara tai muu pidätettävissä oleva elinkeinonharjoittajan suoritus. Näin ollen K ei ole ollut velvollinen luovuttamaan kalustoa EH ennen kauppahinnan palauttamista.

Peruuttaessaan kaupan kuluttajan on kuluttajansuojalain 6 luvun 11 §:n mukaan pidettävä vastaanotettu tavara elinkeinonharjoittajan saatavissa. Kuluttajan vastuu tavaran säilyttämisestä elinkeinoharjoittajan lukuun lakkaa viimeistään kahden kuukauden kuluttua tavaran vastaanottamisesta. Kuluttaja saa tavaran vastikkeetta, jollei elinkeinonharjoittaja mainitussa ajassa nouda tavaraa ja jollei se ole elinkeinonharjoittajan kannalta ilmeisen kohtuutonta.

Kyseinen kotimyyntikauppa on katsottava peruutetuksi viimeistään kuluttajaneuvojan puhelinsoitolla 3.6.2004. EH:n olisi tullut kahden kuukauden kuluessa eli 3.8.2004 mennessä noutaa kalusto K:n kotoa, jossa paikassa EH tiesi kalustoa säilytettävän. Koska EH ei ole noutanut kalustoa mainitun ajan kuluessa, K:lla on oikeus saada kalusto vastikkeetta, koska sitä ei ole pidettävä myyjän kannalta ilmeisen kohtuuttomana. Kohtuuttomuutta arvioidessaan lautakunta on ottanut huomioon sen, että kuluttajaviranomaiset ovat useita kertoja kehottaneet EH:a hyväksymään ostajan kaupan peruuttamisvaatimuksen ja ilmoittaneet, että ostajalla on tähän laillinen oikeus, koska peruutus on tehty kuluttajansuojalain kotimyyntisäännösten edellyttämällä tavalla.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH palauttaa viivytyksettä K:lle sohvakaluston kauppahinnan 1 600 euroa. K saa pitää sohvakaluston vastikkeetta.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 15.3.2005