Laajakaistayhteyden katkaiseminen haittaliikenteen vuoksi. Kuukausimaksujen veloittaminen.

Diaarinumero: 04/39/619
Antopäivä: 07.12.2004

Kuluttaja (K) teki laajakaistapalvelua koskevan sopimuksen elinkeinonharjoittajan (EH) kanssa. Liittymä toimitettiin 1.9.2003.

Asiassa on riitaa liittymän laskutuksesta ja irtisanomisesta.

Vaatimukset

K vaatii liittymästä perittyjen kuukausimaksujen hyvittämistä.

Yhteys on toiminut korkeintaan kaksi tai kolme viikkoa. Laskutus on palveluun nähden kohtuuton huomioon ottaen myös sen, että K on pyrkinyt lopettamaan laajakaistayhteyden.

Liittymä on toiminut ainoastaan satunnaisesti virusten vuoksi ja K on ollut palvelun tarjoajaan useita kertoja yhteydessä. Yhteyden uudelleen avaamisesta K:lle ei ilmoitettu. Palvelun tarjoaja on kertonut, ettei maksua veloiteta siltä ajalta, kun yhteys on katkaistu. Asian selvittäminen on ollut hankalaa puhelinpalvelun ruuhkautumisen ja yhteystietojen puuttumisen takia.

Vastaus

EH katsoo perusmaksujen, laskutuksen ja perinnän sekä niistä aiheutuneiden kulujen olevan helmikuuhun 2004 saakka kokonaisuudessaan aiheellisia.

Asiakas on tilannut ADSL-yhteyden itseasennuspakettina, johon ei sisälly asiakkaan luona tehtäviä töitä lukuun ottamatta talojakamokytkentää eikä asiakkaan opastamista puhelimitse. Hän ei ole hankkinut palvelun tarjoajalta virustorjuntaohjelmistoa.

Liittymä suljettiin ensimmäisen kerran palvelun tarjoajan toimesta 21.10.2003, koska yhteydellä havaittiin haittaliikennettä. Kun haittaliikennettä ei enää havaittu, yhteys avattiin 19.11.2003. Ongelman toistuessa liittymä suljettiin 11.12.2003 ja avattiin taas 16.12.2003. Palvelun tarjoajan oikeus palvelun keskeytykseen käy ilmi Internet-palveluiden erityisehtojen kohdasta 8. Lisäksi asiasta on tiedotettu palvelun tarjoajan Internet-sivuilla.

Asiakas ei ole maksanut yhtään liittymää koskevaa laskua. Liittymä suljettiin 9.1.2004 maksamattomien laskujen takia ja asiakkaan 16.2.2004 päivätyn irtisanomisen perusteella liittymä poistettiin 1.3.2004. Oikeus sulkea liittymä maksamattomien laskujen takia on mainittu yleisissä sopimusehdoissa kohdassa 7.1. Kohdan 7.5 mukaan palvelun käytön keskeyttäminen ei lakkauta palvelun käytön määrästä riippumattomien maksujen maksuvelvollisuutta.

Sopimus voidaan irtisanoa kirjallisesti tai suullisesti, kuitenkin siten, että sopimuskumppanin tulee tehdä ilmoitus henkilökohtaisesti. Ensimmäinen asiakkaan tekemä irtisanomisilmoitus on 16.2.2004 päivätty faksi.

Ratkaisu

Sopimukseen sovellettavien EH:n kuluttajia koskevien tietoliikennepalveluiden ja -tuotteiden yleisten sopimusehtojen 7.5 kohdan mukaan palvelun keskeyttäminen ei lakkauta palvelun käytön määrästä riippumattomien maksujen maksuvelvollisuutta.

EH:n laajakaista- ja internetpalvelujen erityisehtojen kohdan 8 mukaan toimittajalla on oikeus ennalta ilmoittamatta keskeyttää ja estää heti muita verkon käyttäjiä häiritsevät massasähköpostilähetykset ja muu häiritsevä verkon käyttö sekä sellainen palvelun käyttö ja tietoliikenne. Ehtokohdan mukaan toimittajalla on oikeus keskeyttää palvelun käyttäminen, jos asiakas on jättänyt maksamatta erääntyneen laskun ja viivästys on jatkunut maksukehotuksesta huolimatta yli 14 vuorokautta.

Lautakunta arvioi tapausta seuraavasti:

Lautakunta toteaa asiassa olevan riidatonta, että K:n laajakaistayhteyden kautta on lähetetty haittaliikennettä, jonka aiheuttajana mitä ilmeisimmin on ollut tietokonevirus tai muu haittaohjelma. Koneen suojaaminen on kuulunut yksinomaan palvelun käyttäjän vastuulle. Sopimusehtojen mukaan liittymäntarjoajalla on tällaisessa tilanteessa oikeus keskeyttää ja estää häiritsevä tietoliikenne.

Palvelun tarjoaja on keskeyttänyt kaiken laajakaistaliittymästä tulevan ja lähtevän tietoliikenteen. Viestintäviraston antaman sähköpostipalvelujen tietoturvaa ja toimivuutta koskevan määräyksen 11/2004 M 8 §:n mukaan Internet-liittymiä tarjoava teleyritys on velvollinen kytkemään liittymän irti yleisestä viestintäverkosta, jos liittymästä lähtee sähköpostiliikennettä, joka vaarantaa viestintäpalvelun tietoturvaa tai käytettävyyttä.

Lautakunta toteaa, että haittaliikenne on johtunut käyttäjän vastuulle luettavista seikoista ja palvelun tarjoaja on ollut velvollinen katkaisemaan yhteyden. Yhteyden avaamiseksi K:n olisi tullut huolehtia siitä, ettei liittymän kautta lähetetä viestintäpalveluiden käytettävyyttä haittaavaa liikennettä. Näin ollen palvelu on vastannut sovittua ja K on velvollinen suorittamaan palvelusta sovitut maksut.

K on tältä osin vedonnut siihen, että palvelun tarjoaja on luvannut, ettei palvelusta peritä maksua sen ollessa suljettuna. Todistustaakka tällaisesta suullisesta sopimuksesta on K:lla, eikä hän ole esittänyt muuta selvitystä asiasta oman kertomuksensa lisäksi. Näin ollen lautakunta katsoo jääneen näyttämättä, että korvauksesta olisi sovittu kirjallisesta sopimuksesta poikkeavasti. Lautakunta ei myöskään voi ottaa kantaa palvelun tarjoajan puhelinpalvelussa antamiin muihin tietoihin, koska asia ei ole kirjallisen aineiston perusteella selvitettävissä.

Laajakaistayhteyden kuukausimaksu kattaa yhteyden ylläpidon lisäksi myös käyttökustannukset, minkä vuoksi maksun periminen ajalta, jona liittymää ei ole voitu käyttää, voi johtaa kohtuuttomuuteen. Lautakunta ei kuitenkaan tässä tapauksessa pidä kuukausimaksujen perimistä K:lta kohtuuttomana, kun otetaan huomioon kustannukset, joita K:n vastuulla olevasta haittaliikenteestä on aiheutunut EH:lle.

K:n kertoman mukaan liittymän irtisanomisilmoitus on tehty 17.2.2004 ja liittymä on EH:n mukaan suljettu 1.3.2004. Koska K ei ole maksanut liittymää koskevia laskuja EH:lla on ollut oikeus sulkea liittymä sopimukseen sovellettavien erityisehtojen kohdan 8 mukaan.

Näin ollen lautakunta pitää EH:n toimintaa asianmukaisena eikä suosita asiassa hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 7.12.2004