Parvekelasitus. Kaupan purku

Diaarinumero: 03/37/2187
Antopäivä: 07.12.2004

Elinkeinonharjoittaja (EH) oli markkinoinut talvella 2003 kuluttajan (K) asumassa taloyhtiössä edustamiaan parvekelaseja ilmoitustaululle kiinnitetyin mainoksin sekä suoramainoslehtisin. K tilasi parvekelasit 14.3.2003 päivätyllä tilaussopimuksella 1 303 euron hintaan.

Asiassa on kysymys EH:n oikeudesta laskuttaa K:a tämän purettua kaupan ennen lasien asennusta.

Vaatimukset

K vaatii, että EH:n esittämä 1 150 euron suuruinen lasku todetaan perusteettomaksi.

K:n mukaan hänen ostopäätöksensä perustui lasien markkinoinnissa annettuihin vääriin ja harhaanjohtaviin tietoihin.

Markkinointimateriaalin mukaan yritys oli sopinut taloyhtiön isännöitsijän kanssa siitä, että yhtiöön tilattavat lasit hankitaan keskitetysti EH:lta. Keskittämisen piti näkyä edullisena hintana. Lisäksi mainoksissa annettiin ymmärtää, että EH:lla oli yhtiössä lasien yksinmyyntioikeus.

Päivää ennen sovittua asennusajankohtaa K:n pojalle oli selvinnyt, ettei yhtiöllä ollutkaan mitään yksinmyyntioikeutta. Koska markkinointi oli pojan mielestä perustunut vääriin ja harhaanjohtaviin tietoihin, hän ilmoitti seuraavana päivänä liikkeelle peruuttavansa kaupan. Pojan käsitys oli, että kuluttajalla on joka tapauksessa muutoinkin oikeus palauttaa ostamansa tuote kahden viikon kuluessa kaupasta.

Laseja ei siis koskaan toimitettu, sen sijaan lasku tuli.

K:n poika oli myöhemmin selvitellyt myös lasien hintaa, joka osoittautui kalliimmaksi kuin erään toisen kilpailevan yrityksen täydellisempi toimitus.

Yrityksen väite siitä, ettei tilattuja laseja voinut käyttää mihinkään muuhun kohteeseen, ei voinut pitää paikkaansa. Yrityksen tarjouksestakin näki, että mitat oli otettu paremminkin tuuman kuin millimetrin tarkkuudella. Samassa kiinteistössä sekä lähiympäristössä oli lukusia kohteita, joihin valmistetut lasit oli varmuudella asennettavissa.

Vastaus

EH kiistää vaatimuksen.

Taloyhtiössä tehtiin talvella 2002-2003 isännöitsijän luvalla kysely asukkaiden kiinnostuksesta parvekelasien hankintaan.

Kyselyssä mainittiin, että se tehtiin isännöitsijän luvalla. Sellaista, että taloyhtiö olisi neuvotellut hinnan valmiiksi, ei asukkaille missään vaiheessa kerrottu, ei myöskään mitään sellaista, että kyse olisi yrityksen saamasta yksinmyyntioikeudesta. Samaan aikaan myös eräs toinen yritys markkinoi taloyhtiössä omia tuotteitaan, ja osa asukkaista päätyikin hankkimaan lasit tämän kilpailevan yrityksen kautta.

EH:n edustaja kävi esittelemässä yrityksen tuotteita K:lle tämän ilmoitettua kiinnostuksensa lasitukseen. Muutaman päivän harkinnan jälkeen K ilmoitti tilaavansa lasit esittelyssä sovittuun hintaan.

Kauppasopimuksessa oli viitattu rakennusalan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998), joiden mukaan kauppa olisi pitänyt peruuttaa 7 päivän kuluessa tilauksesta. Näin ei ollut tässä tapauksessa tapahtunut.

Lasit kuljetettiin taloyhtiöön 23.4.2003, jolloin asukkaisiin otettiin yhteyttä asennusajasta sopimiseksi. K:n kanssa sovittiin asennusajankohdaksi 25.4.2003 klo 12-13. Kyseisenä päivänä asentajaan otti puhelimitse yhteyttä K:n puolesta esiintynyt K:n poika, joka halusi lisäselvitystä asiaan.

Asentajalle jäi puhelusta sellainen käsitys, että K:n poika sopisi myöhemmin uuden asennusajan varmistuttuaan siitä, että kaikki lasitukseen liittyvät asiat ovat kunnossa. K:n lasit kuljetettiin tämän vuoksi takaisin varastolle.

Noin kuukauden kuluttua yrityksestä otettiin yhteyttä K:an uuden asennusajan sopimiseksi. Tällöin K ilmoitti poikansa peruneen tilauksen. Liikkeen edustaja kertoi, ettei tämä vastannut heidän käsitystään, ja pyysi K:a vielä selvittämään asiaa poikansa kanssa. Tämän jälkeen ei K:sta kuulunut mitään.

Viikolla 23 K:lle lähetettiin lasku laseista, joiden hinnasta oli vähennetty asennuksen osuus. Laskun loppusumma oli 1 150 euroa. K:n poika otti laskun mentyä perille yhteyttä liikkeeseen kertoen peruneensa kaupan. Minkäänlaiseen yhteisymmärrykseen ei asiassa päästy.

Parvekelasit valmistetaan aina millimetrin tarkkuudella ja aina mittatilaustyönä, joten valmiita laseja ei ole mahdollista asentaa mihinkään muuhun asuntoon. Tämän vuoksi tilaussopimuksessa on kerrottu tarkkaan kaupan purkamiseen liittyvät ehdot.

Kaupan purkamisesta oli tullut liikkeelle seuraavat, yhteensä 799,73 euron suuruiset kustannukset:

- kaksi käyntiä asiakkaan luona (tuotteen esittely, mittaus ja suunnittelu), kustannukset noin 80 euroa

- lasien valmistajan lasimateriaali, hinta 569,73 euroa

- tarvittavat peltimateriaalit (hankittu mittatilaustyönä hinta 70 euroa)

- kiinnitystarvikkeiden materiaali (ei kustannuksia, koska voitiin käyttää muihin kohteisiin)

- lasien kuljetus kohteeseen ja takaisin varastolle, yhteensä 80 euroa.

Ratkaisun perustelut

K ja EH ovat sopineet 14.3.2003 päivätyllä tilaussopimuksella parvekelasien kaupasta asennuksineen 1 303 euron kokonaishintaan.

Kaupasta on sovittu K:n kotona. Lautakunta toteaa, ettei kysymys ole kuitenkaan kuluttajansuojalain 6 luvussa tarkoitetusta kotimyynnistä, koska EH:n edustaja on saapunut K:n kotiin tämän nimenomaisesta pyynnöstä tarjotakseen yhtiön edustamia tuotteita. Tämän vuoksi kauppasopimukseen ei voida soveltaa kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:n mukaista 14 päivän peruutusoikeutta.

Tilausvahvistuksessa on maininta, jonka mukaan sopimussuhteessa noudatetaan rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998).

EH ei ole kuitenkaan edes väittänyt, että ostajalle olisi annettu kyseessä olevat sopimusehdot kaupan yhteydessä tai että ne olisivat olleet muulla tavoin tilaajan saatavilla kaupantekotilanteessa.

Lautakunta toteaakin, etteivät kyseessä olevat vakioehdot ole tämän vuoksi tulleet puheena olevan sopimussuhteen osaksi.

Kauppasopimuksen mukaan tilaajalla on oikeus perua tilauksensa seitsemän päivän kuluessa tilauksesta. K:lla on ollut siten oikeus perua tilauksensa ilman oikeudellisia seuraamuksia viimeistään 21.3.2003.

K:n peruutus ei ole tapahtunut sopimuksen mukaisessa määräajassa.

K:n mukaan hänellä on kuitenkin ollut oikeus purkaa kauppa sillä perusteella, että hänen ostopäätöksensä perustui vääriin tietoihin tuotteen edullisuudesta sekä yrityksen yksinmyyntioikeudesta.

Lautakunta toteaa, ettei asiassa ole esitetty näyttöä siitä, minkälaisin tiedoin yhtiö on tuotteitaan markkinoinut. Esitetyn selvityksen mukaan tuotteen hinta sekä muut kaupan kohdetta koskevat tiedot on kuitenkin yksilöity keskeisiltä osin ostajan hyväksymässä tilaussopimuksessa. Asiassa ei ole esitetty näyttöä siitä, että K:lle toimitettavat lasit olisivat poikenneet jossakin suhteessa kauppasopimuksessa sovitusta.

Kaupan kohteessa ei ole näytetty olleen muutakaan sellaista virhettä, jonka nojalla ostajalla olisi kuluttajansuojalain 5 luvun 19 §:n mukainen oikeus purkaa kauppaa.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 25 §:n mukaan, jos ostaja rikkoo sopimuksen peruuttamalla tavaran tilauksen ennen tavaran luovutusta, myyjällä ei ole oikeutta pysyä sopimuksessa ja vaatia kauppahinnan maksamista. Sen sijaan myyjällä on oikeus korvaukseen hänelle aiheutuvasta vahingosta 28 §:n mukaisesti.

Saman luvun 28 §:n mukaan myyjällä on oikeus korvaukseen niistä erityisistä kustannuksista, joita hänelle on aiheutunut sopimuksen tekemisestä ja täyttämisestä ja jotka todennäköisesti jäävät hyödyttömiksi, sekä kaupan purkamisen ja peruutuksen vuoksi aiheutuvista erityisistä kustannuksista. Muusta vahingosta myyjällä on oikeus saada korvaus, joka on kohtuullinen ottaen huomioon tavaran hinta, sopimuksen purkamisen tai peruutuksen ajankohta, sopimuksen täyttämiseksi suoritetut toimenpiteet sekä muut seikat.

K:n peruutettua tilauksensa EH:lla ei ole ollut oikeutta vaatia ostajaa pysymään kaupassa. Myyjällä on kuitenkin oikeus vahingonkorvaukseen kaupan peruuttamisesta johtuvasta vahingosta.

Esitetyn selvityksen mukaan EH on maksanut K:n asunnon laseista niiden valmistajalle 569,73 euroa. Asiassa ei ole esitetty näyttöä lasitukseen tarvittavien peltimateriaalien hankintakustannuksista. Lautakunta pitää käytettävissään olevan asiantuntemuksen perusteella kuitenkin uskottavana, että mittatilaustyönä tehtävien peltien valmistuksesta on aiheutunut myyjän ilmoittamat, noin 70 euron suuruiset kustannukset. Koska kysymys on tiettyyn kohteeseen mittatilaustyönä valmistetusta tuotteesta, materiaalit eivät ole lautakunnan käsityksen mukaan vaikeuksitta ja ilman erityisiä toimenpiteitä myyjän hyödynnettävissä muualla. Tämän vuoksi ostaja on velvollinen korvaamaan ostajalle materiaalin hankintakustannukset kokonaisuudessaan.

Lisäksi myyjäliikkeelle on tullut ylimääräisiä kustannuksia lasien mittaus- ja suunnittelukäynnistä sekä lasien palauttamisesta asennuskohteesta varastolle.

Edellä mainituilla perusteilla ja ottaen huomioon myös sen, että myyjällä on oikeus korvaukseen myös saamatta jääneestä voitosta, lautakunta arvioi EH:lle kaupan johdosta aiheutuneen vahingon määräksi yhteensä 880 euroa.

Suositus

Lautakunta suosittaa, että EH luopuu perimästä K:n laskusta (1236 pvm 9.6.2003) 880 euroa ylittävää osaa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 7.12.2004