Vapaa-ajankiinteistön kauppa. Annetut tiedot. Sikalan aiheuttama hajuhaitta. Välitysliikkeen ja myyjän vastuu

Diaarinumero: 02/81/3037
Antopäivä: 28.10.2004

Kuluttaja (K) osti 4.10.2002 Kesälahdella sijaitsevan noin 0,2 hehtaarin suuruisen kesämökkikiinteistön Myyjältä (M). Kohteen kauppahinta oli 16 800 euroa. Viettäessään ensimmäistä viikonloppua mökillään K huomasi, että naapuritilalla sijaitsi sikala ja että siitä tuli hajua hänen kiinteistölleen.Sikalasta ei kerrottu ennen kaupantekoa.

Kiinteistönvälittäjänä kauppaa tehtäessä toimi myyntitoimeksiannon perusteella elinkeinonharjoittaja (EH).

Vaatimukset

K vaatii kaupan purkamista ja kauppahinnan palauttamista.

Naapurin sikala sijaitsee parinsadan metrin päässä pienen metsikön takana, joten K ei huomannut sitä kiinteistöön tutustuttaessa. Myöskään hajua ei tuolloin tuntunut. Viettäessään ensimmäistä viikonloppuaan mökillä K huomasi sikalan ja hajun, joka alkoi illalla noin klo 19 ja jatkui puoleenyöhön saakka.

K:n mielestä kyseessä on seikka, josta olisi ehdottomasti pitänyt kertoa ennen kaupantekoa. Sikalasta aiheutuu aina hajuhaittaa, kärpäsiä ja ympäristövaikutuksia.

K kertoo tiedustelleensa välittäjältä naapureiden elinkeinoja mutta tämä ei niitä tiennyt eikä asiasta sen koommin tullut puhetta. Naapurikiinteistöjen omistajat ovat myyjän sukulaisia.

K on liittänyt valitusasiakirjoihinsa SAPARO-selvityksen joidenkin suurien sikaloiden hajuhaitoista (1996 ja 2001) ja Suomen Ympäristökeskuksen NN:n yleisluonteisen selvityksen sikaloiden hajupäästöistä. Lisäksi valitusasiakirjoihin on liitetty Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen selvitys naapurin sikalasta. Sen mukaan eläinsuojassa on tilaa enintään 29 emakolle ja 14 liha- tai siitossialle. Tilalla on kuivalantala ja virtsa johdetaan virtsasäiliöön. Eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 60 täysikasvuiselle emakolle tai 210 lihasialle, on luvanvarainen.

Kunnaninsinööri on ilmoittanut K:lle 13.1.2003, että sikala on toiminut kiinteistön navetassa 1970-luvulta alkaen. Insinöörin tietojen mukaan sikalan toiminnasta ei ole ollut mitään tavanomaisesta poikkeavaa huomautettavaa. Toiminnan luonteeseen kuuluu, että sikalasta tulee jonkin verran hajuhaittoja lähiympäristöön. Erityisesti lantavaraston tyhjennyksen yhteydessä alueella on voimakas epämiellyttävä haju, mutta tämän kesto on suhteellisen lyhytaikaista.

Vastaukset

1. EH

Myyjä ei kertonut naapurissa sijaitsevasta sikalasta. Mitään hajuja ei kiinteistöllä käytäessä huomattu, joten asiaa ei ollut syytä myöskään tarkemmin selvittää. K:lle näytettiin naapureiden tilat ohikulkevalta tieltä käsin, eikä tämäkään huomannut sikalan olemassaoloa.

2. Myyjä

Myyjä kertoo omistaneensa kesämökkikiinteistön 1960-luvulta saakka. Hän kertoo käyneensä siellä muutaman kerran vuodessa, eikä olosuhteissa ole ollut valittamista. Naapurin sikalan hajuhaittoja eivät ole todenneet myöskään paikalla käyneet kunnan rakennustarkastaja eikä välittäjä.

Saatuaan postia lautakunnasta myyjä soitti naapurin sikalan omistajalle ja kysyi sikalasta ensimmäistä kertaa. Lupa sikalalle on annettu vuonna 1979, ympäristölupa on annettu vuonna 1991. Sikala on kuivikesikala, josta hajuja muodostuu varsin vähän. Tarkastajankin voi soittaa paikalle. Sikalan omistaja sanoi pyrkivänsä varhaiseläkkeelle ja koska hänen poikansa eivät sianpitoa jatka, sikalan toiminta loppuu silloin.

Sikatilan lähin naapuri on asunut paikalla yli 70 vuotta. Hän sanoi, ettei naapurin sikalasta ole ollut mitään haittaa.

Ratkaisu

Välitysliikkeen vastuu

Kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetun lain (1074/2000) 9 §:n mukaan välitysliikkeen on välityskohdetta tarjotessaan annettava toimeksiantajan vastapuolelle kaikki ne tiedot, joiden välitysliike tietää tai sen pitäisi tietää vaikuttavan kaupasta tai vuokrasopimuksesta taikka muusta käyttöoikeussopimuksesta päättämiseen.

Jos välitysliikkeellä on aihetta epäillä, että välitysliikkeen saamat 9 tai 10 §:ssä tarkoitetut tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, välitysliikkeen on lain 11 §:n mukaan varmistuttava tiedon oikeellisuudesta ja oikaistava mahdollinen virheellinen tai puutteellinen tieto.

Lain 14 §:n mukaan toimeksiantajan vastapuolella on oikeus saada välitysliikkeeltä korvaus vahingosta, jonka välitysliikkeen virheellinen menettely on hänelle aiheuttanut.

Tässä tapauksessa ei ole näytetty, että välittäjällä olisi ollut tietoa naapurin sikalasta. Välittäjällä ei ole ollut myöskään syytä selvittää sellaisen mahdollista olemassaoloa. Lautakunta katsoo, että välittäjän suoritus ei ole ollut virheellinen, eikä suosita tältä osin hyvitystä.

Myyjän vastuu

Maakaaren 2 luvun 17 §:n mukaan kiinteistössä on laatuvirhe, jos myyjä on ennen kaupan tekemistä antanut ostajalle virheellisen tai harhaanjohtavan tiedon kiinteistön pinta-alasta, rakennusten kunnosta tai rakenteista taikka muusta kiinteistön laatua koskevasta ominaisuudesta ja annetun tiedon voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Samoin kiinteistössä on laatuvirhe, jos myyjä on jättänyt ilmoittamatta tällaisesta tyypillisesti myydyn kaltaisen kiinteistön käyttöön tai arvoon vaikuttavasta ominaisuudesta, josta myyjä tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan.

Myyjän mukaan naapurin sikalasta, joka saadun selvityksen mukaan on emakko- ja siitossikala, ei ole aiheutunut haittaa kiinteistön käytölle heidän asumisaikanaan. Myyjä katsoo, ettei hänellä tämän vuoksi ole ollut syytä kertoa asiasta välittäjälle tai ostajalle.

Lautakunta katsoo, että lähtökohtaisesti seikat, jotka voivat aiheuttaa ympäristöhaittoja, esimerkiksi hajuhaittoja olisi kerrottava ostajalle. Tässä tapauksessa on kuitenkin jäänyt näyttämättä, että hajuhaitta olisi maaseutuolosuhteet huomioon ottaen niin poikkeuksellinen ja merkittävä, että se oikeuttaisi ostajan hyvitykseen.

Kuluttajavalituslautakunta ei suosita hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 28.10.2004