Käytetyn kerrostaloasunnon kauppa. Kiinteistönvälitys. Myyjän ja välitysliikkeen tiedonantovelvollisuus.

Diaarinumero: 02/81/1568
Antopäivä: 15.10.2004

Asuntotoimi (XX) osti 20.2.2002 kuluttajilta (K) elinkeinonharjoittajalla (EH) välitettävänä olleet asunto-osakkeet 115 610,02 euron kauppahinnalla. Ennen kauppaa asuntotoimen edustaja tarkasti asunnon kiinteistönvälittäjän paikalla ollessa. Asunnon 2.3.2002 tapahtuneen hallinnan luovutuksen jälkeen ostaja toimitti asunnossa vastaanottotarkastuksen. Tämän jälkeen XX esitti 15.4.2002 myyjille 1 429,51 euron laskun asunnossa havaittujen puutteiden korjaamisesta. Erimielisyys asiassa koskee myyjien velvollisuutta maksaa lasku. Oikeusteitse tapahtuvan perinnän uhalla myyjät maksoivat laskun riitaisena kesäkuussa 2002.

Vaatimukset

K:t vaativat XX:a palauttamaan maksamansa summan, perintäkuluineen 1 451,37 euroa. Toissijaisesti summaa vaaditaan vahingonkorvauksena välitysliikkeeltä.

Asunnon tapetoinnin keskeneräisyys oli selvästi havaittavissa asunnon normaalissa ennakkotarkastuksessa. K:t kertovat keskustelleensa välittäjän kanssa siitä, pitäisikö keskeneräinen tapetointityö suorittaa loppuun. EH:n edustajan mukaan tapetointityötä ei kannattanut suorittaa loppuun asunnon myyntiä varten, koska siitä myynnissä saatava hyöty oli kyseenalainen. Makuuhuoneiden yläosat oli kuitenkin tapetoitu loppuun asti ja asunnolla oli myös alaosien tapetoimista varten tarvittavat boordit ja tapetit. Loppusiivouksessa rullat joutuivat roskiin, mistä syystä K:t hankkivat välittömästi uudet rullat välittäjän tiedusteltua niitä.

XX ei ilmoittanut virheinä pitämistään seikoista ennen laskun esittämistä eikä myyjille näin varattu lainkaan mahdollisuutta osallistua korjaustoimiin. Lisäksi XX on teettänyt asunnossa laajemman kunnostuksen kuin mitä siinä havaitut puutteet olisivat edellyttäneet. Asunnossa on korjattu tapetointi paitsi siinä huoneessa, jossa tapettien alareunat olivat vialliset, myös toisessa huoneessa. XX:n asunnossa teettämä kunnostus on tähdännyt asunnon käyttämiseen vuokra-asuntona eikä tällaisen kunnostuksen kustannuksia voida periä myyjiltä.

Vastaukset

1. XX

Esittelytilanteessa virheet oli peitetty huonekaluilla. Asunto voitiin tarkastaa ensimmäisen kerran tyhjänä 4.3.2002, jolloin virheistä ilmoitettiin välittömästi. Välittäjä ei maininnut virheistä. Kysymyksessä ei siten ollut asunnon perusparannus vaan myyjän salaamien virheiden korjaus. Myyjien ehdottama korjaustapa, eli tapetointi jo aloitetuilla tapeteilla, olisi johtanut korjaustekniseen virheeseen pinnoitteen alusrakenteen vuoksi. Seinät tapetoitiin korjauksessa lasikuitutapetein.

Myyjät saivat tiedon ostajan reklamaatiosta välittäjältä. Myyjät kuitenkin kieltäytyivät keskustelemasta virheiden korjauksesta. Myöhemmin samalla viikolla myyjät lähettivät ostajalle paketin tapettirullia, mikä osoittaa heidän saaneen reklamaation ja tunnustaneen, että kaupan kohteessa oli virhe.

Kun myyjät eivät suostuneet virheiden korjaukseen, asuntotoimesta ilmoitettiin ryhtymisestä korjaustoimiin, joista esitettäisiin lasku myyjille.

2. EH

Ostaja näki huoneiston sellaisenaan eikä minkäänlaista keskustelua tapetoinnista tai muustakaan keskeneräisestä remontista ostajan ja välittäjän kesken ollut. Sen sijaan ostaja ilmoitti, että XX tekee huoneistossa remontin ennen sen vuokraamista.

Ratkaisun perustelut

1. Myyjien vastuu

Asunnossa on asuntokauppalain 6 luvun 11 §:n 1 momentin mukaan virhe muun muassa, jos myyjä on ennen kaupantekoa jättänyt antamatta ostajalle tiedon sellaisesta asuntoa koskevasta erityisestä seikasta, josta hänen täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon ottaen huomioon hänen mahdollisuutensa havaita kyseinen seikka 12 §:ssä tarkoitetussa asunnon tarkastuksessa, myyjän tietoisuus ostajan asettamista erityisvaatimuksista sekä muut seikat, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan.

Lain 6 luvun 12 §:n mukaan ostaja ei saa virheenä vedota seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä.

Jos ostaja on ennen kaupantekoa tarkastanut asunnon tai ilman hyväksyttävää syytä jättänyt käyttämättä myyjän tarjoaman tilaisuuden asunnon tarkastamiseen, hän ei saa virheenä vedota seikkaan, joka hänen olisi pitänyt havaita tarkastuksessa.

Lain 6 luvun 14 §:n mukaan ostaja ei saa vedota virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita.

Lautakunta toteaa, että ostajan olisi tässä tapauksessa tullut ilmoittaa virheestä suoraan myyjälle. Myyjät ovat saaneet tiedon ostajan virheeseen perustuvasta vaatimuksesta vasta laskusta, joka heille esitettiin. Lautakunta pitää menettelyä epäasianmukaisena. Virheilmoitus on kuitenkin tehty kohtuullisessa ajassa.

K:ien asiassa antaman selvityksen mukaan makuuhuoneen tapetit oli poistettu boordin alapuolelta 1,5 metrin korkeuteen asti. Lautakunta toteaa, että ostajan pitäisi ennakkotarkastuksessa huomata tällainen seikka. Kun asunnon ostajana on asuntokaupan alalla toimiva elinkeinonharjoittaja tai tähän rinnastettava yhteisö, kuten XX, on sen ennakkotarkastusvelvollisuus laajempi kuin asuntoa ostavan yksityishenkilön. Tässä tapauksessa asunnon puutteet ovat olleet helposti havaittavissa. Näin ollen lautakunta katsoo, ettei kyseessä ole seikka, jonka kertomatta jättämistä voitaisiin pitää virheen salaamisena. K:ilta peritylle vahingonkorvauslaskulle ei näin ollen ole ollut perustetta ja XX:n on palautettava K:ien maksaman laskun määrä

2. Välitysliikkeen vastuu

Kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetun lain (1074/2000) 9 §:n mukaan välitysliikkeen on välityskohdetta tarjotessaan annettava toimeksiantajan vastapuolelle kaikki ne tiedot, joiden välitysliike tietää tai sen pitäisi tietää vaikuttavan kaupasta tai vuokrasopimuksesta taikka muusta käyttöoikeussopimuksesta päättämiseen.

Lain 13 §:n mukaan toimeksiantajan vastapuolella on oikeus saada välitysliikkeeltä korvaus vahingosta, jonka välitysliikkeen suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheuttanut.

Tässä tapauksessa ei kiinteistönvälittäjän kertoman mukaan ostajan kanssa keskusteltu asunnon tapetoinnin keskeneräisyydestä. Välittäjän kertoman mukaan ostaja aikoi remontoida asuntoa joka tapauksessa. Kuten jo myyjän vastuuta käsiteltäessä todettiin, lautakunta ei pidä tapettien puuttumista seinästä sellaisena seikkana, josta olisi pitänyt ostajalle erikseen mainita. Välitysliikkeen menettelyä asiassa ei voida siten pitää huolimattomana sillä perusteella, että asiasta ei kerrottu ostajalle.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että XX maksaa K:ille

1 451,37 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 15.10.2004