Matkakortti. Hinnan korotus. Yksinkertainen käsittely

hinnanalennus
hinta
tiedonantovelvollisuus

Diaarinumero: 04/35/430
Antopäivä: 15.10.2004

Elinkeinonharjoittajan (EH) matkakortille ladattavan kausilipun hinta nousi 1.1.2004 alkaen. Kuluttaja (K) latasi 31.12.2003 matkakortilleen kausilipun ajalle 1.1.-30.12.2004 ja maksoi siitä 441,70 euroa. Hän on tyytymätön siihen, että hän ei saanut ladattua kausilippua vuoden 2003 hinnalla. Matkakortille ei voinut ladata kautta 31.12.2003 alkaen, koska edellinen kausi oli ladattu tuohon päivään asti.

Vaatimukset

K vaatii EH:a hinnoittelemaan lipun siten kuin se alkaisi 31.12.2003 ja palauttamaan liikaa perimänsä hinnan 35,40 euroa.

K:n mukaan on kohtuutonta, että kausilipun olisi saanut 35,40 euroa edullisemmin, jos häntä olisi neuvottu oikein edellisen latauksen yhteydessä ostamaan edellinen kausilippu vain 30.12.2003 asti. Eri asiakkaat ovat eriarvoisessa asemassa. Kuluttajalla ei ole mahdollisuutta ostaa yhtä päivää päällekkäin jo tehdyn latauksen kanssa, vaikka se olisi tullut edullisemmaksi. K:n ostaessa matkakortille kausilipun vuodeksi 31.12.2002 XX myi hänelle kautta vuoden ja yhden päivän verran eli 31.12.2003 saakka. Hän ei tiennyt tuolloin erikseen tiedustella edullisimmasta vaihtoehdosta eikä osannut valittaa asiasta. K katsoo, että lipun myyjän olisi tuolloin pitänyt neuvoa häntä valitsemaan edullisin tapa eikä ainakaan myydä tilauksen vastaisesti. Kuluttajia on neuvottu puutteellisesti ja virheellisesti. Kysymyksessä ovat monopoliasemassa olevan yrityksen itse laatimat ohjeet. EH on rinnastettavissa viranomaistahoon, jolla on lakiin perustuva neuvontavelvollisuus.

Vastaus

EH kiistää vaatimuksen. Joukkoliikenteen palvelu- ja myyntiohjeen mukaan asiakas voi ostaa kausilipun kortilleen sillä hinnalla, joka on voimassa kauden alkamishetkellä. Hinnat muuttuivat 1.1.2004 lukien, joten jos kausi alkoi sinä päivänä tai sen jälkeen, järjestelmä hinnoitteli sen uusilla hinnoilla. Jos kausi alkoi vuoden 2003 puolella, järjestelmä hinnoitteli kauden vanhoilla hinnoilla. Asiakas voi itse valita ladattavan kausilipun alkamis- ja päättymisajankohdan. Kun asiakas on ladannut kausilipun matkakortilleen, kautta ei voi muuttaa jälkikäteen kuin peruselluista syistä, kuten työkyvyttömyyden tai asuin-, työ- tai opiskelupaikan vaihtumisen vuoksi. XX vastaa omaan myyntitoimintaansa kohdistuvista reklamaatioista itse.

Ratkaisu

K on ladannut matkakortille matkustusoikeutta vuodeksi 1.1.2004 lukien. Edellinen kortille ladattu kausi päättyi 31.12.2003, joten uutta kautta ei voinut ladata ennen kuin 1.1.2004 alkaen. EH on hinnoitellut kortille ladattavan kausilipun siten, että hinta määräytyy kauden alkamispäivänä voimassa olevan hinnaston mukaisesti. K on vaatinut alentamaan häneltä veloitetun hinnan vuoden 2003 hinnan mukaiseksi. EH on kieltäytynyt tekemästä tällaista muutosta.

Kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:n mukaan kulutushyödykesopimuksen ehtoa voidaan sovitella tai ehto voidaan jättää ottamatta huomioon, jos ehto on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen. Kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon sopimuksen koko sisältö, osapuolten asema, sopimusta tehtäessä vallinneet olot ja, jollei 2 §:stä muuta johdu, olojen muuttuminen sekä muut seikat.

EH:lla on oikeus määritellä hinnan korotuksen voimaantulo ehtojensa mukaisesti. Sillä on mahdollisuus myydä edellisen vuoden puolella alkava kausi edullisemmalla hinnalla kuin seuraavan vuoden puolella alkava kausi. K:lla ei ole oikeutta saada ostamaansa matkustuskautta alennettuun hintaan sen vuoksi, että EH on myynyt eräille toisille asiakkaille vuoden 2003 puolella alkavaa kautta edullisemmin. Lautakunta ei pidä kohtuuttomana sopimusehtoa, jonka mukaan matkakortille ladattavan kausilipun hinta määräytyy kauden alkamispäivänä voimassa olevan hinnan mukaan. Lautakunta ei pidä kohtuuttomana myöskään sitä, että seuraavaa kautta ei voi ladata alkamaan edelliseen kauteen sisältyvästä päivästä.

Ladatessaan edellisen kausilipun matkakortille 31.12.2002 K ei ole kysynyt, mihin asti kausi olisi edullisinta ladata, eikä hänelle ole annettu tästä virheellistä tietoa. EH:n matkakorttien myynnissä apunaan käyttämä XX ei ole laiminlyönyt tiedonantovelvollisuuttaan, vaikka sen virkailija ei ole oma-aloitteisesti maininnut tulevien hinnan korotusten mahdollisista vaikutuksista. EH:n palvelussa ei ole ollut virhettä eikä sillä ole velvollisuutta palauttaa osaa hinnasta.

Kuluttajavalituslautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 15.10.2004