Käytetyn henkilöauton kauppa. Auton kolaroinnista annetut tiedot. Auton myynti takaisin myyjäliikkeelle.

kohtuullisuus
tiedonantovelvollisuus

Diaarinumero: 03/33/1684
Antopäivä: 22.06.2004

Kuluttaja (K) osti 3.10.2002 elinkeinonharjoittajalta (EH) vuonna 1999 käyttöönotetun BMW 530 Dsl-merkkisen henkilöauton 48 060 eurolla. Auton matkamittarilukema oli kaupantekohetkellä 65 000 kilometriä. Osapuolet tekivät 26.3.2003 sopimuksen, jolla myyjäliike osti K:n auton takaisin 42 000 eurolla. Auton matkamittarilukema oli tuolloin 71 000 kilometriä.

K valittaa siitä, että ostettuaan puheena olevan auton hänelle selvisi 21.3.2003, että auto oli ollut kolaroinnin vuoksi poistettuna rekisteristä. Tästä seikasta myyjäliike ei kertonut kaupanteon yhteydessä. K katsoo tulleensa petetyksi.

EH myöntää, ettei se ollut tietoinen auton rekisteristä poistosta. Se kuitenkin kiistää vastuunsa asiassa, koska K:n auto ostettiin takaisin sopimuksella, jonka molemmat osapuolet ovat hyväksyneet. Auton takaisinostohinnassa otettiin huomioon autoveron aleneminen, jonka vuoksi myös vaihtoautojen hintataso oli pudonnut.

Vaatimukset

K vaatii, että EH palauttaa koko auton kauppahinnan. Maksettava summa on siis 6 060 euroa (48 060-42 000).

K kertoo, että kun autossa alkoi maaliskuussa 2003 ilmetä erilaisia vikoja, hän vei sen tutkittavaksi merkkikorjaamoon, jossa hänelle kerrottiin, ettei vikoja pystytä korjaamaan. Syyksi kerrottiin, että auto on ollut joskus keskeltä poikki ja siihen on tehty uusia sähkökytkentöjä. Merkkikorjaamo neuvoi ottamaan yhteyttä myyjäliikkeeseen ja purkamaan kaupan.

Vastaus

EH toteaa, että auton sille alun perin myynyt yksityishenkilö henkilö ei ollut maininnut, että hän oli ostanut auton vakuutusyhtiön keskusvarastolta kolaroituna ja saattanut sen itse uudestaan ajokuntoon. Kyseinen henkilö oli onnistunut jopa rekisteröimään auton uudelleen alkuperäisellä rekisteritunnuksella. Auton oli myyjäliikkeeseen tuolloin ostanut nuori ja kokematon automyyjä, joka oli uskonut edellä mainitun henkilön vakuutusta, että rekisteriotteessa ollut maininta aikaisemmasta rekisteritunnuksesta johtui ainoastaan autoon vaihdetuista niin sanotuista eurokilvistä.

K:n ilmoitus lunastuksesta tuli siten myös myyjäliikkeelle yllätyksenä. K:lle luvattiin tällöin korvata auton päivän arvo takaisin ostona. Tämä johtui siitä, että uusien autojen autoveron alenemisesta vuoksi myös vaihtoautojen hintataso oli pudonnut tämän lähes puolen vuoden aikana, jonka auto oli ollut K:lla. Myyjäliike selvitti myös netistä valtakunnallista hintatasoa. Tämän perusteella päädyttiin ostosopimuksessa hintaan 42 000 euroa. Tuolla hinnalla on vastaavia, mahdollisesti kolaroimattomia vaihtoautoja myynnissä. K löysikin toisesta liikkeestä mieluisen auton tilalle. Puheena oleva auto on myyjäliikkeessä edelleen myytävänä maininnalla "korjattu kolariauto". Auton hintapyyntö on 39 900 euroa.

Ratkaisun perustelut

Jos tavara on myyty "sellaisena kuin se on", siinä on kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n 2 kohdan mukaan kuitenkin virhe, jos myyjä on ennen kaupantekoa laiminlyönyt antaa ostajalle tiedon sellaisesta tavaran ominaisuuksia tai käyttöä koskevasta seikasta, josta hänen täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Tavarassa on saman pykälän 3 kohdan mukaan myös virhe, jos se on huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää.

Kuluttajavalituslautakunta katsoo selvitetyksi, että K:n EH:lta ostama auto on vuonna 2000 kolaroitu niin pahoin, että vakuutusyhtiö on sen lunastanut ja se on poistettu rekisteristä. Poisto on näkynyt auton rekisteriotteessa. Siitä ei kuitenkaan ole kerrottu K:lle kaupanteon yhteydessä. Autolle on uudelleen rekisteröinnissä annettu alkuperäinen rekisteritunnus. Näin ollen lautakunta katsoo, että K:lle on ennen kaupantekoa laiminlyöty antaa tieto sellaisesta tavaran ominaisuuksia tai käytt koskevasta seikasta, josta myyjän täytyy olettaa tienneen ja josta K perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Myyjäliike on vedonnut siihen, ettei sen kokematon myyjä olisi osannut kiinnittää asiaan huomiota. Lautakunnan mielestä ostajan on voitava luottaa myyjän ammattitaitoon, eikä liike voi vetäytyä vastuusta vetoamalla esimerkiksi myyjänsä kokemattomuuteen. Tällä perusteella lautakunta katsoo auton olleen kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n 2 kohdan tarkoittamalla tavalla virheellinen.

Saadun selvityksen mukaan auton kolarikorjauksia ei ole tehty asianmukaisesti. Näin ollen auto on ollut myös huonommassa kunnossa kuin K:lla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää. Auto on siten ollut myös kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n 3 kohdan tarkoittamalla tavalla virheellinen.

Lautakunta toteaa, ettei asiassa ole esitetty selvitystä, jonka perusteella voisi arvioida, olisiko virhe oikeuttanut kaupan purkuun. Osapuolet ovat kuitenkin virheiden paljastuttua tehneet sopimuksen, jolla myyjäliike on ostanut auton takaisin K:lta. Maksettu hinta on ollut 6 060 euroa alempi kuin se hinta, jonka K autosta maksoi vajaa kuusi kuukautta aikaisemmin. Myyjäliike on vedonnut lähinnä autoveron laskun vaikutukseen käytettyjenkin autojen hinnoissa. K on pitänyt sopimusta kohtuuttomana.

Jos sopimuksen ehto on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:n mukaan sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. Sopimuksen ehtona pidetään myös vastikkeen määrää koskevaa sitoumusta. Kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon sopimuksen koko sisältö, osapuolten asema, sopimusta tehtäessä vallinneet olot ja, jollei 2 §:stä muuta johdu, olojen muuttuminen sekä muut seikat.

Lautakunta katsoo, että osapuolten välille solmittu auton takaisinostosopimus on sinällään pätevä. Koska sopimus on selvästi kuitenkin solmittu autossa havaittujen virheiden vuoksi, on sitä sen kohtuullisuutta arvioitaessa tarkasteltava purkusopimuksen luonteisena. Näin ollen on arvioitava, onko takaisinostosopimus kohtuullinen, kun otetaan huomioon K:n auton käytöstä saama hyöty eli lähinnä se, että hän ehti ajaa autolla noin 6 000 kilometriä, sekä auton virheellisyys. Koska sopimuksella on käytännössä ollut tarkoitus purkaa kauppa, lautakunta katsoo, ettei mahdolliselle yleiselle hintatason muutokselle anneta merkitystä.

Nämä asiat huomioon ottaen lautakunta pitää kohtuuttomana myyjäliikkeen K:lle maksamaa hintaa. Myyjän on maksettava K:lle vielä 4 000 euroa.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH maksaa K:lle häneltä ostamastaan autosta vielä 4 000 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 22.6.2004