Lentomatka. Paluulennon viivästyminen

viivästyminen

Diaarinumero: 03/35/3
Antopäivä: 21.06.2004

Kuluttajat (K) ostivat elinkeinonharjoittaja 1:n (EH1) tilauslennot Helsingistä Madeiralle 28.10.2002 ja Madeiralta Helsinkiin 12.11.2002. Lennot maksoivat 379 euroa henkeä kohti. Paluulennon piti lähteä 11.11.2002 kello 17.25 ja saapua Helsinkiin 12.11.2002 kello 00.50. Lento viivästyi ja saapui Helsinkiin 12.11.2002 kello 7.51. Erimielisyys koskee sitä, onko K:lla oikeus saada korvausta heille aiheutuneista vahingoista.

Lentoyhtiö oli elinkeinonharjoittaja 3 (EH2).

Vaatimukset

K:t vaativat korvausta yhteensä 164,32 euroa.

Paluulennon viivästymisen vuoksi aiheutui ansionmenetystä K1:lle 51,36 euroa ja K2:lle 54,44 euroa. He eivät myöskään päässeet alun perin sopimaansa, maksuttomaan jatkokuljetukseen Helsingistä Tikkakoskelle, vaan joutuivat vuokraamaan auton, mistä aiheutui kuluja 30,22 euroa auton vuokrasta ja 28,30 euroa polttoaineesta.

Paluulento viivästyi 7 tuntia 1 minuutin ja paluumatkan kesto oli kaksinkertainen normaaliin lentoaikaan verrattuna. Lento lähti noin 40 minuuttia myöhässä ja joutui tekemään teknisen vian takia välilaskun Portugalissa. Vian korjaaminen kesti vajaat kaksi tuntia. Ennen lennon jatkumista matkustajille ilmoitettiin, että lentohenkilökunnan työaika täyttyi. Matkustajat lennätettiin Englantiin, jossa vaihdettiin lennon miehistö. Matkustajat odottivat lentokapteenia yli kaksi tuntia lentokoneessa. K:t vetoavat yleisten valmismatkaehtojen kohtiin 2.4, 16 ja 16.2. EH1:n erityisehdoissa ei ole mainintaa, ettei pelkät lennot ostanut matkustaja kuuluisi korvausehtojen piiriin.

K:t ovat sitä mieltä, että EH1 on heille vastuussa, mutta he ovat lautakunnan tiedusteltua asiaa ilmoittanut haluavansa kohdistaa korvausvaatimuksensa myös lentoyhtiöön. K:t ovat kuitenkin ilmoittaneet myös, että heidän mielestään EH1 on vastuussa matkan myyneenä ja järjestäneenä osapuolena.

Vastaukset

EH1 on ilmoittanut, ettei EH2 anna erillistä vastausta, koska matkanjärjestäjä on joka tapauksessa vastuussa.

EH1:n mukaan se ei ole velvollinen korvaamaan K:ien vaatimia kuluja, koska kysymyksessä ei ollut valmismatka. Lento oli EH1:n tilauslento, jolla EH1 oli ostanut kaikki lentokoneen paikat, myynyt ne eteenpäin ja hinnoitellut itse myymänsä matkat. Pelkkiin lentoihin ei EH1:n mukaan sovelleta yleisiä valmismatkaehtoja lukuun ottamatta kohtia 3, 4.3, 8, 9, 11, 12.1, 13 ja 17.2. Muilta osin sovelletaan yleistä kuljetusoikeudellista lainsäädäntöä. Yleisissä valmismatkaehdoissa sanotaan, että sopimusehto-a sovelletaan sellaisiin valmismatkoihin, joihin sisältyy ainakin kuljetus ja majoitus.

EH1:n lentoyhtiöltä saaman selvityksen mukaan Madeiralta nousun jälkeen huomattiin vika polttoainepumppujärjestelmässä. Polttoainetta ei saatu pumpattua keskimmäisestä tankista siipiin. Vikaa ei ole ilmennyt tätä aikaisemmin EH1:n lennoilla. Välilaskun takia miehistön työaika tuli täyteen. Lentoyhtiön kotikenttä on Englannissa ja lentoyhtiön omat insinöörit halusivat vielä tarkistaa koneen. EH1 ei voi eritellä, miten suuri osuus miehistön vaihdolla oli myöhästymisen kestosta. Toista lentokonetta ei ollut tuolloin saatavilla. Jos olisi jääty odottamaan toista konetta, myöhästyminen olisi ollut pidempi.

Lisäksi EH1 toteaa, että lentoyhtiö katsoi, että lento viivästyy vähemmän, jos miehistön vaihto tehdään Englannissa eikä henkilökuntaa lennätetä Portugaliin. EH1:n mukaan sen käyttämät lentoyhtiöt noudattavat kansainvälisiä turvamääräyksiä ja huoltavat koneensa säännöllisesti.

Ratkaisu

K:t ovat ostaneet EH1:ltä lentokuljetukset, eivät palvelusten yhdistelmää. Kysymyksessä ei ole ollut valmismatka, joten matkaan ei sovelleta valmismatkalakia eikä yleisiä valmismatkaehtoja, sillä niiden mukaan niitä sovelletaan sellaisiin yli kolme vuorokautta kestäviin valmismatkoihin, jotka on hankittu pääasiassa yksityiseen tarkoitukseen ja joihin sisältyy ainakin kuljetus ja majoitus.

K:t katsovat, että EH1 vastaa matkasta yleisten valmismatkaehtojen mukaisesti, koska sen ehdoissa ei ole erikseen mainintaa, mitkä ehdot koskevat pelkkiä lentomatkoja.

Lautakunta toteaa, että sopimusehdot tulevat sopimuksen osaksi vain, jos niihin on viitattu sopimusta tehtäessä ja jos ehdot ovat olleet helposti kuluttajan saatavilla. EH1 ei ole ennen sopimuksen päättämistä ilmoittanut K:lle, mitä ehtoja sovelletaan sellaiseen sopimukseen, joka koskee vain lentokuljetuksia eikä valmismatkaa. Lautakunta katsoo, että osapuolet eivät ole näin ollen sopineet yleisten valmismatkaehtojen soveltamisesta eivätkä ne tule sovellettaviksi.

Suomi ja Portugali ovat liittyneet ilmakuljetuksia koskevaan Varsovan yleissopimukseen. Sopimukseen sovelletaan ilmakuljetuslain 40 §:n nojalla ilmakuljetussopimuslakia.

Jos kuljetuksen suorittaa kokonaan tai osaksi toinen rahdinkuljettaja kuin se, joka on tehnyt kuljetussopimuksen, on ilmakuljetussopimuslain 34 §:n mukaan ilmakuljetussopimuslakia sovellettaessa molempia pidettävä rahdinkuljettajina, edellistä kuitenkin vain hänen suorittamansa kuljetuksen osalta.

EH1 on ostanut EH2:lta pakettina koko lentokoneen paikat ja myynyt lennot asiakkaille ja hinnoitellut ne itse. K:t ovat ostaneet EH1:ltä tilauslennot ja sopimus matkasta on syntynyt K:n ja EH1:n välille. EH1 on ilmakuljetussopimuslain 34 §:ssä tarkoitettu sopimuksen tehnyt rahdinkuljettaja ja EH2 puolestaan on kuljetuksen suorittanut rahdinkuljettaja. Kumpikin rahdinkuljettaja on K:lle yhteisvastuussa kuljetuksesta edellä olevan nojalla. EH1 on kuitenkin vastuussa K:lle myös sopimuksen täyttämisessä apunaan käyttämänsä lentoyhtiön toiminnasta.

Ilmakuljetussopimuslain 20 §:n mukaan rahdinkuljettaja on vastuussa viivästyksen aiheuttamasta vahingosta kuljetettaessa matkustajia, kirjattua matkatavaraa tai tavaraa ilmateitse, jollei toisin ole säädetty. Ilmakuljetussopimuslain 21 §:n mukaan rahdinkuljettaja on vastuusta vapaa, jos hän näyttää, että hän sekä hänen palveluksessaan olevat ja apulaisensa ovat ryhtyneet kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin vahingon välttämiseksi tai että heidän on ollut mahdotonta ryhtyä niihin.

Lautakunta pitää uskottavana EH1:n ilmoitusta siitä, että nyt kyseessä oleva tekninen vika on ollut harvinainen. Virhe ei ole siten ollut ennalta arvattavissa. Asiassa ei ole ilmennyt, että tekninen vika olisi johtunut lentoyhtiön huolimattomuudesta tai että vikaa ei olisi korjattu mahdollisimman nopeasti. Vian korjaaminen kesti siitä huolimatta niin kauan, että miehistön työaika täyttyi ja miehistö piti käydä vaihtamassa. Lautakunta katsoo EH2:n ja EH1:n ryhtyneen kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin vahingon välttämiseksi. EH1:llä ja EH2:lla ei ole velvollisuutta korvata K:lle aiheutunutta vahinkoa.

Matkustajalla voi kuitenkin olla oikeus hinnanalennukseen, jos matka ei vastaa sovittua. Sinänsä matkustajat ovat voineet varautua siihen, että lennot voivat viivästyä jonkin verran. Tässä tapauksessa paluulento on viivästynyt noin seitsemän tuntia kahden viikon matkalla. Lautakunta pitää viivästystä sellaisena, että matkustajat ovat voineet varautua siihen. Matkassa ei ole ollut hinnanalennukseen oikeuttavaa virhettä.

Kuluttajavalituslautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 21.6.2004