Uuden henkilöauton kauppa. Polttoainemittarin viallisuus. Korjausaika. Hinnanalennus.

virhe

Diaarinumero: 03/33/1098
Antopäivä: 21.06.2004

Kuluttaja (K) osti 1.6.2001 elinkeinonharjoittaja 1:ltä (EH1) uuden, elinkeinonharjoittaja 2:n (EH2) maahantuoman Citroen Xsara-merkkisen henkilöauton 123 000 markalla. Auto luovutettiin K:lle 13.8.2001.

K valittaa siitä, että pian auton luovutuksen jälkeen selvisi, että auton polttoainemittari oli viallinen. K:n mukaan vikaa ei onnistuttu korjaamaan. Hän on 10.6.2003 vaihtanut auton toiseen.

Eh1 ja EH2 myöntävät mittarin toiminnassa olleen ongelmia, mutta toteavat auton mittariston toimivan nyt normaalisti. Ne ovat tarjonneet K:lle veloituksetonta määräaikaishuoltoa hänelle aiheutuneista kuluista ja ajan menetyksestä.

Vaatimukset

K vaatii kymmenen prosentin eli noin 2 000 euron korvausta auton hinnasta.

K ilmoittaa, että polttoainemittarin vikaa yritettiin myyjäpuolen toimesta korjata toistakymmentä kertaa yli puolentoista vuoden aikana auton luovutuksesta. Hän toteaa, että toisin kuin myyjäpuoli väittää, mittari ei tullut kuntoon vielä 3.4.2003 suoritetussa korjauksessakaan.

K:n mukaan alkuvaiheissa mittarin viallisuus ilmeni siten, että polttoainemittarin neulan lähestyessä noin puolta tankkia neula hypähti osoittamaan täyttä tankkia. Myöhemmin tapahtui, että neula näytti esimerkiksi tankin olevan miltei tyhjä, mutta kun K meni tankkaamaan, mahtui 54 litran vetoiseen tankkiin vain 25 litraa. Kuitenkin mittari näytti tämän jälkeen tankin olevan vasta puolillaan. Viimeksi mainitulla, 27.5.2003 tapahtuneella tankkauskerralla mukana ollut henkilö on antanut kirjallisen todistuksen, jossa hän vahvistaa K:n kertomuksen pitävän paikkansa.

K toteaa, että hän ajoi autollaan alle 6 000 kilometriä ensimmäisen runsaan puolentoista vuoden aikana. Polttoainemittarin viallisuus vaikutti ajamisen mukavuuteen. Erityisesti pidemmillä matkoilla oli epämiellyttävää arvailla polttoaineen riittävyyttä sekä pohtia sitä, missä on seuraava tankkauspiste. K myös huomauttaa, että mainitusta kilometrimäärästä huomattava osa oli peräisin erilaisista koeajoista.

Vastaukset

EH1 ja EH2:

Auton polttoainemittarin virheellinen toiminta on johtunut mittariston ohjelmointivirheestä. Vikaa korjattiin aluksi kuitenkin vaihtamalla autoon anturi ja mittaristo. Tämä siksi, ettei tuolloin ollut vielä tietoa ohjelmointivirheestä. Toimenpiteet osoittautuivat siis turhiksi, eikä mittarin virhe poistunut, koska myös uusi mittaristo oli ohjelmoitu virheellisesti tehtaalla. Heinäkuussa 2002 tehdas toimitti ohjelmistopäivityksen, mutta siinä oli virhe, joten ongelmat eivät täysin poistuneet. Uusi korjauspäivitys tuli saataville joulukuussa 2002. Se on myös K:n autoon ladattu ja mittariston toiminta on nyt normaalia. Asia on myös tutkittu testaamalla autoa 19.-26.6.2003 välisenä aikana.

K sai polttoainemittarin korjauksien ajaksi sijaisauton veloituksetta käyttöönsä. Autoon on myös ostettu polttoainetta sekä tehty veloituksetta vuosihuolto 21.1.2003. Tarjottu veloitukseton 20 000 kilometrin huolto on riittävä hyvitys K:lle aiheutuneista kuluista ja menetetystä ajasta.

Ratkaisun perustelut

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n 1 momentin mukaan tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä mitä voidaan katsoa sovitun. Saman pykälän 4 momentin mukaan tavarassa on virhe, jos se poikkeaa siitä mitä edellä mainituissa momenteissa säädetään.

Kaupantekoaikana voimassa olleen kuluttajansuojalain 5 luvun 18 §:n 1 momentin (16/94) mukaan ostajalla on oikeus vaatia, että myyjä korjaa virheen tai toimittaa virheettömän tavaran.

Saman pykälän 2 momentin mukaan myyjä saa oikaista virheen kustannuksellaan, vaikka ostaja ei vaatisi oikaisua, jos hän ostajan ilmoitettua virheestä viipymättä tarjoutuu tekemään sen. Ostaja saa kieltäytyä oikaisusta muun muassa, jos siitä aiheutuu hänelle olennaista haittaa.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 19 §:n mukaan ostajalla on oikeus saada virhettä vastaava hinnanalennus, jos virheen oikaisua ei suoriteta kohtuullisessa ajassa.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 31 §:n 1 momentin mukaan ostajalla on oikeus kohdistaa tavaran virheeseen perustuva, 5 luvun säännösten mukainen vaatimuksensa myös elinkeinonharjoittajaan, joka aikaisemmassa myyntiportaassa on luovuttanut tavaran jälleenmyyntiä varten.

Lautakunta katsoo selvitetyksi, että K:n EH1:ltä ostaman, EH2:n maahantuoman auton polttoainemittarissa on ollut vika, jota on korjattu toistakymmentä kertaa noin puolentoista vuoden aikana auton luovutuksesta. Näyttämättä on jäänyt, että vika olisi ollut mittarissa vielä 3.4.2003 suoritetun korjauksen jälkeenkin. Joka tapauksessa lautakunta katsoo, ettei auto ole laadultaan vastannut sitä, mitä K:lla on ollut perusteltua aihetta olettaa ja autossa on ollut kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n tarkoittama virhe, jonka korjaaminen on ollut myyjäliikkeen vastuulla.

Vaikka virhe on lopulta saatu korjatuksi, lautakunta katsoo ettei virheen oikaisua ole suoritettu kuluttajansuojalain 5 luvun 18 §:n edellyttämässä kohtuullisessa ajassa. Sen vuoksi K:lle on syntynyt oikeus kuluttajansuojalain 5 luvun 19 §:n tarkoittamaan hinnanalennukseen.

Kohtuulliseksi hinnanalennuksen määräksi, joka EH1:n ja EH2:n tulee yhteisvastuullisesti maksaa K:lle, lautakunta harkitsee 250 euroa. EH2:n vastuu asiassa perustuu kuluttajansuojalain 5 luvun 31 §:n 1 momentin säännökseen.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH1 ja EH2 yhteisvastuullisesti maksavat K:lle hinnanalennusta 250 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 21.6.2004