Karanneen koiran talteen ottaminen. Lautakunnan toimivalta.

Diaarinumero: 02/36/3436
Antopäivä: 18.06.2004

Kuluttajan (K) koira karkasi 2.11.2002 omalta pihalta. Poliisi oli ottanut koiran kiinni ja vienyt sen elinkeinonharjoittajalle (EH). Koira toimitettiin kennelistä eläinlääkäriin rokotettavaksi 19.11.2002. Eläinlääkäri löysi kaulapannasta puhelinnumeron ja soitti K:lle. Koira haettiin takaisin 20.11.2002. Kennel laskuttaa K:lta koiran hoidosta 140 euroa.

K katsoo, että kennelin toiminta on ollut kyseenalaista.

Vaatimukset

K vaatii, että hoitomaksusta palautetaan 70 euroa.

Koiran hoidosta pitäisi veloittaa vain niiltä päiviltä, jotka koira vietti hoitolassa nimilapun lukemisen jälkeen.

Vastaus

EH on tehnyt vuonna 1994 kaupungin kanssa sopimuksen, jonka mukaan löytökoiria on mahdollista poliisin tai yksityisen henkilön toimesta tuoda kenneliin hoidettavaksi. Koiran omistaja voi lakisääteisten 15 vuorokauden kuluessa hakea koiransa kennelistä korvausta vastaan.

Koiran omistaja ei 15 vuorokaudenkaan kuluttua ollut kysynyt koiraansa kennelistä, vaikka kennelin puhelinnumero on keltaisilla sivuilla lisämaininnalla löytöeläimet. Lisäksi poliiseilla on tiedot ympäristön löytöeläinkenneleistä.

Koiran omistaja on ensisijaisesti vastuussa koirastaan myös sen kadotessa eli koiran etsimisestä, minkä K on laiminlyönyt.

Selvitys

Kaupungineläinlääkäri NN:n antaman selvityksen mukaan kaupunki ja EH ovat 2.3.1998 sopineet kiinniotettujen koirien säilytyksen järjestämisestä ja hoitokorvauksesta. Sopimuksessa EH on sitoutunut ylläpitämään kaupungin järjestyssäännön 32 §:ssä tarkoitettua eläinhuoltoasemaa. Osapuolet ovat sopineet myös hoitokorvauksesta sekä talteen otettujen koirien ruoka- ym. hoitokustannuksista.

Ratkaisu

Kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 1 §:n 1 kohdan mukaan lautakunnan tehtävänä on antaa ratkaisusuosituksia elinkeinoharjoittajien ja kuluttajien välisiin erimielisyyksiin yksittäisissä kulutushyödykesopimuksia koskevissa tai muissa kulutushyödykkeen hankintaan liittyvissä asioissa, joita kuluttajat saattavat lautakunnan käsiteltäviksi.

Kuluttajansuojalain 1 luvun 3 §:n mukaan kulutushyödykkeellä tarkoitetaan tässä laissa tavaroita, palveluksia sekä muita hyödykkeitä ja etuuksia, joita tarjotaan luonnollisille henkilöille ja joita tällaiset henkilöt olennaisessa määrässä hankkivat yksityistä talouttaan varten.

Eläinsuojelulain 15 §:n mukaan kunnan on huolehdittava alueellaan irrallaan tavattujen ja talteen otettujen koirien ja kissojen ja muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä. Talteen otettua eläintä on säilytettävä vähintään 15 päivän ajan, minkä jälkeen kunnalla on oikeus myydä, muutoin luovuttaa tai lopettaa eläin.

Kunnalla on oikeus periä eläimen omistajalta tai haltijalta korvaus eläimen talteenotosta, hoidosta ja mahdollisesta lopettamisesta aiheutuneet kustannukset.

Kaupunki ja EH ovat sopineet, että EH ottaa kaupungin puolesta vastaan talteen otetut eläimet ja huolehtii niistä eläinsuojelulain 15 §:n mukaisesti. EH on ottanut vastaan poliisin sinne tuoman, irrallaan tavatun K:n koiran.

Koiran vastaanottaminen ja siitä huolehtiminen on perustunut kaupungin kanssa tehtyyn sopimukseen, jonka avulla kaupunki on huolehtinut lakisääteisen tehtävänsä hoitamisesta. EH ja kaupunki ovat myös sopineet korvauksesta, jonka kaupunki maksaa EH:lle. Korvaus perustuu siihen, että kunnalla on eläinsuojelulain 15 §:n nojalla oikeus periä eläimen omistajalta tai haltijalta korvaus eläimen talteenotosta ja hoidosta aiheutuneet kustannukset. kaupungin ja EH:n välisen sopimuksen mukaan EH:n on perittävä koirien omistajilta tai lunastajilta hoitokustannusten korvaukset eikä kunta korvaa sille niitä kustannuksia, jotka se on saanut tällä tavoin perityksi.

EH on kunnan puolesta huolehtinut kunnalle eläinsuojelulain 15 §:ssä asetetusta tehtävästä. K:n ja EH:n välillä ei ole kulutushyödyke- tai muutakaan sopimusta.

Edellä olevan perusteella kuluttajavalituslautakunnalla ei ole asiassa toimivaltaa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 18.6.2004