Matka Dubliniin. Matkan peruuttaminen sairastumisen vuoksi.

Diaarinumero: 03/35/1231
Antopäivä: 30.03.2004

Kuluttajat (K:t) olivat varanneet elinkeinonharjoittajalta (EH) matkan Dubliniin, Irlantiin ajalle 24.-28.5.2002. Matkaan kuului lennot ja kolme yötä hotellissa. Matkan hinta oli 516 euroa henkilöä kohti eli yhteensä 1032 euroa. K:t joutuivat peruuttamaan matkan K2:n sairastumisen vuoksi. Erimielisyys koskee sitä, pitäisikö EH:n palauttaa K:ille koko matkan hinta.

EH on hyvittänyt K:ille 149 euroa henkilöä kohti. Summa sisältää lentoyhtiön palauttamat 50 prosenttia lentolipun hinnasta (157 euroa) ja lentokenttäverot (37 euroa) vähennettynä EH:n varauskuluilla (45 euroa). Lisäksi K1 on saanut korvausta vakuutusyhtiöltä 50 euroa.

Vaatimukset

K:t vaativat EH:a hyvittämään palauttamatta olevan matkan hinnan kokonaisuudessaan.

K1:n ja hänen avopuolisonsa K2:n oli tarkoitus lähteä matkalle 24.5.2002 kello 13. Samana aamuna K2 sairastui eikä hän voinut matkustaa. K1 kertoi soittaneensa heti EH:lle asiasta. Lisäksi hän vei K2:n lääkärintodistuksen EH:lle seuraavana päivänä.

K:ien mielestä heidän matkansa oli valmismatka, jota koskevien säännösten mukaan heidän tulisi saada koko maksettu hinta takaisin. Matkan kesto oli yli kolme vuorokautta, mitä yleisten valmismatkaehtojen soveltuminen edellyttää.

Vastaus

EH on mielestään hyvittänyt K:ille jo niin paljon kuin mahdollista. Lentoyhtiö palautti lentolippujen hinnasta puolet. Hotelli ei palauttanut mitään. EH:n mukaan kyseessä on ns. räätälöity matka. Räätälöidyissä matkoissa lentoyhtiöt ja hotellit asettavat yleensä tiukat ehdot peruutuksille ja muutoksille. EH ei olisi voinut myydä peruutettua matkaa toiselle asiakkaalle. EH:n mukaan olisi kohtuutonta, jos matkanjärjestäjä olisi vastuussa mahdollisista peruuttamisista aiheutuvista kuluista.

Tässä tapauksessa EH kohtuullisti perimiään varauskuluja normaalista 90 eurosta 45 euroon henkilöä kohti.

EH:n mukaan räätälöityihin matkoihin sovelletaan erityisehtoja, jotka ovat sitovia. Asiakkaille on tehty selväksi ennen sopimuksen tekemistä, ettei matkaa voi kuluitta peruuttaa maksamisen jälkeen. EH:n mukaan matkustajille suositeltiin matkavakuutusta, josta korvattaisiin mahdollisesta peruuttamisesta aiheutuvat kulut. Asiakkaat olivatkin ottaneet vakuutuksen.

Ratkaisu

K:ien lento-hotellipakettia Dubliniin on pidettävä valmismatkalain 2 §:n mukaisena kuljetuksen ja majoituksen yhdistelmänä, joka on sopimusta tehtäessä koottu EH:n ennakolta suunnittelemista vaihtoehtoisista osista. Lisäksi matka olisi toteutuessaan kestänyt yli kolme vuorokautta. Lautakunta katsoo, että tapaukseen soveltuvat sekä valmismatkalaki että yleiset valmismatkaehdot.

Valmismatkalain 4 §:n mukaan sopimusehto, joka poikkeaa valmismatkalain säännöksistä matkustajan vahingoksi, on mitätön, jollei valmismatkalaissa ole toisin säädetty.

Valmismatkalain 15 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan matkustajalla on oikeus peruuttaa sopimus, jos häntä kohdanneen odottamattoman ja vakavan tapahtuman vuoksi olisi kohtuutonta vaatia häntä lähtemään matkalle. Matkanjärjestäjän on viivytyksettä palautettava matkustajan maksusuoritukset mutta hän saa periä kohtuullisen korvauksen peruuttamisesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä.

Hallituksen esityksessä valmismatkalaiksi todetaan 15 §:n kohdalla tarpeellisten toimien aiheuttamista kuluista, että matkanjärjestäjä ei ole oikeutettu korvaukseen esimerkiksi menettämästään liikevoitosta. Matkanjärjestäjä voi samoin kuin lain 10 §:n mukaisissa matkustusoikeuden luovuttamista koskevissa tapauksissa sopimusehdoissaan ilmoittaa perimänsä peruutuskorvauksen määrän. Korvauksen tulisi vastata matkanjärjestäjälle aiheutuvia todellisia lisäkuluja.

Lähtökohtaisesti sopimukset ovat sitovia ja oikeus peruuttaa sopimus on poikkeuksellista. Vaikka oikeus sopimuksen peruuttamiseen olisi, on näissäkin tilanteissa sääntönä, että toisen osapuolen kulut on korvattava. Yleisissä valmismatkaehdoissa onkin mainittu niin sanotut toimistokulut vakiokorvauksena sopimuksen peruuttamisesta. Matkanjärjestäjät ovat laskeneet, että nämä kattavat peruutuksista keskimäärin aiheutuvat kulut. Näin onkin niin sanotuissa standardimatkoissa, jotka tehdään tilauslennoilla ja joissa suuri määrä matkustajia on matkalla samaan kohteeseen.

Yleisissä valmismatkaehdoissa on kuitenkin annettu mahdollisuus perustellusta syystä käyttää erityisehtoja, kunhan nämä erityisehdot eivät ole valmismatkalain vastaisia. Tämä oikeus koskee myös peruutuskuluja koskevia ehtoja. Perusteltuna syynä erityisehtojen käyttämiselle voidaan pitää esimerkiksi reittilentojen varaus- ja myyntiehtoja tai matkakohteen erityisoloja. Matkanjärjestäjälle voi näistä aiheutua toimistokuluja suuremmat kulut, kun matka peruutetaan.

Matkustaja voi peruuttamisen varalta ottaa matkavakuutuksen, kuten K:t ovat tässä tapauksessa tehneet. Osapuolten välinen riita onkin syntynyt sen vuoksi, että K:ien vakuutusyhtiö on katsonut, että muu peruutuskuluja koskeva vaatimus kuin yleisten valmismatkaehtojen mukainen vakiokorvaus on valmismatkalain vastainen.

Edellä oleva huomioon ottaen lautakunta katsoo, että erityisehdot, joissa perustellusta syystä poiketaan yleisten valmismatkaehtojen mukaisesta vakiokorvauksesta peruuttamistilanteissa, eivät ole valmismatkalain vastaiset. Matkanjärjestäjällä on oikeus periä kohtuulliset, peruuttamisesta aiheutuneet kulut erityisehtojensa mukaisesti. Lautakunta katsoo kuitenkin, että matkanjärjestäjän on mainittava peruutuskulut selkeästi ehdoissaan ja lisäksi korostettava peruutusturvan sisältävän matkavakuutuksen tärkeyttä.

Lautakunta katsoo selvitetyksi, että EH:n erityisehdot ovat tulleet K:ien tietoon ja sopimuksen osaksi. EH on myös korostanut vakuutuksen ottamisen tärkeyttä. Näin ollen K:t ovat velvolliset maksamaan EH:lle erityisehtojen mukaiset peruutuskulut, kunhan ne ovat kohtuulliset valmismatkalain 15 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

EH on esittänyt riittävän luotettavan selvityksen sille aiheutuneista kuluista, jotka ovat muodostuneet 50 prosentista lentojen hinnoista, hotellille maksetusta hinnasta sekä toimistokuluista. EH on palauttanut matkustajille 149 euroa henkilöltä ja pidättänyt peruutuskuluina 367 euroa henkilöltä.

Kun otetaan huomioon peruuttamisesta aiheutuneet kulut EH:lle ja matkustajien peruutusturvan sisältävän vakuutuksen ottaminen, lautakunta katsoo, että peruutuskulut ovat valmismatkalain 15 §:ssä tarkoitetulla tavalla kohtuulliset, eikä EH:n tarvitse palauttaa K:ille enempää maksuja.

Edellä olevan perusteella lautakunta ei suosita hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 30.3.2004