Chihuahua-koiran kauppa. Koiran äkillinen kuolema. Virheolettama. Kaupan purku.

virheellinen tieto

Diaarinumero: 02/36/2236
Antopäivä: 29.03.2004

Kuluttaja (K) osti 2.5.2002 elinkeinonharjoittajalta (EH) 4.3.2002 syntyneen chihuahuan urospennun, jonka hinta oli 850 euroa. Koira kuoli 6.5.2002. Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos Eelan 22.5.2002 antaman tutkimusselosteen mukaan koira oli kuollut aspiraatiokeuhkokuumeen aiheuttamaan yleistulehdukseen.

K vaati myyjää palauttamaan koiran kauppahinnan, mihin tämä ei suostunut

Vaatimukset

K vaatii myyjää palauttamaan koiran kauppahinnan 850 euroa viivästyskorkoineen sekä Eelan tutkimusselostekulut 50 euroa ja matka- ja puhelinkuluja 70 euroa. Lisäksi hän vaatii 50 euroa siitä, että on kirjoittanut selvityksensä EH:n antamaan vastaukseen.

K:n mukaan koira söi kotiin saavuttuaan heikosti ja vähän. Se oli loppuajankin hyvin väsynyt eikä jaksanut pitää päätään pystyssä eikä kävellä. K otti yhteyttä myyjään, joka arveli koiran olevan liian pieni ja kärsivän koti-ikävästä. K soitti myös paikkakuntansa päivystävälle eläinlääkärille, joka kehotti tarkkailemaan koiraa viikonlopun yli ja arveli sen kärsivän ummetuksesta. Koira kuoli aamuyöllä 6.5.2002.

Valitusasiakirjoihin liitetyn Eelan tutkimusselosteen mukaan pennulla todettiin tutkimuksessa aspiraatiosta eli henkeen vedetystä materiaalista alkunsa saanut keuhkotulehdus, joka oli levinnyt muualle aiheuttaen yleisinfektion. Pennulla todettiin myös rasvamaksa, mikä on voinut heikentää sen vastustuskykyä.

Vastoin myyjän väitettä koiraa ei pidetty autossa lattialla vaan sylissä. Koira ei juonut paljon vettä eikä yskinyt. Terve ja normaalisti kehittynyt pentu ei voi kuolla näin nopeasti. On epätodennäköistä, että rasvamaksa kehittyisi näin myöhään.

Vastaus

EH:n mukaan koira oli kunnossa lähtiessään K:n kanssa autolla kaupanteon jälkeen. EH katsoo, että koira on saanut vetoa kuljetuksessa. Koira oli kunnossa kotiin tultuaan. Sairaus on EH:n mielestä alkanut luovutuksen jälkeen.

Kun K soitti EH:lle 5.5.2002 ja kertoi, että koira hengitti epätasaisesti, yski ja joi paljon vettä, EH kehotti viemään koiran eläinlääkäriin.

EH on valmis sopimaan K:n kanssa asian ja palauttamaan kauppahinnasta puolet.

Vastaukseen on liitetty eläinlääkärin 14.8.2002 päivätty lausunto aspiraatiokeuhkokuumeen kehittymisnopeudesta ja tavasta. Sen mukaan aspiraatiopneumonia syntyy, kun eläimen keuhkoihin joutuu esimerkiksi juottamisen yhteydessä vierasta materiaalia. Keuhkoihin joutuvat liukenemattomat ainekset, kuten ruoka, oksennus tai parafiiniöljy johtavat pneumoniaan, johon liittyy vaikea toksemia ja eläin tavallisesti kuolee 48-72 tunnin kuluessa. Maksa on keskeinen elin etenkin pennun aineenvaihdunnassa ja ravitsemuksessa. Rasvamaksa kehittyy nopeasti, jos eläin ei syö esimerkiksi sairauden vuoksi tai ravintoa ei muusta syystä saada elimistöön. Rasvamaksaa on pidettävä kuitenkin lähinnä aspiraatiopneumonian seurauksena, yhtenä niistä monista tapahtumaketjuista, jotka johtavat elimistön romahtamiseen.

Aspiraatiosta ensi oireet ovat välittömät: hengitysvaikeudet, yskä yms. Heti, kun keuhkoihin tai henkitorveen on joutunut jotain ylimääräistä. Tämä tietää jokainen omasta kokemuksesta. Jos esimerkiksi on vahingossa vetäisemässä ruokaa väärään henkeen, elimistön reaktio on välitön. Köhintä alkaa ja jatkuu tämän jälkeen tihentyvänä. Jos tällaisia oireita ei ollut koiran vaihtaessa omistajaa, arkipäivän järki sanoo, että aspiraatio on syntynyt omistajan vaihdoksen jälkeen.

Selvitys

ELL on kuluttajavalituslautakunnan pyynnöstä antanut lausunnon asiasta. ELL:n 4.12.2003 päivätyn lausunnon mukaan hyväkuntoinen eläin alkaa yskiä, kun vierasta ainetta tai esine kulkeutuu keuhkoihin. Hyväkuntoinen eläin ei yleensä niele ruokaa ns. väärään kurkkuun. Omistajan kertomuksessa ei mainittu yskimisoireita vaan koira vaikutti väsyneeltä.

Parafiiniöljy on helposti todettavissa, joten on syytä olettaa, että koiralla todettu vieras aine keuhkoissa on ruokaa. Yleinen bakteeritulehdus eli sepsis ei kehity kovinkaan nopeasti. Samoin havainto kohtalaisesta maksasolujen rasvoittumisesta viittaa pitempiaikaiseen sairauteen. Subakuutti pneumonia ei kehity parissa päivässä.

Vieraan esineen tai aineen hengittäminen ei terveellä eläimellä aiheuta muuta kuin yskää ja mahdollisesti liman erityksen lisääntymistä. Tietyt ärsyttävät aineet saattavat aiheuttaa keuhkoissa parantumattomia muutoksia. Parafiiniöljy ei ole kyseisen kaltainen aine. Keuhkokuume voi kehittyä parissa vuorokaudessa riippuen eläimen yleiskunnosta ja vieraasta aineesta tai esineestä. Terveellä koiralla keuhkokuume kehittyy hitaammin. Yleistulehdus eli sepsis vaatii selvästi pitemmän ajan kehittyäkseen. E. coli on yleinen virtsatietulehduksen aiheuttaja, ei mitenkään raju bakteeri. Maksamuutokset osoittavat, että kovin akuutista tapauksesta ei voi olla kyse. Väsynyt ja huonokuntoinen pentu voi helposti saada ruokaa tai oksennusta keuhkoihinsa. Aivan viime vaiheessa lähes tajuton koira voi oksentaa ja niellä oksennusta keuhkoihinsa. ELL:n käsityksen mukaan patologiset löydökset ja sairauskertomus viittaavat pitempiaikaiseen sairauteen, joka on alkanut ennen luovutusta.

Rasvamaksa on aina pitkäaikaisen sairauden tai puutostilan seuraus. Mitään puutostilaan viittaavaa patologi ei todennut. Kyseessä on sairauden aiheuttama muutos maksassa.

Ratkaisun perustelut

Saadun selvityksen mukaan K:n EH:lta ostama chihuahua-koiran urospentu on kuollut hengitysteihin vedetyn vieraan aineen aiheuttamaan keuhkokuumeeseen.

K katsoo, että koira on ollut sairas jo luovutushetkellä. EH:n mukaan koira ei ole voinut olla sairas luovutushetkellä. Lisäksi EH katsoo, että K:n olisi pitänyt toimittaa koira hoitoon heti, kun hän oli havainnut koiran olevan huonokuntoinen. K puolestaan kertoo soittaneensa eläinlääkärille, joka oli kehottanut häntä tarkkailemaan koiraa.

Osapuolten välisen kauppasopimuksen mukaan ostajalla on oikeus vaatia korvausta virheen perusteella, jos koirassa ilmenee luovutuksen jälkeen sairaus tai muu olennainen vika, joka on ollut koirassa piilevänä jo luovutushetkellä, jos

- koira ei ole myyjän antamien tietojen mukainen tai

- myyjä on jättänyt kertomatta sellaisista tiedossaan olevista seikoista, joilla oli kaupan päättämisen kannalta olennainen merkitys tai

- koira on kauppahinta, koiran käyttötarkoitus ja muut seikat huomioon ottaen muuten olennaisesti huonompi kuin ostajalla oli aihetta olettaa.

Jos tavara on myyty ''sellaisena kuin se on'' tai samankaltaista yleistä varaumaa käyttäen, siinä katsotaan kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n mukaan kuitenkin olevan virhe muun muassa, jos: tavara on huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää

Kuluttajansuojalain 5 luvun 15 §:n 1 momentin mukaan tavaran virheellisyyttä arvioidaan sen perustella, millainen se on ominaisuuksiltaan vaaranvastuun siirtyessä ostajalle. Myyjä vastaa virheestä, joka tavarassa on ollut tänä ajankohtana, vaikka virhe ilmenisi vasta myöhemmin. Pykälän 2 momentin mukaan virheen oletetaan olleen olemassa vaaranvastuun siirtyessä ostajalle, jos se ilmenee kuuden kuukauden kuluessa tästä ajankohdasta, jollei toisin osoiteta tai oletus ole virheen taikka tavaran luonteen vastainen.

Eläinlääkintä- ja Elintarviketutkimuskeskus Eelan kuolinsyytutkimusselosteen mukaan koiralla oli aspiraatiosta alkunsa saanut keuhkotulehdus. Koiralla oli todettu myös rasvamaksa, joka selosteen mukaan on voinut heikentää koiran vastustuskykyä.

Lautakunta toteaa, että koiran sairaus on ollut sellainen, että kysymyksessä on ollut sopimusehdoissa ja kuluttajansuojalaissa tarkoitettu virheominaisuus. Osapuolten erimielisyys koskeekin sitä, onko vika ollut koirassa jo luovutushetkellä.

Koiran sairaus on ilmennyt noin neljän päivän kuluttua sen luovutuksesta eli vaaranvastuun siirtymisestä ostajalle. Lautakunnan hankkiman asiantuntijalausunnon mukaan koiran sairaus on alkanut ennen luovutusta. Myyjä ei ole osoittanut toisin. Lautakunta toteaa, että kuluttajansuojalain tavaran virhettä koskevia säännöksiä sovelletaan myös eläinten kauppaan. Koira on ollut edellä olevan ja kuluttajansuojalain 5 luvun 15 §:n 2 momentin perusteella virheellinen, kun se luovutettiin K:lle.

Jos virhettä ei ole oikaistu, ostaja saa kuluttajansuojalain 5 luvun 19 §:n mukaan vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta tai purkaa kaupan, paitsi jos virhe on vähäinen.

Koska koira on kuollut, virhe ei ole vähäinen ja K:lla on oikeus kaupan purkuun.

K:lla on kuluttajansuojalain 5 luvun 20 §:n perusteella oikeus saada korvaus asian hänelle aiheuttamista kuluista eli koiran kuolinsyytutkimussekä lähettämiskustannuksista sekä kilometri- ja puhelinkustannuksista. K ei kuitenkaan ole esittänyt tarkempaa selvitystä vaatimistaan matka- ja puhelinkuluista. Lautakunta pitää näiltä osin kohtuullisena korvauksena 30 euroa. Vastauksen laatimisesta K:lla ei ole oikeutta saada korvausta, koska kuluttajansuojalain 9 b §:n mukaan asianosaiset vastaavat itse kustannuksistaan, jotka ovat aiheutuneet asian käsittelystä kuluttajavalituslautakunnassa.

K on vaatinut kauppahinnalle viivästyskorkoa 1.5.2002 alkaen.

Jos eräpäivää ei ole velallista sitovasti ennalta määrätty, viivästyskorkoa on korkolain 6 §:n mukaan maksettava kuukauden kuluttua korkovaatimuksen sisältävän laskun tai maksuvaatimuksen esittämisestä. K on ilmoittanut vaatimuksensa viimeistään 26.7.2002 myyjälle lähettämällään kirjeellä. Koska muuta ei ole näytetty, EH:n on katsottava saaneen kirjeestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä eli 2.8.2002.

Näin ollen EH:n on maksettava palautettavalle kauppahinnalle eli 850 eurolle viivästyskorkoa 1.9.2002 alkaen eli 30 päivän kuluttua siitä, kun sen on katsottu saaneen tiedon K:n vaatimuksesta. Viivästyskoron vuotuinen määrä 1.9.2002 - 31.12.2002 oli 10,5 prosenttia, 1.1.2003-30.6.2003 se oli 10 prosenttia ja 1.7.alkaen 30.6.2004 asti 89,5 prosenttia. Tätä ennen eli alkaen kauppahinnan maksupäivästä 2.5.2002 viivästyskoron alkamispäivään 31.8.2002 kauppahinnalle on maksettava kauppalain 65 §:n 2 momentissa tarkoitettua tuottokorkoa, jonka vuotuinen suuruus oli neljä prosenttia.

Suositus

Lautakunta suosittaa EH:n purkavan K:n kanssa tekemänsä koiran kaupan ja palauttavat K:lle koiran kauppahinnan 850 euroa edellä mainittuine tuotto- ja viivästyskorkoineen sekä korvaavat K:n kulut 80 eurolla.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 29.3.2004