Pitopalvelu. Häätilaisuus. Peruutus. Varausmaksun palauttaminen

kohtuullisuus
peruuttaminen
sopimuksen syntyminen

Diaarinumero: 03/35/508
Antopäivä: 26.03.2004

Kuluttaja (K) pyysi elinkeinonharjoittajalta (EH) tarjouksen 7.12.2002 pidettävien häiden pitopalvelun järjestämisestä. K ja EH pitivät 22.8.2002 suunnittelupalaverin, jossa K maksoi 100 euron varausmaksun. K kuitenkin perui varauksen, sillä hän ilmoitti olevansa tyytymätön alkuperäistä tarjousta kalliimpaan hintaan. Erimielisyys koskee sitä, pitäisikö EH:n palauttaa K:lle varausmaksu.

Vaatimukset

K vaatii, että EH palauttaa hänen maksamansa varausmaksun 100 euroa sekä korvaa hänelle asian selvittelystä johtuvia puhelinkuluja 6,75 euroa ja postituskuluja 0,65 euroa.

K sai EH:lta ensimmäisen tarjouksen 8.2.2002, jonka mukaan pitopalvelun hinta oli 21 euroa annosta kohti, mikäli tilattuja annoksia oli 120. Suunnittelupalaveri pidettiin 22.8.2002, jota ennen K oli useita kertoja soittanut EH:lle ja tiedustellut tarkemmin hintoja. EH oli hänen mukaansa vastannut, että hinnoista puhutaan tarkemmin suunnittelupalaverissa. Palaveriaikaa sovittaessa oli K:n mukaan ollut puhetta 100 euron varausmaksusta, joka tulisi maksaa palaverissa.

Suunnittelupalaverissa K ehdotti peruskattaukseen vesilasin ja avec-lasin, joista tuli lisähintaa 0,60 euroa vierasta kohti. Pääruoan vaihto ja kasvisruoka lisäsivät hintaa yhden euron, jos tilattuja annoksia oli 150 tai kaksi euroa, jos tilattuja annoksia oli 120. K:n mukaan hinta nousi siten 23,60-24,60 euroon annosta kohti. K piti nousua kohtuuttoman suurena. Lisäksi EH ei K:n mukaan suostunut valmistamaan erikoisruokavaliota noudattaville vieraille omia ruokia niiden kalleuden vuoksi, joten kasvisvaihtoehto olisi pitänyt tilata koko hääväelle.

K:n mukaan suunnittelupalaverissa heille ei annettu harkinta-aikaa vaan varausmaksu piti maksaa heti. Myöskään sen vapaaehtoisuudesta ei EH K:n mukaan maininnut. Ilman sen maksamista EH olisi pitänyt päivää vapaana muille varauksille. K:n mielestä hintatiedot olisi pitänyt antaa puhelimitse, jolloin heidän ei olisi tarvinnut mennä suunnittelupalaveriin epätietoisina EH:n hinnoista. Peruutusehdoista tai varauksen sitovuudesta ei kerrottu heille mitään neuvotteluissa. EH:lla oli mahdollisuus saada uusi asiakas kyseiselle päivälle, koska he peruuttivat yli kolme kuukautta ennen kyseistä päivää.

Vastaus

EH kiistää vaatimukset.

EH:n mukaan kolmen euron lisähinta ei ole kohtuuton. Peruskattaukseen lisättiin kaksi lisälasia, joiden hinta oli mainittu jo ensimmäisessä tarjouksessa. Asiakas vaihtoi ruokalistan broilerinfilepalat karjalanpaistiin ja ratatouilleen, jotka aiheuttivat EH:lle yhden ylimääräisen edestakaisen matkan Kirkkonummelle eli yhteensä 70 kilometriä. Kolmen euron hinnan nousu ei ole kohtuuton, kun otetaan huomioon kuljettajan työaika, ruokien valmistukseen kuluva lisäaika, matkakulut, raaka-aineiden kalliimpi hinta ja lisäastiat tarjoilua varten. EH:n mukaan K ei millään tavoin antanut suunnittelupalaverissa ymmärtää, että hinta olisi kohtuuton.

EH:n mukaan varausmaksu on vapaaehtoinen, mutta jos asiakkaat eivät olisi maksaneet varausmaksua suunnittelupalaverissa, EH olisi vapauttanut päivän mahdollista toista tilaajaa varten. Varausmaksulla katetaan osittain suunnittelupalaverista aiheutuneita kuluja. Lisäksi asiakkaat saivat heiltä tarkat kirjalliset ja suulliset ohjeet juhlien suunnittelua varten sekä booliohjeen. K:n peruutettua varauksen EH ei saanut uutta häätilausta kyseiselle päivälle. Muita asiakkaita olisi ollut tulossa kyseiselle päivälle.

EH:n mukaan sille aiheutui varauksen peruutuksesta suoria kuluja valmisteluajasta eli tilausasiakirjojen täyttämisestä, suunnittelupalaverista valmisteluineen, palaveriin kuluneesta ajasta, palaverin jälkeisestä tilausasiakirjojen täyttämisestä ja materiaalikuluista. Epäsuoria kuluja aiheutui siitä, että EH ei tehnyt uusia tarjouksia eikä varannut uusia tilauksia 8.7.-11.9.2002, jolloin päivä oli varattuna K:lle. EH:n mukaan K varasi tilaisuuden sitovasti 8.7.2002 ja peruutti sen ilmeisesti 11.9.2002. EH ei tee alustavia varauksia. Suunnittelupalaverissa käytiin ensin läpi hinnanmuutos ja se, mistä se koostui, ja viimeiseksi perittiin varausmaksu.

Ratkaisu

Sopimusoikeuden yleisten periaatteiden mukaan tarjouksen antaja voi määrittää haluamansa vastausajan, jonka kuluessa toisen neuvotteluosapuolen on annettava vastaus. Varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain 3 §:n mukaan suullisesti tehtyyn tarjoukseen on annettava vastaus heti, ellei ole varattu aikaa vastauksen antamiseen. Lautakunta katsoo, ettei EH:lla ollut velvollisuutta antaa K:lle harkinta-aikaa varausmaksun suhteen. K:n oli mahdollista kieltäytyä tarjouksesta sillä riskillä, että menettäisi kyseisen päivän toiselle asiakkaalle. Lautakunta katsoo, että varausmaksun maksamista on pidettävä asianmukaisesti syntyneenä sopimuksena, joka sitoo sen osapuolia.

Kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:n mukaan kulutushyödykesopimuksen ehtoa voidaan sovitella tai se voidaan jättää huomioon ottamatta, jos sopimuksen ehto on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen. Sopimuksen ehtona pidetään myös vastikkeen määrää koskevaa sitoumusta. Kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon koko sopimuksen sisältö, osapuolten asema, sopimusta tehtäessä vallinneet olot ja olojen muuttuminen ja muut seikat.

Annettujen selvitysten perusteella lautakunta katsoo selvitetyksi, ettei varauksen peruutusehdoista ollut sopimusneuvotteluissa puhetta. Yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaan sopimuksen rikkonut osapuoli on velvollinen korvaamaan toiselle osapuolelle sopimusrikkomuksesta aiheutuneen vahingon. K ei ole osoittanut, että hän ei olisi tehnyt sitovaa varausta häätilaisuuden pitopalvelusta, joten lautakunta katsoo hänen rikkoneen sopimuksen peruuttaessaan tilauksen. Lautakunta katsoo, ett sitova sopimus on syntynyt viimeistään K:n maksaessa varausmaksun. K:n on täytynyt käsittää, että varaus sitoo myös häntä, jos se sitoo EH:a. EH:lla on oikeus saada korvaus sille peruutuksen vuoksi aiheutuneista vahingoista.

Sopimusehdon kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon muun muassa sopimusta tehtäessä vallinneet olot. K on vedonnut siihen, ettei hänelle annettu miettimisaikaa. Kuitenkin EH oli jo suunnittelupalaverista sopimisen yhteydessä kertonut varausmaksusta. Täten K on voinut harkita varausmaksun maksamista ja siihen mahdollisesti liittyviä vaikutuksia jo ennen suunnittelupalaveria. Yleisesti varausmaksun asettamista voidaan pitää kohtuullisena elinkeinonharjoittajan näkökulmasta, koska hänen on pyrittävä varmistamaan liiketoimintansa.

Sopimusehtojen kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon myös muut asiaan vaikuttavat seikat. K:n mukaan hän peruutti varauksen, koska annosten hinta nousi suunnittelupalaverissa niin paljon alun perin ilmoitettuun verrattuna. EH:n antaman selvityksen mukaan hinnankorotuksia voidaan pitää perusteltuina, koska ne johtuivat ruokalistaan ja järjestelyihin tulleista muutoksista. K on saanut tietää hinnan korotuksista ennen varausmaksun maksamista, joten hänen on katsottava hyväksyneen sopimukseen tehdyt muutokset varausmaksun maksaessaan.

Vahingonkärsijällä on velvollisuus rajoittaa vahinkonsa määrää. K on peruuttanut varauksen yli kolme kuukautta ennen tilaisuutta. Päivä on kuitenkin ollut varattuna hänelle noin kahden kuukauden ajan, jolloin EH ei ole voinut yrittää vuokrata sitä muille. EH:lle on aiheutunut vahinkoa häätilaisuuden suunnittelusta aiheutuneista kuluista ja siitä, että se ei ole saanut uutta tilausta kyseiselle päivälle. Lautakunta ei pidä 100 euron korvausta kohtuuttomana tässä tapauksessa.

Kuluttajavalituslautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 26.3.2004