Kotivakuutus. Varkausvahinko kirpputorilla. Korvattava vakuutustapahtuma. Vakuutuksen kohde. Suojeluohjeet.

Diaarinumero: 02/38/3322
Antopäivä: 15.03.2004

Kuluttajan (K) 10.10.2002 allekirjoittaman vahinkoilmoituksen ja sen liitteenä olevan rikosilmoituksen mukaan 1.10.-2.10.2002 Hyvinkäällä sijaitsevalta valvotulta kirpputorilta anastettiin myyntipöydältä satelliittiviritin ja sen kaukosäädin sekä satelliittiantennin kääntömoottori ohjausyksikköineen ja kaukosäätimineen.

Kysymys on siitä, onko kirpputorilla myytävänä olleiden tavaroiden varkausvahinko korvattava kotivakuutuksesta.

Vaatimukset

K vaatii korvausta kotivakuutuksestaan. Varkauden tapahtumahetki, olosuhteet ja paikka ovat tarkoin tiedossa.

Kirpputorin tavarat ovat pöydissä henkilökunnan jatkuvan valvonnan alaisina. Liikkeessä on myös kameravalvonta. Sieltä on ulospääsy vain kahden jatkuvasti valvotun kassan kautta. Varkaus paljastui vasta, kun pöydän vuokra-aika loppui viikon lopulla. Tätä ennen K luuli, että tavarat oli myyty.

Vastaus

Vakuutusyhtiö pitää valitusta aiheettomana.

Varkauden tapahtumahetkeä ja -olosuhteita ei ole tarkoin määritelty. Varkaus on ollut mahdollinen milloin tahansa

1.10.-4.10.2002 välisenä aikana. Laitteet ovat isokokoisia ja vaikeasti varastettavia eikä ole tietoa siitä, miten tavarat on viety. Omaisuus ei myöskään ole ollut valvottuna tai suojattuna suojeluohjeiden edellyttämällä tavalla.

K oli vienyt omaisuutta vakuutuspaikasta muualle säilytettäväksi myyntitarkoituksessa, eikä tällöin kyse ole ollut vakuutuksen kohteena olevasta tilapäisesti pois siirretystä omaisuudesta.

Omaisuuden arvo on määriteltävä todellisen jälleenhankinta-arvon mukaisesti, joka on kirpputorilla pyydetty myyntihinta. Arvo on noin sata euroa.

Ratkaisun perustelut

Mittaturvan laajan kotivakuutuksen ehtojen kohdan 1 mukaan vakuutuksesta korvataan suoranaiset esinevahingot, jotka ovat aiheutuneet äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta vakuutuksen ollessa voimassa.

Rajoitusehtojen kohdan 2.10 mukaan vakuutuksesta ei korvata varkausvahinkoa, jonka tapahtumahetkeä, -olosuhteita ja -paikkaa ei voida tarkoin määritellä.

Vahinkovakuutuksen yhteisten määräyksien kohdan 2 mukaan koti- ja huvilairtaimiston vakuutus on voimassa vakuutuskirjassa mainitussa vakuutuspaikassa olevassa asuinhuoneistossa ja sen käyttöön liittyvissä säilytystiloissa, jotka muodostavat irtaimiston vakuutuspaikan.

Kohdan 3.1 mukaan vakuutuspaikasta tilapäisesti enintään vuoden ajaksi muualle siirretty irtain omaisuus on vakuutettuna Suomessa ja muissa Pohjoismaissa 3 400 euroon saakka.

Mittaturvan suojeluohjeiden kohdan 3.2 mukaan mukana olevaa omaisuutta on jatkuvasti valvottava. Vakuutettu ei saa jättää mukanaan olevaa omaisuutta eikä matkatavaraa ilman jatkuvaa silmälläpitoa yleisillä paikoilla kuten liikenneasemilla, toreilla, ravintoloissa, kauppaliikkeissä, majoitusliikkeiden auloissa, uimarannoilla, urheilukentillä, yleisissä kulkuneuvoissa ja yleisissä nähtävyys- ja vierailukohteissa. Jos mukana olevaa omaisuutta ei valvota, se tulee jättää lukittuun kiinteän säilytystilaan, johon tunkeutuminen ei ole mahdollista säilytyspaikan rakenteita tai lukkoja vahingoittamatta.

Vakuutetun tulee noudattaa vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai muutoin kirjallisesti annettuja suojeluohjeita. Jos vakuutettu laiminlyö suojeluohjeiden noudattamisen, hänelle tulevaa korvausta voidaan alentaa tai se evätä yleisten sopimusehtojen kohdan 6 mukaisesti.

Jos omaisuuden arvo on iän, käytön, käyttökelpoisuuden alenemisen tai muun vastaavan seikan vuoksi alentunut yli 50 % jälleenhankinta-arvosta, määritellään korvaus ehtokohdan 6.1 mukaan omaisuuden päivänarvon mukaan. Päivänarvolla tarkoitetaan omaisuuden käypää arvoa ennen vahinkoa.

Korvaussääntöjen 6.2 kohdan mukaan korvattavan esineen jälleenhankinta-arvosta lasketaan vuotuiset vähennykset toisesta käyttövuodesta alkaen. Kodinkoneiden, televisioiden, radio, video- ja muiden elektronisten sekä optisten laitteiden osalta ikävähennys on kuusi prosenttia.

Lautakunnan saaman selvityksen perusteella tavaroiden varkausvahinko on tapahtunut 1.10.-4.10.2002 liikkeen aukioloaikana. Tarkan vahinkohetken määrittäminen on tapauksessa vaikeaa. Lautakunnan käsityksen mukaan tapahtuma-ajankohta on kuitenkin voitu määrittää riittävällä tarkkuudella.

Anastettu omaisuus ei ollut vahinkohetkellä vakuutuskirjassa mainitussa vakuutuspaikassa, joka muodostuu K:n asuinhuoneistosta tai sen käyttöön liittyvistä säilytystiloista. Tällöin on arvioitava vakuutuspaikasta tilapäisesti enintään vuoden ajaksi muualle siirrettyä irtainta omaisuutta koskevaa ehtokohtaa 3.1. Kyseisen kohdan mukaan vakuutuspaikasta tilapäisesti enintään vuoden ajaksi muualle siirretty irtain omaisuus on vakuutettuna Suomessa ja muissa Pohjoismaissa 3 400 euroon saakka.

Lautakunnan käsityksen mukaan tavarat olivat vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla tilapäisesti poissiirrettyinä, sillä tavarat olisivat palautuneet vakuutuskirjassa mainittuun vakuutuspaikkaan viimeistään viikon kuluttua niiden siirtämisestä, jos ne olisivat jääneet myymättä. Sillä seikalla, että kyseiset tavarat oli siirretty myyntitarkoituksessa, ei ole asiassa merkitystä, koska myyntitarkoitusta ei ole erikseen mainittu vakuutusehdoissa sellaisena tilanteena, joka vaikuttaisi korvausta rajoittavasti.

Kirpputorin antaman selvityksen mukaan kirpputorilla on jatkuva henkilö- ja kameravalvonta. Vakuutusehdoissa ei ole suojeluohjeiden 3.2 kohdassa erikseen määritelty miten valvonta ja silmälläpito on järjestettävä. Lautakunnan saaman selvityksen mukaan tavarat olivat liikkeen aukioloaikana vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla jatkuvasti valvottuina ja muuna aikana lukitussa tilassa, joten K ei ole tältä osin laiminlyönyt suojeluohjeen noudattamista. Korvausta ei voida näin ollen suojeluohjeen laiminlyönnin perusteella alentaa.

Koska varkausvahingon kohteeksi joutunut omaisuus on vakuutusehtojen mukaan kuulunut laajan kotivakuutuksen korvauspiiriin lasketaan korvauksen määrä korvaussääntöjen 6.1 kohdan mukaisesti jälleenhankinta-arvona, josta suoritetaan 6.2 kohdan mukaan kuuden prosentin vuotuinen ikävähennys toisesta käyttövuodesta alkaen.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa K:lle varastetun omaisuuden jälleenhankintahinnan vähennettynä kuuden prosentin vuotuisella ikävähennyksellä toisesta käyttövuodesta alkaen.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 15.3.2004