Valmismatka Antarktikselle. Erityisehtojen mukaisen peruutuskorvauksen kohtuullisuus.

Diaarinumero: 02/35/1199
Antopäivä: 15.03.2004

Kuluttaja (K) varasi elinkeinonharjoittajalta (EH) matkan Antarktikselle, Etelänapamantereelle ajalle 13-28.1.2002. Matkan hinta oli 48 650 markkaa. K maksoi matkan hinnasta yhteensä

36 550 markkaa, josta 12 180 markkaa EH:n tilille ja 24 370 markkaa XX:n tilille. K joutui peruuttamaan matkan sairastumisensa vuoksi. Erimielisyys koskee peruutuskuluja. K:lla oli peruutusturvan sisältävä matkavakuutus. Vakuutusyhtiö kuitenkin kieltäytyi korvaamasta peruutuskuluja toimistokuluja lukuun ottamatta, koska sen mukaan EH:lla ei ollut oikeutta muihin kuluihin.

Matkan hintaan sisältyivät muun muassa lennot Helsingistä Ushuaiaan, risteily täysihoitoineen, hotellimajoitukset Buenos Airesissa ja Ushuaiassa sekä matkanjohtajan palvelut. Matkaesitteessä on mainittu, että matkan risteilyosuuden

14.-26.1.2002 vastuullinen operaattori on XX. Esitteessä mainittujen peruutusehtojen mukaan 10.9.2002 saakka peruutuskulut ovat 4 000 markkaa, 10.9.-14.12.2001 peruutuskulut ovat 37 800 markkaa ja 14.12.2001 jälkeen peritään koko matkan hinta.

Esitteessä todetaan myös, että matkan erityisehtojen vuoksi on erityisen tärkeätä, että matkavakuutuksessa on peruutusturva siltä varalta, että osallistuja joutuu peruuttamaan matkansa, ja siitä aiheutuu kuluja.

Vaatimukset

K vaatii EH:a palauttamaan matkan hinnan 36 550 markkaa viivästyskorkoineen 3.12.2001 lukien vähennettynä kohtuullisilla toimistokuluilla. K vaatii, että toimistokuluista vähennetään 40 markan pankkikulu, joka aiheutui siitä, että EH velvoitti hänet maksamaan ulkomaiselle yritykselle osan matkan hinnasta. K vaatii myös korvausta vahingoista ja kuluista 1 500 euroa laillisine viivästyskorkoineen. Rahojen palautus on viivästynyt eikä K ole voinut toteuttaa uusia matkoja ja lisäksi hän on joutunut turvautumaan viranomaisiin asian selvittämiseksi. Oikeudenkäyntikuluja on aiheutunut puhelinsoitoista, sähköposteista ja viranomaisille lähetetyistä kirjeistä sekä muista rahojen palauttamisen viivyttelystä aiheutuneista kuluista. Asian hoitamisesta on aiheutunut ajanhukkaa. K:lle on myös aiheutunut kärsimystä.

EH oli matkanjärjestäjänä sopimussuhteessa XX:ään. K:n mukaan peruutusehdot ovat valmismatkalain 15 §:n vastaiset. EH:n erityisehdot ovat oikeustoimilain 36 §:n mukaan kohtuuttomat tai niiden soveltaminen johtaa kohtuuttomuuteen.

K:n mukaan EH:n esittämät toimistokulut ovat suuret. EH ei ole esittänyt selvitystä kuluistaan eivätkä kaikki niistä ole aiheutuneet peruutuksesta johtuvista toimenpiteistä. K:n mukaan peruutuksesta EH:lle aiheutuneet välttämättömät kustannukset ovat olleet 5 072 markkaa lentolipusta ja 200 markkaa toimistokuluista, joista tulee vähentää K:lle aiheutunut pankkikulu 40 markkaa. Matkanjärjestäjän ei pitäisi voida velvoittaa matkustajaa suorittamaan maksuja ulkomaiselle yrittäjälle.

EH järjesti lennot, yöpymiset ja asumisen laivalla ja mainosti matkaa sanomalehti-ilmoituksin. K:n mukaan EH ei ilmoittanut, että risteilyn vastuullinen matkanjärjestäjä on XX ja että EH ei olisi vastuussa risteilystä.

Esitteissä ei ollut peruutusehtoja.

Vastaus

EH kiistää vaatimukset. Matkanjärjestäjällä pitää olla oikeus periä kohtuullinen korvaus peruuttamisesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä. EH esitti ensin, että lentolippujen hinnat, yhteensä 7 386 markkaa, jätettäisiin EH:n tappioksi eikä se perisi toimisto-, ilmoitus-, työ- tai muutakaan kuluja. K on maksanut suoraan XX:lle 36 550 markkaa, josta osakaan ei ole EH:lla.

EH:n mukaan olisi kohtuullista, että matkanjärjestäjällä olisi oikeus saada erityisehtojen mukaisesti korvaus asiakkaan sitovan varauksen johdosta tekemistään ennakkovalmisteluista ja maksamistaan maksuista, joita ei palauteta. Matkaa koskevat erityisehdot on selkeästi mainittu matkaesitteessä. Kysymyksessä ei ollut massaturismimatka, vaan käsityönä kerran elämässä tehtävä matka 8-10 hengelle.

Matkan hinnasta oli peruutushetkellä 3.12.2001 erääntynyt maksettavaksi 37 800 markkaa.

Matkan valmistelut ovat Antarktiksen erityisoloista johtuen erittäin vaativat ja ne aloitetaan varhain. Risteilyn osuutta ei palautettu 16.9.2001 jälkeen mistään syystä johtuneesta peruutuksesta. Lentoyhtiö peri myöhäisen peruutusajankohdan vuoksi käyttämättömän lentolipun hinnan. Matkaesitteissä oli mainittu, että risteilyn vastuullinen operaattori on XX.

EH:n mukaan sille jäi K:n maksamista maksuista vain 1 396 markkaa, muu osa meni XX:lle joko suoraan tai EH:n välityksellä. EH:lle on aiheutunut välittöminä kuluina peruuntuneesta matkasta 2 000 markkaa toimistokuluja ja lentolippujen hinta 6 340,44 markkaa.

Toimistokulut 2 000 markkaa koostuvat yhden hengen osuudesta matkan lehti-ilmoituskuluista, muista ilmoituskuluista, infotilaisuudesta ja matkan valmistelutöistä. Todellisuudessa toimistokuluja aiheutui 2 700 markkaa.

EH on liittänyt vastaukseensa muun muassa XX:n EH:lle lähettämän 5.3.2002 päivätyn laskun, jonka mukaan K:n matkan peruutuskulut olivat 5 227,50 Yhdysvaltain dollaria. Laskun mukaan peruutuskulut ovat 100 prosenttia, jos peruutus tapahtuu 120 päivän sisällä ennen risteilyä.

Ratkaisun perustelut

Valmismatkalain 2 §:n mukaan valmismatkalla tarkoitetaan etukäteen järjestettyä yhdistettyyn hintaan tarjottua palvelusten yhdistelmää, johon sisältyy vähintään kuljetus ja majoitus; tai kuljetus tai majoitus sekä lisäksi muu kokonaisuuden kannalta olennainen matkailupalvelus. Yhdistelmää pidetään etukäteen järjestettynä, jos elinkeinonharjoittaja on suunnitellut ja koonnut sen valmiiksi tai jos yhdistelmä on sopimusta tehtäessä koottavissa elinkeinonharjoittajan ennakolta suunnittelemista vaihtoehtoisista osista. Yhdistelmää pidetään valmismatkana, vaikka sen eri osat hinnoitellaan tai laskutetaan erikseen.

Valmismatkalain 3 §:n mukaan matkanjärjestäjällä tarkoitetaan sitä, joka suunnittelee ja toteuttaa valmismatkoja ja tarjoaa niitä joko itse tai muun elinkeinonharjoittajan välityksellä.

K on tilannut EH:lta matkan, johon ovat sisältyneet muun muassa lentokuljetukset ja risteily. EH on suunnitellut ja koonnut yhdistelmän valmiiksi, joten kysymyksessä on valmismatkalaissa tarkoitettu valmismatka, jonka järjestäjä EH on. Sillä, että eri osat on laskutettu erikseen ja pyydetty maksamaan eri yrityksille, ei ole merkitystä arvioitaessa sitä, onko kokonaisuutta pidettävä valmismatkana.

Valmismatkalain 4 §:n mukaan sopimusehto, joka poikkeaa valmismatkalain säännöksistä matkustajan vahingoksi, on mitätön, jollei valmismatkalaissa ole toisin säädetty.

Valmismatkalain 15 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan matkustajalla on oikeus peruuttaa sopimus, jos matkustajaa kohdanneen odottamattoman ja vakavan tapahtuman vuoksi olisi kohtuutonta vaatia häntä lähtemään matkalle. Valmismatkalain 15 §:n 2 momentin mukaan peruuttamisesta on ilmoitettava matkanjärjestäjälle viivytyksettä, ja jos sopimus peruutetaan valmismatkalain 15 §:n 1 momentin 3 kohdan perusteella, esitettävä luotettava selvitys matkalle lähdön estäneestä tapahtumasta. Matkanjärjestäjän on viivytyksettä palautettava matkustajan maksusuoritukset. Jos sopimus peruutetaan 1 momentin 3 kohdan perusteella, matkanjärjestäjä saa periä kohtuullisen korvauksen peruuttamisesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä.

Hallituksen esityksessä valmismatkalaiksi todetaan 15 §:n kohdalla tarpeellisten toimien aiheuttamista kuluista, että matkanjärjestäjä ei ole oikeutettu korvaukseen esimerkiksi menettämästään liikevoitosta. Matkanjärjestäjä voi samoin kuin 10 §:n mukaisissa matkustusoikeuden luovuttamista koskevissa tapauksissa sopimusehdoissaan ilmoittaa perimänsä peruutuskorvauksen määrän. Korvauksen tulisi vastata matkanjärjestäjälle aiheutuvia todellisia lisäkuluja. Jos matkanjärjestäjä on sopimusehdoissaan määrännyt kaikkia matkoja koskevan kiinteän korvauksen, voidaan korvausta pitää kohtuullisena, jos se vastaa matkanjärjestäjälle muutoksesta aiheutuvia keskimääräisiä kuluja.

Lähtökohtaisesti sopimukset ovat sitovia ja oikeus peruuttaa sopimus on poikkeuksellista. Vaikka oikeus sopimuksen peruuttamiseen olisi, on näissäkin tilanteissa sääntönä, että toisen osapuolen kulut on korvattava. Yleisissä valmismatkaehdoissa onkin mainittu niin sanotut toimistokulut vakiokorvauksena sopimuksen peruuttamisesta. Matkanjärjestäjät ovat laskeneet, että nämä kattavat peruutuksista keskimäärin aiheutuvat kulut. Näin onkin niin sanotuissa standardimatkoissa, jotka tehdään tilauslennoilla ja joihin osallistuu suuri määrä matkustajia.

Matkoja, jotka ovat erikoisia kuljetukseltaan, kohteeltaan tai ohjelmaltaan, järjestetään yhä enemmän. Nämä ovat huomattavasti kalliimpia kuin niin sanotut standardimatkat. Yleisissä valmismatkaehdoissa onkin annettu mahdollisuus käyttää yleisistä valmismatkaehdoista poikkeavia erityisehtoja perustellusta syystä kunhan ne eivät ole valmismatkalain vastaisia. Tämä oikeus koskee myös peruutuskuluja. Perusteltuna syynä erityisehtojen käyttämiselle voidaan pitää esimerkiksi reittilentojen varaus- ja myyntiehtoja tai matkakohteen erityisoloja, joista voi aiheutua matkanjärjestäjälle toimistokuluja suuremmat kulut, kun matka peruutetaan. Näiden kulujen varalta matkustaja voi puolestaan ottaa matkavakuutuksen, kuten K:kin on tässä tapauksessa ottanut. Osapuolten välinen riita onkin syntynyt sen vuoksi, että K:n vakuutusyhtiö on tulkinnut valmismatkalakia siten, että yhtiö on katsonut matkanjärjestäjän peruutustilanteissa vaatimien muiden kuin yleisten valmismatkaehtojen mukaisten kulujen olevan valmismatkalain vastaisia.

Kun otetaan huomioon edellä esitetty sopimusten peruuttamisen poikkeuksellisuudesta sopimussuhteissa ja valmismatkalain 15 §:stä ja sen perusteluista hallituksen esityksessä, lautakunta katsoo, että erityisehdot, joissa poiketaan yleisten valmismatkaehtojen mukaisesta vakiokorvauksesta peruuttamistilanteissa, eivät ole valmismatkalain vastaiset. Näin ollen matkanjärjestäjällä on oikeus periä kohtuulliset, peruuttamisesta aiheutuneet kulut ehtojensa mukaisesti. Lautakunta katsoo kuitenkin, että matkanjärjestäjän on näissä tilanteissa mainittava nämä peruutuskulut selkeästi ehdoissaan ja lisäksi korostettava peruutusturvan sisältävän matkavakuutuksen tärkeyttä.

Lautakunta katsoo selvitetyksi, että EH:n esitteessä peruutusehdot on esitetty kyllin selkeästi. Esitteessä on myös korostettu vakuutuksen ottamisen tärkeyttä. Näin ollen K on velvollinen maksamaan EH:lle peruutusehtojen mukaiset kulut, kunhan ne ovat kohtuulliset.

EH on esittänyt riittävän luotettavan selvityksen sille aiheutuneista kuluista, jotka ovat muodostuneet lentoyhtiölle ja risteilyn toteuttajalle suoritetuista maksuista sekä toimistokuluista. EH on peruutuskuluina vaatinut K:n suorittamat maksut, yhteensä 36 550 markkaa, jotka ovat menneet risteilyn kuluihin. Matkan kokonaishinta oli 48 650 markkaa.

Kun otetaan huomioon matkan kokonaishinta, peruuttamisesta aiheutuneet kulut EH:lle ja K:n peruutusturvan sisältävän vakuutuksen ottaminen, lautakunta katsoo, että peruutuskulut ovat valmismatkalain 15 §:ssä tarkoitetulla tavalla kohtuulliset, eikä EH:n tarvitse palauttaa K:lle tämän maksuja.

K on myös paheksunut sitä, että hän on maksanut risteilyn hinnan suoraan risteilyn toteuttajalle ulkomaille. Lautakunta ei katso, että menettely olisi sopimuksen tai hyvän tavan vastainen.

Edellä olevan perusteella lautakunta ei suosita hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 15.3.2004