Käytetyn henkilöauton kauppa. Jakohihnan katkeaminen. Moottorivaurio. Hinnanalennus.

Diaarinumero: 02/33/891
Antopäivä: 15.03.2004

Kuluttaja (K) osti 20.7.2000 elinkeinonharjoittaja 3:lta (EH3) vuonna 1996 käyttöön otetun henkilöauton. Kauppahinta oli 63 000 markkaa. Matkamittarin lukema oli kaupantekohetkellä 82 000 kilometriä. Auton maahantuoja oli elinkeinonharjoittaja 2 (EH2) ja auton 80 000 kilometrin huollon oli tehnyt elinkeinonharjoittaja 1 (EH1).

Auton jakohihna katkesi 11.12.2001, mikä aiheutti moottorivaurion. Matkamittarin lukema oli tuolloin 99 621 kilometriä. Huolto-ohjelman mukainen jakohihnan vaihtovälisuositus on 120 000 kilometriä. Huoltokirjamerkintöjen mukaan huolto-ohjelman mukaiset huollot oli tehty.

Vaatimukset

K vaatii, että EH:t 1, 2 ja 3 korvaavat jakohihnavauriosta aiheutuneet 1 491,92 euron korjauskustannukset.

K ei ollut saanut tietoa keväällä 2001 tehdystä jakohihnan vaihtovälisuosituksen muutoksesta 60 000 kilometriin. Auton

80 000 kilometrin kohdalla 7.8.2000 huoltanut EH1 ei myöskään suositellut huollon yhteydessä jakohihnan uusimista.

Vastaukset

1. EH2:n ja EH1:n mukaan sekä autolle myönnetty takuu että kuluttajansuojalain mukainen aikaisemman myyntiportaan sekä auton sen ensimmäiselle omistajalle myymän EH1:n vastuu olivat vaurion tapahtumishetkellä päättyneet.

EH2 ja EH1 pitävät esitettyjä vaatimuksia kohtuuttomina. Kun otetaan huomioon auton ikä ja ajomäärä, jakopään kuluvien osien uusiminen on ostajan vastuulle kuuluva auton normaali huoltotoimenpide. Auto on myös EH2:n ja EH1:n mielestä korjausten myötä tullut vastaavia autoja parempaan kuntoon.

EH2:n mukaan 1.1.2001 jälkeen myytyjen henkilöautojen huolto-ohjelmaa muutettiin jakohihnan vaihtovälisuosituksen osalta

120 000 kilometristä 60 000 kilometriin tai kolmeen vuoteen. Valmistajan suositus on edelleen 120 000 kilometriä. Koska ennen 1.1.2001 myytyjen autojen osalta huolto-ohjelmaa ei muutettu, asiasta ei myöskään tiedotettu näiden autojen omistajille.

EH2:n ja EH1:n mukaan K:lle ei suositeltu 80 000 kilometrin huollossa jakohihnan vaihtoa, koska kyseisenä ajankohtana huolto-ohjelman muutossuositusta ei vielä ollut annettu.

2. EH3:n mukaan autoa on huollettu merkkihuollossa ja huoltokirjassa on tätä koskevat merkinnät. EH3:lla ei ole ollut mitään tietoa huoltokirjaan merkityn huolto-ohjelman myöhemmästä muutoksesta.

Ratkaisun perustelut

Kuluttajansuojalain 8 luvun 12 §:n mukaan palveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Palvelus on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon tilaajan edut. Palveluksen tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen palveluksen yhteydessä aihetta olettaa. Jos palvelus poikkeaa näistä vaatimuksista, siinä on virhe.

K on vaatinut auton 80 000 kilometrin huollon tehneeltä EH1:ltä korvausta jakohihnan katkeamisesta, koska EH1 ei ollut tuolloin vaihtanut jakohihnaa.

Lautakunta toteaa, että auton tuolloisen huolto-ohjelman mukaan jakohihna olisi pitänyt vaihtaa vasta 120 000 kilometrin kohdalla. EH1:n työssä ei siten ole ollut virhettä, sillä jakohihnaa ei huolto-ohjelman mukaan pitänyt vaihtaa vielä

80 000 kilometrin huollossa.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 31 §:n mukaan ostajalla on oikeus kohdistaa tavaran virheeseen perustuva, 5 luvun säännösten mukainen vaatimuksensa myös elinkeinonharjoittajaan, joka aikaisemmassa myyntiportaassa on luovuttanut tavaran jälleenmyyntiä varten. Lain perustelujen (HE 360/92, s.75) mukaan vaatimuksen voi kohdistaa jakeluketjun väliportaaseen. Edellytyksenä on myös, että kysymyksessä olevan elinkeinonharjoittaja eli aikaisempi myyntiporras on luovuttanut tavaran jälleenmyyntiä varten.

EH2 luovutti 1996 auton jälleenmyyntiä varten XX:lle. EH2:n autolle antama takuu oli päättynyt 1998. EH2:n vastuu autossa ilmenneestä viasta takuusitoumuksen päättymisen jälkeen määräytyy kuluttajansuojalain 5 luvun 31 §:n mukaan.

Autoa ei ole EH3:lle luovuttanut EH2 joten kuluttajansuojalain 5 luvun 31 §:n 1 momentin mukaan auton EH3:lta ostanut K ei voi elinkeinonharjoittajien välisen jälleenmyyntiketjun katkettua enää kohdistaa vaatimustaan auton virheistä EH2:lle.

Jos tavara on myyty "sellaisena kuin se on" tai samankaltaista yleistä varaumaa käyttäen, siinä katsotaan kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n 3) kohdan (16/1994) mukaan kuitenkin olevan virhe, jos tavara on olennaisesti huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää.

Virhearvioinnin perusteena ovat ostajan aiheelliset odotukset. Käytetyn auton kaupassa ostajan aiheellisia odotuksia arvioidaan erityisesti sen perusteella, onko auton kunto sellainen kuin sen iän ja sillä ajettujen kilometrien perusteella voi olettaa. Myyjä ei vastaa vioista, jotka johtuvat auton normaalista kulumisesta. Arvioinnissa otetaan myös huomioon, vastaako auton hinta yleensä samaa merkkiä ja vuosimallia olevien autojen hintaa.

Koska auto kuluu käytössä ja ajan myötä, ostajalla on aihetta varautua siihen, että käytettynä ostettuun autoon voidaan joutua tekemään välttämättömiä korjauksia ehkä piankin kaupanteon jälkeen. Korjauskustannukset eivät kuitenkaan saa muodostua kohtuuttoman korkeiksi auton ikä, kauppahinta ja sillä ajetut kilometrit huomioon ottaen.

Lautakunta toteaa, että jos jakohihna ei kestä huoltokirjassa suositeltua vaihtoväliä, se voi katketa tai sen hammastus voi muuttua. Tällöin auton moottori voi vaurioitua pahoin. Lautakunta katsoo, että jakohihnan on kestettävä vähintään vaihtovälin verran. Jos näin ei ole, auto ei kestävyydeltään tai muutoinkaan ole vastannut sitä, mitä kuluttajalla on aihetta olettaa.

Pelkkä jakohihnan huono kestävyys ei kuitenkaan merkitse sitä, että auto olisi kestävyydeltään kuluttajan aiheellisia odotuksia huonompi. Jos myyjätaho oikaisee jakohihnan vaihtovälisuosituksen tehokkaasti siten, ettei auto alun perin annetun virheellisen ohjeen mukaan ehdi vaurioitua, ei autossa ole myöskään virhettä.

Tässä tapauksessa jakohihna on vaurioitunut paljon ennen huolto-ohjelman mukaista vaihtoväliä. Katkeaminen aiheutti moottorivaurion, jonka korjauskustannukset olivat noin 1 490 euroa. Kun otetaan huomioon auton ikä, sillä ajetut kilometrit sekä jakohihnan vaihtoväli, lautakunta katsoo, että auto on ollut olennaisesti huonompi kuin K:lla on ollut aihetta olettaa.

Autossa on ollut kuluttajansuojalaissa tarkoitettu virhe, josta auton myyjä on vastuussa.

Auton rikkoutuessa se oli noin kuuden vuoden ikäinen. Ostajan olisi ollut kohta huollatettava auto 100 000 kilometrin kohdalla. Jakohihnan oikea-aikaisesta vaihtamisesta olisi aiheutunut ostajalle kuluja. Lisäksi moottori tuli korjauksessa auton ikää parempaan kuntoon. Lautakunta pitää näiden seikkojen perusteella kohtuullisena seuraamuksena virheestä 400 euron hinnanalennusta.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH3 maksaa K:lle hinnanalennuksena 400 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 15.3.2004