Uuden henkilöauton kauppa. Jakohihnan katkeaminen. Moottorivaurio. Vahingonkorvaus.

Diaarinumero: 02/33/1220
Antopäivä: 15.03.2004

Kuluttaja (K) osti 24.8.1998 elinkeinonharjoittajalta 1:ltä (EH1) uuden henkilöauton.. Kauppahinta oli 82 000 markkaa. Auton jakohihna katkesi 17.3.2002 ja aiheutti moottorivaurion, jonka korjauskustannukset olivat 1 249 euroa. Autolla oli tuolloin ajettu 62 470 kilometriä. Huolto-ohjelman mukainen jakohihnan vaihtoväli on 120 000 kilometriä tai kahdeksan vuotta.

Elinkeinonharjoittaja 2 (EH2) lyhensi keväällä 2002 jakohihnan vaihtovälin 60 000 kilometriin tai neljään vuoteen. K sai tästä ilmoituksen vaurion tapahtumisen jälkeen.

Vaatimukset

K vaatii, että EH1 ja EH2 korvaavat moottorin korjauskustannukset 1 249 eurolla. Lisäksi K vaatii sijaisauton vuokrakustannuksia 10 euroa päivältä sekä 49,60 euroa vian etsintäkuluista ja auton hinauskustannuksista.

K katsoo, että jakohihna on katkennut ennenaikaisesti. K kiistää EH1:n ja EH2:n väitteen siitä, että 60 000 kilometrin huollon laiminlyönti olisi vaikuttanut vaurioon, koska huollot eivät vaikuta jakohihnan kestoikään. Lisäksi K katsoo, että mailimittarilla varustetuissa autoissa kyseinen huolto tehdään, kun autolla on ajettu 40 000 mailia eli 64 360 kilometriä.

Vastaus

EH2 kiistää omasta ja EH1:n puolesta antamassaan vastauksessa K:n vaatimukset.

Auton takuu oli vaurioitumishetkellä päättynyt. EH2:n ja EH1:n mukaan auton huolto-ohjelma on kattava kokonaisuus, jossa kaikki huollot ovat yhtä tärkeitä. Määräaikaishuoltojen yhteydessä kuunnellaan muun muassa moottorin käyntiäänet.

Koska K:n auton huoltohistoria on puutteellinen eikä myyjän tai maahantuojan edustajalla ole ollut mahdollisuutta tarkastaa valituksen kohteena olevaa autoa määräajoin, EH2 ja EH1 eivät mielestään ole vastuussa kyseisestä vauriosta.

Maahantuoja on suositellut jakohihnan vaihtoa 60 000 kilometrin tai neljän vuoden välein jo alkuvuodesta 2000. K olisi saanut asiaa koskevan tiedon, jos autoa olisi huollettu merkkihuollossa.

Ratkaisun perustelut

K vaatii EH2:ta ja EH1:tä korvaamaan autonsa jakohihnan katkeamisesta aiheutuneen moottorivaurion korjauskustannukset, koska jakohihna katkesi paljon ennen huolto-ohjelman mukaista vaihtoväliä.

Kaupanteon aikaan voimassa olleen kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukaan tavaran on laadultaan ja muilta ominaisuuksiltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Jos muuta ei voida katsoa sovitun, tavaran tulee 5 kohdan mukaan kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa. Jos tavara poikkeaa tästä, on siinä virhe.

Luvun 20 §:n mukaan ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen vuoksi.

Luvun 31 §:n mukaan ostajalla on oikeus kohdistaa tavaran virheeseen perustuva, tämän luvun säännösten mukainen vaatimuksensa myös elinkeinonharjoittajaan, joka aikaisemmassa myyntiportaassa on luovuttanut tavaran jälleenmyyntiä varten.

Lautakunta toteaa, että jos jakohihna ei kestä huoltokirjassa suositeltua vaihtoväliä, se voi katketa tai sen hammastus voi muuttua. Tällöin auton moottori voi vaurioitua pahoin. Lautakunta katsoo, että jakohihnan on kestettävä vähintään vaihtovälin verran. Jos näin ei ole, auto ei kestävyydeltään tai muutoinkaan ole vastannut sitä, mitä kuluttajalla on aihetta olettaa.

Pelkkä jakohihnan huono kestävyys ei kuitenkaan merkitse sitä, että auto olisi kestävyydeltään kuluttajan aiheellisia odotuksia huonompi. Jos myyjätaho oikaisee jakohihnan vaihtovälisuosituksen tehokkaasti siten, ettei auto alun perin annetun virheellisen ohjeen mukaan ehdi vaurioitua, ei autossa ole myöskään virhettä.

Tässä tapauksessa vaihtovälisuositusta ei ole oikaistu ajoissa siten kuin kuluttajavalituslautakunta on aikaisemmassa täysistuntoratkaisussaan edellyttänyt, joten autossa on ollut kuluttajansuojalaissa tarkoitettu virhe.

Myyjätaho on vedonnut siihen, että ei autoa ole huollettu huolto-ohjelman mukaisesti.

Lautakunta on ratkaisukäytännössään katsonut, että voidakseen torjua kuluttajan tavaran virheeseen perustuvan vaatimuksen vetoamalla auton huoltamiseen huolto-ohjelmasta poikkeavasti, myyjäpuolen on osoitettava, että tämä on vaikuttanut autossa ilmenneeseen vikaan. Pelkästään se, että autoa ei ole huollettu merkkiliikkeessä, ei ole osoitus siitä, että huolto-ohjelmasta on poikettu ja että vaurio johtuisi siitä. Ostajan on kuitenkin esitettävä selvitys siitä, että auton huolto-ohjelman mukaiset toimet on tehty.

Tässä tapauksessa K ei ole esittänyt huolloista muuta selvitystä kuin oman kertomuksensa siitä, että auto olisi huollettu säännöllisesti ja huolto-ohjelman mukaisesti. Kirjatut merkinnät huolloista ja siitä, että tarvittavat, huolto-ohjeen mukaiset toimenpiteet on kussakin huollossa toteutettu, puuttuvat. Lautakunta katsoo, että K on osaltaan vaikuttanut vahingon syntymiseen laiminlyömällä auton asianmukaisen huollon. Tästä syystä K vastaa osaltaan aiheutuneesta vahingosta. Lautakunta katsoo, että EH2:n ja EH1:n on yhteisvastuullisesti korvattava K:lle vahingosta 400 euroa.

K on vaatinut myös auton hinauskuluja ja vian etsinnästä aiheutuneita kulujaan sekä sijaisauton vuokraa korvattavaksi.

Lautakunta katsoo, että edellä olevan perusteella K vastaa osaltaan myös hinaus- ja vianetsintäkuluista. EH2:n ja EH1:n on korvattava niistä 16 euroa. Sijaisauton vuokrauskuluista ei ole esitetty kuittia tai muuta selvitystä, että ne olisivat aiheutuneet K:lle. Myöskään selvitystä siitä, että sijaisauton vuokraus olisi ollut tarpeellista, ei ole. Tästä syystä K:lla ei ole oikeutta saada korvausta siitä.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH2 ja EH1 korvaavat yhteisvastuullisesti K:lle 416 euroa auton virheen aiheuttamasta vahingosta.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 15.3.2004