Talon yläpohjan imurointityö. Palvelun hinta

Diaarinumero: 03/37/2469
Antopäivä: 09.02.2004

Kuluttaja (K) sopi elinkeinonharjoittajan (EH) kanssa suullisesti talonsa yläpohjan eristeenä olevan kutterilastun imurointityöstä. Työ suoritettiin 7.5.2003.

Osapuolet ovat erimielisiä palvelun hinnasta.

Vaatimukset

K:n mielestä toimeksisaaja ilmoitti palvelun kokonaishinnaksi ennen sen suorittamista 192 euroa. Tilaaja sai työn suorittamisen jälkeen 621,82 euron suuruisen laskun.

Toimeksisaaja veloitti tilaajaa kahdesta työtunnista, puolen tunnin matka-ajasta työkohteeseen sekä tunnin matkasta kaatopaikalle. Lisäksi tilaajaa veloitettiin jätteenkäsittelystä.

Imuroitava pinta-ala oli noin 4 x 2 metriä. Tältä alalta kertyi purua noin 600 kg. Imuroitavan alueen pinta-ala, materiaali ja imuroitavan kerroksen paksuus oli ilmoitettu toimeksisaajalle ennen palvelun suorittamista.

K vaatii toimeksisaajaa palauttamaan laskusta 192 euroa ylittävän osuuden eli 428,82 euroa.

Vastaus

Toimeksisaaja kiistää vaatimuksen.

Asiakkaan ilmoitettua tiedot imuroitavasta kohteesta työn kerrottiin kestävän arviolta noin 4-5 tuntia matkoineen. Asiakkaalle kerrottiin, että työ voidaan suorittaa urakkana tai tuntityönä. Asiakas tiedusteli tuntityön hintaa, joksi ilmoitettiin 192 euroa arvonlisäveroineen kahdelta mieheltä.

Työsuorituksen jälkeen asiakas otti yhteyttä liikkeeseen ja kertoi ymmärtäneensä tuntihinnan olleen urakkahinnan. Tämän väärinkäsityksen vuoksi hintaa sovittiin alennettavaksi. Lisäksi sovittiin, että lasku voidaan maksaa kahdessa erässä.

Asiakkaan ilmoittama vertailuhinta (NN:n veloitus 80 euroa tunnilta) ei ollut vertailukelpoinen hinta, koska kyse oli märkäimutöiden hinnasta siihen soveltuvalla laitteistolla. Toimeksisaajankin veloitus tällaisesta työstä on 73,20 euroa tunnilta.

Ratkaisu

Lautakunta katsoo asiassa jääneen näyttämättä, että osapuolet olisivat sopineet tilaajan kertomin tavoin imurointityön suorittamisesta kiinteään 192 euron urakkahintaan.

Kuluttajansuojalain 8 luvun 23 §:n 1 momentin mukaan, jollei palveluksen hinnasta tai sen laskemistavasta ole sovittu tilaajan on maksettava hinta, joka on kohtuullinen ottaen huomioon palveluksen sisältö, laajuus, laatu, taloudellisesti tarkoituksenmukainen suoritustapa, sopimuksentekoajankohdan käypä hinta tai hinnanlaskemistapa sekä muut olosuhteet. Jos toimeksisaaja on palvelusta markkinoitaessa antanut palveluksen hinnasta tai sen laskemistavasta sopimuksentekoajankohdan hintatasoa tarkoittavia tietoja, joiden voidaan olettaa vaikuttaneen sopimukseen, hinta määräytyy annettujen tietojen mukaisesti.

Timeksisaaja on laskuttanut tilaajaa suorittamastaan palvelusta yhteensä 621,82 euroa. Laskutus perustuu 3,5 tunnin työsuoritukseen hintaan 173,24 euroa tunnilta (142 euroa + alv). Lisäksi tilaajaa on laskutettu Turun kaupungille suoritetusta jätteenkäsittelymaksusta 15,47 euroa (12,68 euroa + alv).

EH:n vuoden 2003 hinnaston mukainen hinta kyseessä olevalle palvelulle on ollut 192,52 euroa tunnilta (suurtehoimuauto 128 euroa + lisätyöntekijä 29,80 euroa + alv). Toimeksisaaja on kertomansa mukaan ilmoittanut palvelun hinnaksi siitä sovittaessa 192 euroa tunnilta.

Toimeksisaajan ilmoituksen mukaan työ kohteessa on kestänyt 2 tuntia, minkä lisäksi tilaajaa on laskutettu 0,5 tuntia matka-ajoista sekä yksi tunti jätteen kuljetuksesta jätteenkäsittelylaitokseen.

Lautakunta on vakiintuneessa ratkaisukäytännössään katsonut, että palvelun suorittajalla on oikeus laskuttaa paitsi työhön käytetystä ajasta myös matka-ajasta kohteeseen. Toimeksisaajalla on oikeus laskuttaa tilaajaa myös jätteen kuljetuksesta kaatopaikalle osana sovittua palvelua.

Toimeksisaaja ei ole ylittänyt laskutuksessaan hinnastonsa mukaisia hintoja. Asiassa ei ole esitetty selvitystä myöskään siitä, että toimeksisaaja olisi laskuttanut tilaajalta työtunteja enemmän kuin mihin sillä on edellä mainituin perustein ollut oikeus.

Koska laskutusta ei ole lautakunnan käsityksen mukaan pidettävä muutoinkaan määrältään kohtuuttomana, lautakunta ei suosita hyvitystä.

 
Julkaistu 9.2.2004