Porakaivon pumppu ja sähkökaapeli

Diaarinumero: 02/37/2089
Antopäivä: 09.02.2004

Kuluttaja (K) osti elinkeinonharjoittajalta (EH) 24.6.2002 porakaivon pumpun sekä 80 metriä kaapelia hintaan 1 000 euroa. Asiassa on riitaa siitä, liukeneeko virransyöttökaapelista kaivoveteen haitallisia yhdisteitä.

Vaatimukset

K vaatii, että EH korvaa pumpun hinnan 1000 euroa ja aiheutuneet vahingot.

Haittaa on aiheutunut pumpun asennuksesta ja muista virheen aiheuttamista ylimääräisistä töistä. Lisäksi asiassa vaaditaan korvausta kasteluveden puutteessa kuolleista vadelmantaimista ja laboratoriotutkimuksen teettämisestä.

Vaatimusten yhteismäärä on 3 802,60 euroa.

Moottorin virransyöttökaapelista liukeni kolmen vuorokauden sisällä kaivoveteen voimakasta hajua ja makua. Kaivoveden käyttö talousvetenä jouduttiin lopettamaan. Pumppu oli kaivossa 24.6.2002-3.7.2002, eivätkä haju- ja makuhaitat tänä aikana poistuneet. EH kieltäytyi yhteistyöstä, joten K hankki toisen pumpun eri liikkeestä.

Vastaus

EH katsoo, että kaapeli täyttää kaikki elintarvikeuppopumppukaapelille asetetut edellytykset. K:lle ilmoitettiin ensimmäisen ilmoituksen yhteydessä, että elintarvikevaatimukset täyttävä materiaali vaatii 1-2 päivän ilmauksen, joka tapahtuu automaattisesti kaivossa.

EH hankki pumppuun uutta erikoisvalmisteista kaapelia, ja pumppu on ollut noutovalmiina 30.7.2002 lähtien.

Ratkaisun perustelut

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukaan tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun.

Jos muuta ei voida katsoa sovitun, tavaran tulee muun muassa soveltua tarkoitukseen, johon sellaisia tavaroita yleensä käytetään.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 20 §:n mukaan ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen vuoksi. Edellä 10 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitetun välillisen vahingon myyjä on kuitenkin velvollinen korvaamaan vain, jos virhe tai vahinko johtuu huolimattomuudesta hänen puolellaan taikka jos tavara kaupantekohetkellä poikkesi siitä, mihin myyjä on erityisesti sitoutunut.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 10 §:n 3 ja 4 momentin mukaan ostajalle aiheutuvan välillisen vahingon myyjä on kuitenkin velvollinen korvaamaan vain, jos viivästys tai vahinko johtuu huolimattomuudesta hänen puolellaan. Välillisenä vahinkona pidetään:

1) tulon menetystä, joka ostajalle aiheutuu sopimusrikkomuksen tai siitä johtuvien toimenpiteiden vuoksi;

2) vahinkoa, joka johtuu muuhun sopimukseen perustuvasta velvoitteesta; ja

3) tavaran käyttöhyödyn olennaista menetystä, josta ei aiheudu suoranaista taloudellista vahinkoa, sekä muuta siihen rinnastettavaa haittaa, joka on olennainen.

Jos 3 momentin 1-3 kohdassa tarkoitettua vahinkoa aiheutuu muunlaisen vahingon rajoittamisesta, sitä ei kuitenkaan tältä osin pidetä välillisenä vahinkona.

Lautakunta arvioi tapausta seuraavasti:

Asiassa esitettyjen selvitysten perusteella voidaan pitää ilmeisenä, että pumppukaapeli on aiheuttanut kaivoveteen haju- ja makuhaittoja. Tutkimuksessa haittoja on havaittu yli viikon kuluttua pumpun asennuksesta. K:n mukaan haitat ovat poistuneet vasta, kun pumppu on poistettu kaivosta.

EH on vedonnut asiassa siihen, että haittojen pitäisi poistua muutaman päivän ilmauksella. Asiassa on kuitenkin selvitetty, etteivät haitat ole poistuneet kohtuullisessa ajassa. Pumpun kaapelia ei ole voitu käyttää tarkoitukseensa siten, kuin kuluttajalla on ollut aihetta edellyttää. Tavarassa on ollut kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:ssä tarkoitettu virhe. Myyjä ei ole korjannut virhettä kohtuullisessa ajassa, ja tästä on aiheutunut ostajalle haittaa. Virhettä ei ole pidettävä vähisenä, joten ostajalla on ollut kuluttajansuojalain 5 luvun 10 §:n mukaisesti oikeus purkaa kauppa.

Lautakunta katsoo, että ostajalla on virheen perusteella oikeus vahingonkorvaukseen kuluttajansuojalain 5 luvun mukaisesti. Välittömänä vahinkoina voidaan korvata turhasta pumpun asentamisesta aiheutunut työ. Asiassa ei ole selvitetty suoranaisia työstä aiheutuneita kustannuksia, joten lautakunta arvioi kohtuulliseksi korvaukseksi 7 euroa tunnilta. Uuden pumpun asentamistyötä ei voida pitää vahinkona, sillä työ on tältä osin tullut ostajan hyödyksi. Näin ollen lautakunta arvioi pumpun asennus- ja nostotyön arvoksi 126 euroa.

Tavaran virhe on aiheuttanut sen, ettei vettä ole voitu käyttää talousvetenä ennen pumpun ja kaapelin poistamista. Lautakunta arvioi vahingon määräksi tältä osin 200 euroa. Tutkimuksen teettäminen on ollut välttämätöntä virheen selvittämiseksi, joten lautakunta suosittaa, että EH hyvittää myös lausunnosta aiheutuneet kustannukset 199,10 euroa. Muiden vahinkojen syntymistä ei asiassa ole näytetty toteen.

Ratkaisu

Lautakunta suosittaa, että EH palauttaa K:lle maksetun kauppahinnan 1 000 euroa, hyvittää vahingonkorvauksena 326 euroa ja korvaa lausunnosta aiheutuneet kustannukset 199,10 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 9.2.2004