Gprs-palvelu. Hinnan muuttaminen.

internet-liittymä
ehtomuutos

Diaarinumero: 03/39/2062
Antopäivä: 09.01.2004

Kuluttaja (K) sopi 8.5.2003 elinkeinonharjoittajan (EH) kanssa GPRS-datapalvelusta. Palvelu on EH:n matkapuhelinliittymien lisäpalvelu, joka mahdollistaa Internetin käytön langattomasti. K:n valitus koskee EH:n toukokuussa 2003 ilmoittamaa palvelun hinnoittelun muutosta. K on sopinut maksavansa palvelun käyttämisestä 16,65 euron kiinteän kuukausimaksun. EH ilmoitti muuttavansa hinnoittelua 1.7.2003 alkaen siten, että kiinteä käyttömaksu kattaa ainoastaan 100 megatavua datasiirtoa ja sen ylittävältä osalta datasiirrosta maksetaan 1,22 euroa megatavulta.

K ei hyväksy EH:n ilmoittamaa palvelun hinnanmuutosta. GPRS-palvelu on K:n pyynnöstä suljettu 19.7.2003.

Vaatimukset

K vaatii EH:a tarjoamaan GPRS-palvelun alunperin sovittuun hintaan ainakin 31.12.2003 saakka tai palauttamaan kaikki sopimuksen voimassaoloaikana maksetut maksut korkoineen.

K:n mielestä kyseessä on sopimuksen yksipuolinen muuttaminen. K ei olisi sopinut palvelusta, jos olisi tiennyt, että hinnoittelu muuttuu näin pian. Palvelun käyttämiseksi K osti noin 200 euron hintaisen puhelimen, jota hän ei muuten olisi vielä hankkinut.

Vastaus

EH katsoo, että K:n vaatimus on perusteeton. Yhtiö viittaa matkaviestinpalveluiden toimitusehtojen kohtaan 8.10, jonka mukaan EH:lla on oikeus muuttaa hinnastoja ja palvelun käytöstä perittäviä maksuja. Jos kuluttaja-asiakas ei hyväksy hinnanmuutoksia, hänellä on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi korotettujen hintojen tullessa voimaan.

Hinnanmuutoksesta on tiedotettu asiakkaille yli kuukautta ennen sen voimaantuloa toukokuussa 2003 lähetetyillä kirjeillä. Palvelua ei suunniteltu käyttäjänsä ainoaksi dataliittymäksi, vaan mobiiliksi täydennykseksi kiinteään datapalveluun. Uudistettu hinnoittelumalli varmistaa sen, että palvelua käytetään tarkoitetulla tavalla. Suuri osa asiakkaista käyttää palvelua kuukausittain 100 megatavun verran tai vähemmän. Heidän osaltaan palvelun käytön hinta ei siten noussut hintamuutoksen myötä lainkaan. Ns. superkäyttäjät ovat käyttäneet palvelua moninkertaisesti normaalikäyttöön verrattuna. Nämä superkäyttäjät kuormittavat verkkoa siten, että siitä saattaa aiheutua ongelmia GPRS-palvelulle sekä muille asiakkaille. Uusi hinnoittelumalli varmistaa sen, että palvelun normaalikäyttö voi tapahtua edelleen edullisesti.

EH toteaa, että asiakkaalla on mahdollisuus seurata datasiirron määrää esimerkiksi puhelimensa laskurista tai käyttöjärjestelmiin kuuluvilla/saatavilla ohjelmilla. Siirretyn datan määrää voi myös tiedustella EH:n asiakaspalvelusta.

EH:n oikeus muuttaa sopimusehtoja perustuu voimassa olevaan viestintälainsäädäntöön. Hinnanmuutos ei ole kohtuuton eikä kuluttajalainsäädännön vastainen.

Ratkaisun perustelut

K:n ja EH:n väliseen sopimukseen sovellettavien matkaviestinpalveluiden yleisten toimitusehtojen kohdan 8.10 mukaan EH:lla on oikeus muuttaa hinnastojaan sekä palvelun käytöstä perittäviä maksuja. Mikäli palvelumaksut nousevat ja kuluttaja-asiakas ei hyväksy hinnanmuutosta, kuluttajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi korotettujen hintojen tullessa voimaan.

Ehtokohdan 13.1 mukaan asiakas voi irtisanoa liittymäsopimuksensa kahden viikon irtisanomisajalla. Ehtokohdan 13.2 mukaan EH:lla on oikeus irtisanoa liittymäsopimus päättymään kahden kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

EH on sopimusehdoissa varannut itselleen oikeuden muuttaa palvelun käytöstä perittäviä maksuja. Muutos tulee asiakasta sitovaksi, jollei hän irtisano sopimusta. Sopimusoikeuden periaatteiden mukaan toinen sopijapuoli ei kuitenkaan voi yksipuolisesti muuttaa sopimusta, vaikka ehdoissa olisi tällaisen salliva kohta. Vain vähäisiä muutoksia voidaan tehdä ilman toisen osapuolen suostumusta. Muutoin edellytetään, että toistaiseksi voimassa oleva sopimus irtisanotaan ja tilalle tarjotaan uutta sopimusta. Nämä periaatteet on vahvistettu muun muassa markkinatuomioistuimen päätöksessä 1991:12.

EH on ilmoittanut toukokuussa 2003 GPRS-palvelun hinnoittelun muuttuvan 1.7.2003 lukien siten, että kiinteä kuukausimaksu sisältää ainoastaan tietyn määrän (100 megatavua) datasiirtoa ja että tämän määrän ylittävältä osalta datasiirrosta maksetaan 1,22 euroa megatavulta. Lautakunta pitää hinnoittelun muutosta olennaisena muutoksena sopimukseen, koska se muuttaa palvelun maksuperustetta. EH:n olisi näin ollen pitänyt irtisanoa GPRS-palvelusta tehty sopimus ja tarjota K:lle uutta sopimusta, jonka hän olisi voinut hyväksyä tai hylätä.

Edellä esitetyn perusteella lautakunta katsoo, ettei EH:n ilmoittama GPRS-palvelun hinnanmuutos ole tullut K:a sitovaksi ja K:lla on siten oikeus saada GPRS-palvelu alunperin sovittuun hintaan 19.7.2003 saakka, jolloin hän on irtisanonut palvelun. EH:n on näin ollen palautettava K:lle GPRS-yhteyden käyttämisestä perityt maksut siltä osin kuin ne ylittävät sovitun 16,65 euron kuukausimaksun.

Palautettavalle summalle on korkolain 7 §:n mukaan maksettava viivästyskorkoa siitä lähtien, kun kuukausi on kulunut päivästä, jona velkoja esitti vaatimuksensa. K on kuluttajavalituslautakunnan kautta esittänyt vaatimuksensa EH:lle 25.7.2003. Vaatimuksen on katsottava tulleen yhtiön tietoon viimeistään 1.8.2003. Koronmaksuvelvollisuus alkaa siten 1.9.2003. Koron määrä on 9,5 prosenttia vuodessa.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH palauttaa K:lle GPRS-palvelun käyttämisestä perityt maksut siltä osin kuin ne ylittävät 16,65 euron kuukausimaksun. Palautukselle on maksettava 9,5 prosentin vuotuinen viivästyskorko 1.9.2003 lukien.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 9.1.2004