Sähköverkkopalvelu. Sähkökatkot. Tietokoneen rikkoutuminen.

Diaarinumero: 03/39/160
Antopäivä: 09.01.2004

Kuluttajan (K) valituksen mukaan hänen tietokoneensa rikkoutui 27.11.2002 lukuisien sähkökatkosten jälkeen. K:n ja elinkeinonharjoittajan (EH) välinen erimielisyys koskee aiheutuneen vahingon korvaamista.

Vaatimukset

K vaatii EH:a korvaamaan kotivakuutuksen omavastuuosuuden 120 euroa, matkakulut 74,17 euroa, puhelinkulut 3 euroa ja vakuutusmaksun korotuksen yhdeltä vuodelta 2,80 euroa.

K kertoo, että 27.11. oli useita eri pituisia sähkökatkoksia, joiden aiheuttama jännitepiikki rikkoi tietokoneen. Tietokone ei ollut käytössä, kun se rikkoutui. K:lle on aiheutunut matkakuluja laitteen toimittamisesta huoltoliikkeeseen, uuden tietokoneen noutamisesta sekä vahinkoilmoituksen ja vanhan yksikön toimittamisesta vakuutusyhtiölle.

K ei korjauttanut laitteistoa, vaan hankki uuden. Vakuutusyhtiö korvasi korjausarviota vastaavan osuuden ja loppuosa kustannuksista sekä omavastuu jäivät K:n vastuulle.

Vastaus

EH ilmoittaa, että jakeluhäiriöt aiheutuivat poikkeuksellisesta puiden lumikuormista. Painavien lumikuormien voimasta puut kallistuivat linjaan johtokatujen ulkopuolelta.

Keskijänniteverkossa on turvallisuus- ja käytännönsyistä määräysten edellyttämä suojausjärjestelmä, jossa sähköasemalla oleva rele avaa johtolähdön katkaisijan, kun lähdölle tulee oiko- tai maasulku. Rele kytkee katkaisijan automaattisesti kiinni n. 0,3 sekunnin kuluttua (ns. pikajälleenkytkentä). Jos vika ei ole hävinnyt, katkaisija aukeaa uudestaan ja rele sulkee sen noin minuutin kuluttua (ns. aikajälleenkytkentä). Jos vika ei ole vieläkään hävinnyt, katkaisija jää lopullisesti auki. Suuri osa verkoston vioista on vaiheiden tai vaiheen ja maan välisiä valokaarivikoja. Jälleenkytkentöjen aikana nämä viat häviävät itsestään valokaaren sammuttua. Sähkölaitosten käyttämä jälleenkytkentätekniikka on edullinen, koska se estää jokaisen lyhytaikaisen häiriön jäämisen pysyväksi viaksi.

X:n alueella oli lumikuormien aiheuttamia pika- ja aikajälleenkytkentöjä 27.11.2002. Lisäksi K:lla on ollut pidempiä sähkökatkoja vikojen kaukokäytöllä ja maastossa suoritetun rajauksen ja etsinnän aikana. K on ilmoittanut tietokoneensa rikkoutuneen näiden jälleenkytkentöjen aikana.

EH toteaa, että sähkölaitteen tulee kestää normaalit jakeluverkossa esiintyvät sähkökatkot. Verkkoyhtiö ei ole korvausvelvollinen, jos sähkölaite rikkoutuu katkojen seurauksena.

Ratkaisu

K:n mukaan hänen tietokoneensa rikkoutui 27.11.2002 useiden sähkökatkosten seurauksena. Tietokoneen vian laadusta tai sen aiheuttajasta ei ole esitetty selvitystä. EH ei kuitenkaan ole kiistänyt vaurion aiheutuneen sähkökatkoista. Kun muutakaan syytä tietokoneen rikkoutumiseen ei ole esitetty, lautakunta pitää selvitettynä, että tietokone on rikkoutunut pika- tai aikajälleenkytkentöjen aiheuttamien jännitevaihtelujen seurauksena.

EH:n mahdollista vahingonkorvausvastuuta asiassa arvioidaan sähkömarkkinalain perusteella.

Sähkömarkkinalain 27 c §:n mukaan sähköntoimitus on virheellinen, jos sähkön laatu tai toimitustapa ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Jollei toisin ole sovittu, sähköntoimitus on virheellinen, jos sähkö ei laadultaan vastaa Suomessa noudatettavia standardeja tai jos sähköntoimitus on yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskeytynyt eikä keskeytystä voida pitää keskeytyksen syy ja olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä.

Sähkömarkkinalain 27 e §:n mukaan sähkönkäyttäjällä on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii virheen vuoksi.

K:n ja EH:n väliseen verkkopalvelusopimuksen sovellettavien verkkopalveluehtojen kohdan 10.5 mukaan silloin, kun toisin ei ole sovittu, verkkopalvelussa on virhe, jos verkkopalvelu on yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskeytynyt eikä keskeytymistä (sähkökatkosta) voida pitää keskeytyksen syy ja olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä.

Sähköntoimituksessa esiintyy lyhytaikaisia keskeytyksiä, jotka aiheutuvat siitä, että teknisin apuvälinein pyritään estämään suurempia häiriöitä. Sähkömarkkinalain esitöissä todetaan tällaisista keskeytyksistä seuraavaa: "Jos esimerkiksi ilmajohdolle pudonnut oksa aiheuttaa oikosulun, verkonhaltijan ohjausjärjestelmä tekee tulipalon ja hengenvaaran välttämiseksi kyseisen verkon osan jännitteettömäksi. Tekniset apuvälineet, kuten pikajälleenkytkentä ja aikajälleenkytkent, palauttavat jännitteen hetken kuluttua, jolloin asiakkaat saavat taas sähköä…Myös laajoissa korjaustöissä voidaan vikaa selvitettäessä ja korjattaessa joutua katkaisemaan ja kytkemään uudelleen vian piirissä olevien asiakkaiden sähkön saanti useitakin kertoja. Edellä mainituissa tilanteissa ei kuitenkaan ole kyseessä pykälässä tarkoitettu virhe." (HE 162/1998 s. 14).

Asiassa on selvitetty, että K:n kiinteistön sähkön saannissa on 27.11.2002 ollut lukuisia sääolosuhteista johtuvia sähkökatkoksia, jotka ovat syntyneet verkkoautomatiikan suorittamista pika- ja aikajälleenkytkennöistä sekä sähköverkon vikojen rajauksen ja etsinnän aikana. Tällaiset lyhytaikaiset, suurempien häiriöiden välttämiseksi tehdyt keskeytykset eivät tee sähköntoimituksesta virheellistä ottaen huomioon mainittuna ajankohtana alueella vallinneet sääolosuhteet. Koska sähkntoimituksessa ei ole ollut virhettä K:n tietokoneen rikkoutumisajankohtana, EH ei ole vastuussa tietokoneen vaurioitumisesta aiheutuneesta vahingosta.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 9.1.2004