Pankkikortti. Oikeudeton käyttö. Pankkikortin pois ottamisesta perittävä maksu.

Diaarinumero: 02/39/2152
Antopäivä: 09.09.2003

Kuluttajan (K) elinkeinonharjoittajan (EH) myöntämä pankkikortti katosi ravintolaillan aikana 16.7.2002. Hän ilmoitti kortin katoamisesta pankille seuraavana aamuna.

Pankkikortti otettiin 18.7.2002 pois sen käyttöä yrittäneeltä henkilöltä. Pankki maksoi kortin haltuun ottaneelle myyjälle 150 euron palkkion ja peri tämän summan K:lta.

K teki pankin kehotuksesta rikosilmoituksen 25.9.2002. Rikosilmoituksen mukaan K:n kortti oli anastettu.

Vaatimukset

K vaatii, että EH palauttaa hänen tililleen 150 euroa.

K katsoo, että palkkion veloittaminen on kohtuutonta.. Veloituksesta ei ilmoitettu etukäteen, vaan K huomasi asian vasta kun tilillä ei veloituksen johdosta ollut katetta vuokran maksuun. K katsoo, että pankin olisi pitänyt ilmoittaa etukäteen poisottopalkkion veloituksesta.

K ajatteli kortin katoamisen jälkeen, että rikosta ei ollut tapahtunut, koska korttia ei ollut käytetty. EH:n kehotuksesta hän kuitenkin teki rikosilmoituksen. EH lupasi palauttaa rahat rikosilmoituksen tekemisen jälkeen, mutta näin ei tapahtunut.

Vastaus

EH katsoo, että poisottopalkkion veloittaminen K:lta on ollut perusteltua.

K on maksupalvelusopimusta tehdessään allekirjoittanut vastaanottaneensa korttiehdot. Ehdoissa on kerrottu asiakkaan vastuusta kortin katoamistilanteessa ja todettu kadonneen kortin takavarikoineelle maksettavasta, asiakkaalta veloitettavasta 150 euron palkkiosta. Poisottopalkkion veloittamisesta ei ole sovittu ilmoitettavan etukäteen.

K on tehnyt asiasta rikosilmoituksen 25.9.2002, vaikka hän on alun perin ilmoittanut valituksessaan kuluttajavalituslautakunnalle, ettei rikosta ole tapahtunut. EH:n mukaan K on toiminut viiveellä pankin vastauksen jälkeen ja vastoin valituksessa esitettyä kantaa, jonka mukaan rikosta ei ollut tapahtunut.

EH katsoo menettelynsä oikeutetuksi eikä näe perusteluita poisottopalkkion palauttamiselle.

Ratkaisun perustelut

EH:n pankkikorttiehtojen kohdan 4 mukaan kortti on palautettava pankille, jos korttiin liittyvä palveluihin perustuva asiakassuhde päättyy tai kun pankki muuten vaatii sitä perustellusta syystä. Liikkeellä on oikeus pankin pyynnöstä ottaa kortti haltuunsa. EH maksaa kortin poisottajalle palveluhinnaston mukaisen palkkion, joka veloitetaan kortin haltijalta.

Lautakunta toteaa, että pankkikorttiehtojen kohta 4 ei sanamuotonsa mukaan koske asiakkaan vastuuta kadonneen kortin käytöstä, vaan tilanteita, joissa asiakassuhde päättyy tai pankilla on muusta syystä oikeus vaatia kortin palauttamista. Tällöin pankki voi periä kortin luvatonta käyttöä yrittävältä asiakkaalta myyjälle maksettavan poisottopalkkion. Lautakunta katsoo, ettei pankilla ole sanotun ehtokohdan perusteella oikeutta periä poisottopalkkiota tilanteessa, jossa asiakkaan kadonneeksi ilmoittamaa korttia käyttää joku muu kuin asiakas itse ja pankki palkitsee kortin haltuunsa ottaneen.

Asiakkaan vastuu kadonneen kortin käytöstä on määritelty pankkikorttiehtojen kohdassa 10. Ehtokohdan mukaan asiakkaan vastuu kortin käytöstä lakkaa, kun pankki on vastaanottanut tiedon kortin katoamisesta tai sen joutumisesta sivullisen haltuun. Ehtokohdassa ei ole mainintaa siitä, että asiakas olisi vastuussa poisottopalkkiosta, joka maksetaan asiakkaan tekemän katoamisilmoituksen jälkeen.

Lautakunta katsoo, ettei EH:lla ole ollut oikeutta veloittaa K:lta poisottopalkkiota, joka ei perustu pankkikorttisopimuksen ehtoihin ja josta pankki ei ole osoittanut muutoinkaan sopineensa K:n kanssa. Lautakunta toteaa myös, että palkkion veloittaminen K:n tililtä ilman ennakkoilmoitusta ei ole asianmukaista. Näin ollen pankin on palautettava peritty poisottopalkkio K:lle.

Suositus

Lautakunta suosittaa, että EH palauttaa K:lle 150 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 9.9.2003