Sähköntoimituksen keskeytys. Poikkeuksellinen luonnonolosuhde. Hinnanalennus.

Diaarinumero: 02/39/1537
Antopäivä: 09.09.2003

Sähköntoimitus kuluttajan (K) kiinteistölle oli keskeytynyt 1.11.2001 noin klo 01.00-19.00 välisenä aikana. K vaatii hinnanalennusta vuotuisesta verkkopalvelumaksusta.

Elinkeinonharjoittaja (EH) katsoo, ettei sähköntoimituksessa ole ollut virhettä, koska sähkönkeskeytys on johtunut myrskystä, jota yhtiö pitää poikkeuksellisena luonnonolosuhteena.

Vaatimukset

K vaatii, että EH maksaa hinnanalennuksena kahta viikkoa vastaavan määrän vuotuisesta verkkopalvelumaksusta. K vaatii hyvitettävälle määrälle 2.11.2001 lukien viivästyskorkoa, jonka suuruus on Suomen Pankin markkinakorko lisättynä yhdellä prosenttiyksiköllä.

K katsoo, että EH on vastuussa siitä, ettei yhtiön alueella ole varauduttu riittävästi myrskyjen varalta. Toimituksessa on ollut virhe, koska keskeytys ei ole jäänyt vähäiseksi.

K joutui keskeyttämään työkomennuksensa ja tuomaan Helsingistä Peräseinäjoelle agregaatin, jotta perheen kolme pakastinta eivät olisi sulaneet. Pakastimet olivat täynnä hirvenlihaa, marjoja ja sieniä.

K katsoo, että koska kuluttajat eivät voi valita eivätkä kilpailuttaa sähköverkon tarjoajia, on kohtuutonta ja syrjivää, että sähköyhtiö maksaa korvaukset vakuutuksen perusteella vain asiakkaille, joille he toimittavat myös sähkön.

Vastaus

EH katsoo, että poikkeuksellisista luonnonolosuhteista aiheutuva sähkökatkos ei ole korvausvelvollisuuden piiriin kuuluva virhe. Koska sähköntoimituksessa ei ole virhettä, verkkoyhtiö ei ole velvollinen maksamaan verkkopalveluehdoissa mainittua hinnanalennusta.

EH ei ole sähkönmyyjä. Sähkönmyyjä XX Oy:n joissakin sähkönmyyntituotteissa on ns. toimitusturva, jonka perusteella asiakkaan on mahdollista saada hyvitystä, jos sähkökatkoksen pituus ylittää 12 tuntia. Tämä tuotteeseen kuuluva lisäpalvelu sisältyy sähkönmyyjän ja asiakkaan väliseen sopimukseen, ja se on verkkoyhtiöstä riippumaton palvelu. Hyvitys on voimassa minkä tahansa verkkoyhtiön alueella. K:n ja EH:n väliseen sopimukseen sähkönsiirrosta ei sisälly toimitusturvaa vastaavaa lisäominaisuutta.

Ratkaisun perustelut

Sähkömarkkinalain 6a luvun 27 c §:n mukaan sähköntoimitus on virheellinen, jos sähkön laatu tai toimitustapa eivät vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Jollei toisin ole sovittu, sähköntoimitus on virheellinen, jos sähkö ei laadultaan vastaa Suomessa noudatettavia standardeja tai jos sähköntoimitus on toistuvasti tai yhtäjaksoisesti keskeytynyt eikä keskeytystä voida pitää keskeytyksen syy ja olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä.

K:n ja EH:n väliseen verkkopalvelusopimukseen sovellettavien verkkopalveluehtojen kohdan 10.5 mukaan silloin kun toisin ei ole sovittu, verkkopalvelussa on virhe, jos verkkopalvelu on yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskeytynyt eikä keskeytymistä (sähkökatkosta) voida pitää keskeytyksen syy ja olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä. Verkkopalvelun keskeytymisestä johtuvaa virheellisyyttä arvioidaan kokonaisuutena. Virhearvioinnissa otetaan ehtokohdan 10.5.2 mukaan huomioon, että olennainen häiriö sähköntuotannossa, sähköverkkotoiminnassa tai valtakunnan rajan ylittävässä sähkön siirrossa tai muu jakeluverkon haltijasta riippumaton syy (kuten sota- tai muu kriisitilanne, työtaistelu tai poikkeuksellinen luonnonolosuhde) voi aiheuttaa sellaisen häiriön sähkön saatavuudessa, että sähkön saanti voi kokonaan keskeytyä tai vähentyä.

Sähköntoimitus K:n kiinteistölle oli keskeytynyt 1.11.2001 kello 01.00-19.00 välisenä aikana myrskyn aiheuttamien vahinkojen vuoksi. EH katsoo, että keskeytys on johtunut poikkeuksellisesta luonnonolosuhteesta ja että sähköntoimituksessa ei tästä syystä ole virhettä.

Lautakunta toteaa, että sähkömarkkinalain ja verkkopalveluehtojen mukaan sähköntoimituksessa on virhe, jos sähköntoimitus on keskeytynyt yhtäjaksoisesti niin, ettei keskeytystä voida pitää keskeytyksen syy ja olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä. Virhesäännös koskee myös voimakkaan myrskyn aiheuttamia keskeytyksiä. Verkkopalveluehtojen mukaan virhearvioinnissa otetaan huomioon mm. se, että poikkeuksellinen luonnonolosuhde voi aiheuttaa keskeytyksen sähkön saantiin. Toisaalta ehtokohta ei kuitenkaan merkitse sitä, että keskeytyksen johtuessa poikkeuksellisesta luonnonolosuhteesta kyseessä ei voisi olla sähköntoimituksen virhe.

Lautakunta pitää kyseessä ollutta voimakasta myrskyä harvinaisena, mutta ei poikkeuksellisena luonnonolosuhteena. Sähkönsaanti K:n kiinteistölle oli keskeytyneenä noin 18 tuntia. Lautakunta katsoo, että keskeytys ei ole kyseessä olevissa olosuhteissa vähäinen sen oltua pidempi kuin 12 tuntia. Tämän vuoksi verkkopalvelussa on virhe.

Sähkönkäyttäjällä on sähkömarkkinalain 27d §:n perusteella oikeus virhettä vastaavaan hinnanalennukseen, joka on vähintään kahta viikkoa vastaava osuus vuotuisesta verkkopalvelumaksusta.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH maksaa K:lle hinnanalennuksen, joka vastaa kahden viikon osuutta vuotuisesta verkkopalvelumaksusta.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 9.9.2003