Pankkikortti. Tilin ylitys. Kortin käyttäminen kiellosta huolimatta. Kortin poisottopalkkio. Sopimusehdon kohtuullisuus.

Diaarinumero: 02/39/2038
Antopäivä: 09.09.2003

Kuluttajan (K) elinkeinonharjoittajan (EH) myöntämä pankkikortti otettiin häneltä pois hänen yrittäessään maksaa sillä ostoksensa. EH maksoi kortin pois ottaneelle myyjäliikkeelle 150 euron palkkion ja veloitti summan K:n tililtä.

Vaatimukset

K vaatii, että EH palauttaa 150 euron poisottopalkkion.

K kertoo, että kortti otettiin häneltä pois 28.5.2002 ennen kuin hän oli saanut tilinylityksestä kertovan kirjeen. K katsoo, että pankkikortin pois ottanut kassanhoitaja toimi väärin ottaessaan kortin häneltä.

Vastaus

EH katsoo, että pankki on menetellyt sopimusehtojen mukaisesti.

Pankkikortti on suljettu 3.6.2002 klo 14.32 toistuvien tilinylitysten vuoksi. Ennen sulkemista K:lle on lähetetty kaksi huomautusta, joista ensimmäinen 16.5.2002 ja myöhempi 29.5.2002. Myöhemmässä ilmoituksessa oli ennakkoilmoitus kortin sulkemisesta. Kortti on pankin tietojen mukaan otettu pois K:lta 5.6.2002 eikä 28.5.2002.

EH viittaa pankkikorttiehtojen kohtaan 4, jonka mukaan liikkeellä on pankin pyynnöstä oikeus ottaa kortti pois asiakkaalta ja periä siitä palveluhinnaston mukainen 150 euron palkkio. Palkkio veloitetaan kortin haltijalta. Kortin sulkemisesta 29.5.2002 lähetetyssä ennakkoilmoituksessa on ollut maininta sekä poisottopalkkion perimisestä että palkkion suuruudesta.

Ratkaisun perustelut

EH:n pankkikorttiehtojen kohdan 4 mukaan kortti on palautettava pankille, jos korttiin liittyvä palveluihin perustuva asiakassuhde päättyy tai kun pankki muuten vaatii sitä perustellusta syystä. Liikkeellä on oikeus pankin pyynnöstä ottaa kortti haltuunsa. Pankki maksaa kortin pois ottajalle palveluhinnaston mukaisen palkkion, joka veloitetaan kortin haltijalta.

Lautakunta toteaa, että pankkikorttisopimuksen ehtojen mukaan pankilla on perustellusta syystä oikeus vaatia kortin palauttamista. Lautakunta katsoo, että asiakkaan toistuvat tilinylitykset ovat perusteltu syy vaatia kortin palauttamista pankille. Jos asiakas palautusvaatimuksesta huolimatta yrittää käyttää korttia ja se otetaan häneltä pois, pankilla on sopimusehtojen mukaan oikeus periä asiakkaalta myyjäliikkeelle maksettava palkkio.

EH:n mukaan K:lle on 29.5.2002 lähetetty kirje, jossa on ilmoitettu pankkikortin sulkemisesta tilin ylittymisen vuoksi. Kirjeessä pyydetään palauttamaan kortti pankille ja kerrotaan, että jos korttia sulkemisen jälkeen käytetään, pankki maksaa kortin pois ottajalle 150 euron palkkion, joka veloitetaan asiakkaan tililtä. K ei ole kiistänyt saaneensa kirjettä, mutta hän ei kertomansa mukaan ollut vielä vastaanottanut sitä, kun kortti otettiin häneltä pois 28.5.2002.

EH on lähettänyt lautakunnalle jäljennöksen myyjäliikkeen tekemästä palkkioilmoituksesta. Ilmoituksen mukaan kortin haltuunottopäivä on ollut 5.6.2002. Lautakunta pitää ilmoituksen perusteella selvitettynä, että pankkikortti on otettu pois K:lta 5.6.2002, joten K on ehtinyt sitä ennen saada tiedon kortin sulkemisesta ja siitä, että sulkemisen jälkeen tapahtuvasta käytöstä voi seurata poisottopalkkion maksuvelvollisuus.

Pankkikorttisopimuksen ehtojen mukaan EH:lla on oikeus periä K:lta poisottopalkkio. Pankin lautakunnalle toimittamassa palveluhinnastossa ei kuitenkaan ole mainintaa pankkikortin poisottopalkkiosta. Pelkän pankin lähettämän ilmoituksen perusteella poisottopalkkion määrästä ei ole sovittu. Koska poisottopalkkion suuruudesta ei ole näytetty sovitun, pankki voi periä vain sille aiheutuneet kustannukset asiassa. Lautakunta ei pidä kohtuullisena kustannusten määränä pankin pois ottajalle maksamaa 150 euroa. Kohtuullisina kuluina lautakunta pitää 50 euroa. Tämän vuoksi pankin on hyvitettävä K:n tiliä 100 eurolla.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH hyvittää K:n tiliä 100 eurolla.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 9.9.2003