Sähkön siirtopalvelu. Lainvastainen hinta. Sopimusrikkomus. Vahingonkorvaus.

Diaarinumero: 01/39/1677
Antopäivä: 08.09.2003

Kuluttaja (K) on tehnyt valituksen elinkeinonharjoittajan (EH) sähkön siirron hinnoittelusta. Energiamarkkinavirasto antoi 30.3.2001 päätöksen XX Oy:n sähkön siirron hinnoittelun kohtuullisuudesta vuosina 1996-1999. Energiamarkkinaviraston päätöksen mukaan XX Oy oli menetellyt sähkömarkkinalain vastaisesti sähkön siirron hinnoittelussaan tilikaudella 1.1-31.12.1999. Korkein hallinto-oikeus piti 18.12.2002 antamassaan päätöksessä Energiamarkkinaviraston päätöksen voimassa.

Vaatimukset

K vaatii EH:lta 15,80 euron korvausta, joka vastaa häneltä vuonna 1999 sähkömarkkinalain vastaisesti liikaa perittyä 93,97 markkaa.

K on valituksessaan esittänyt laskelman, jonka mukaan liikaa peritty määrä on 2,409 penniä/kilowattitunti. K kulutti sähköä vuonna 1999 noin 3 900 kilowattituntia. Näin ollen liikaa peritty määrä on 93,97 markkaa eli 15,80 euroa.

Korvausvaatimuksen perusteena on verkkopalvelusopimuksen rikkominen. Sopimukseen sovelletaan verkkopalveluehtoja, joissa puolestaan viitataan sähkömarkkinalakiin. Sähkömarkkinalain 10 §:ssä ja 14 §:ssä todetaan, että sähkön siirtohinnoittelun tulee olla kohtuullista. Tämä sisältyy lakiviittauksen johdosta myös kuluttajan kanssa tehtyyn sopimukseen. Myös verkkopalveluehtojen kohdassa 12.2 todetaan, että verkkopalvelun hinnoittelun tulee olla kohtuullista.

Korkein hallinto-oikeus ja Energiamarkkinavirasto ovat päätöksissään perustelleet sähkön siirtopalvelun kohtuullisen hintatason. Molemmat ovat päätyneet siihen, että EH on ylittänyt kohtuullisena pidettävän veloitustason. EH on rikkonut kuluttajan kanssa tekemäänsä sopimusta perimällä ylisuurta siirtomaksua.

Vastaus

EH ilmoittaa, että XX Oy:n sähkön siirtoliiketoiminta siirrettiin Energiamarkkinaviraston päätöksen jälkeen EH:lle. XX Oy sulautui siirron jälkeen NN Oy:öön. NN2 sulautui 30.9.2002 EH:aan.

EH toteaa, että verkkotoiminnan hinnoittelun valvonta velvoittaa hinnoittelua korjaaviin toimenpiteisiin, mutta ei automaattisesti siirtomaksujen palauttamiseen. Asiakas voi hakea siirtomaksujen palautusta alioikeudelta. Palautettava osuus riippuu asiakkaan vuonna 1999 käyttämästä sähkömäärästä ja on keskimäärin asiakasta kohden noin 40 euroa. Tavallisen kotitalousasiakkaan osalta palautettava osuus on noin 15 euroa.

EH on lähettänyt lautakunnalle tiedoksi 10.2.2003 Kuluttajavirastolle lähettämänsä kirjeen. Kirjeessä todetaan, ettei ylituoton palauttamiselle ole perusteita, koska Korkeimman hallinto-oikeuden vahvistama Energiamarkkinaviraston päätös ei ota kantaa siihen, onko yhtiöllä velvollisuutta palauttaa todettu ylituotto tai onko sillä vahingonkorvausvelvollisuutta. EH katsoo, että se ei ole vahingonkorvausvelvollinen sähkömarkkinalain perusteella ja että asiakkaille ei ole aiheutunut siirtohinnoittelusta taloudellista vahinkoa, koska vuosina 1996-1999 tuotto oli 21,2 milj. markkaa alle sallitun kohtuullisen tason.

Ratkaisun perustelut

K on tehnyt XX Oy:n kanssa sähköverkkosopimuksen eli sopimuksen sähkön siirtämisestä käyttöpaikalle. EH:n ilmoittaman perusteella lautakunta katsoo sen ottaneen vastatakseen XX Oy:n sopimusvelvoitteista.

K:n ja EH:n välinen verkkosopimus muodostuu verkkopalveluehdoista (VPE 99) ja tuotehinnastosta. Lisäksi jakeluverkonhaltijan ja asiakkaan väliseen oikeussuhteeseen sovelletaan sähkömarkkinalakia (386/1995).

Sähkömarkkinalain 10 §:n mukaan jakeluverkonhaltijalla on velvollisuus vastuualueellaan tehdä sähkön siirtoa koskevia sopimuksia asiakkaiden kanssa kohtuullisin ehdoin. Sähkömarkkinalain 14 §:n mukaan verkkopalvelujen hinnoittelun on oltava kohtuullista.

Sähkömarkkinalain noudattamista valvova Energiamarkkinavirasto on todennut, että XX Oy:n siirtotariffien hinnoittelu vuonna 1999 on ylittänyt sähkömarkkinalaissa tarkoitetun siirtopalvelun kohtuullisen hintatason. Korkein hallinto-oikeus on 18.12.2002 antamallaan päätöksellä hylännyt EH:n valituksen Energiamarkkinaviraston päätöksestä.

K on maksanut sähkön siirrosta tuotehinnaston mukaisen hinnan, joka on todettu sähkömarkkinalain vastaiseksi. Lautakunta katsoo, että EH on rikkonut K:n kanssa siirtopalvelusta tekemäänsä sopimusta perimällä sähkömarkkinalain salliman hintatason ylittävää hintaa, mistä se on saanut epäasianmukaisesti hyötyä. Lautakunta pitää sopimusrikkomusta tuottamuksellisena. Sopimusrikkomuksesta on aiheutunut K:lle liikaa perityn hinnan suuruinen vahinko, jonka yhtiö on velvollinen korvaamaan.

K on valituksessaan esittänyt laskelman, jonka mukaan siirtopalvelusta liikaa peritty määrä vuonna 1999 on ollut 15,80 euroa. EH on ilmoittanut, että palautettava määrä on tavallisen kotitalousasiakkaan osalta noin 15 euroa. K:n ja EH:n esittämän perusteella lautakunta arvioi K:lle aiheutuneen vahingon määräksi 15 euroa.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH maksaa K:lle 15 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 8.9.2003