Auton takapyörän laakerin vaihto. Laakerin vaurioituminen. Korjauksen asianmukaisuus. Vahingonkorvaus.

ammattitaito
kestoikä
korjaustilaisuus
korvaus

Diaarinumero: 02/34/1624
Antopäivä: 22.08.2003

Kuluttaja (K) vei 23.2.2001 vuonna 1990 käyttöönotetun Ford Escort 1.6 GX-merkkisen henkilöauton oikeanpuoleisen takapyörän laakerin ja takajarrusylinterin vaihtoon elinkeinonharjoittajalle (EH). Tuolloin autolla oli ajettu 156 930 kilometriä.

K:n auton takapyörästä alkoi kuulua kovaa ääntä kesken ajon 29.5.2002. Auto hinattiin XX Oy:hyn, jossa todettiin oikean takapyörän laakerin vaurioituneen. Takapyörän laakerin vaihto maksoi yhteensä 75,30 euroa. Tuolloin autolla oli ajettu 183 893 kilometriä.

K katsoo, että EH:n suorittamassa laakerin vaihdossa on tapahtunut virhe, koska takapyörän laakeri kesti vaihdon jälkeen vain vuoden ja kolme kuukautta (26 963 kilometriä).

Vaatimukset

K vaatii, että EH korvaa hänelle XX:n laskun mukaisesti laakerin uusintaremontista aiheutuneet kustannukset 75,30 euroa sekä asian selvittämisestä aiheutuneista puhelinkuluista 1,60 euroa eli yhteensä 76,90 euroa viivästyskorkoineen. K katsoo, että pyöränlaakerin voi kohtuudella odottaa kestävän vähintään 100 000 - 150 000 kilometriä.

K vaihdatti laakerin Fordin merkkiliikkeessä EH:lla, koska hän halusi autoonsa laadukkaan varaosan ammattitaitoisesti asennettuna. EH:n suoramarkkinoinnin perusteella K luuli saavansa erityisen turvallisen korjauksen käyttäessään merkkiliikettä.

Vastaus

EH kiistää K:n vaatimukset ja katsoo, ettei ole korvausvelvollinen asiassa. Mikäli laakerin asennuksessa olisi tapahtunut työvirhe, laakerin kestoikä olisi todennäköisesti ollut selkeästi lyhyempi. EH:n mukaan virheellisestä asennuksesta (esimerkiksi liian kireällä olevasta laakerista) jää näkyviin jäljet, jotka ilmenevät uutta osaa asennettaessa.

Fordin alkuperäisen varaosan takuu on 12 kuukautta ilman kilometrirajoitusta. Takuu käsittää myös asentamiskustannukset. EH katsoo, ettei kyseinen laakeri ole varaosasääntöjen puitteissa takuun alainen.

Ratkaisun perustelut

Kuluttajansuojalain 8 luvun 12 §:n mukaan palveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Palvelus on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon tilaajan edut. Palveluksen tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen palveluksen yhteydessä aihetta olettaa. Jos palvelus poikkeaa edellä esitetyistä vaatimuksista, siinä on virhe.

Kuluttajansuojalain 8 luvun 20 §:n mukaan tilaajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii palveluksessa olevan virheen vuoksi.

Asiassa on selvitetty, että K:n auton takapyörän laakeri kesti EH:n suorittaman asennuksen jälkeen vuoden ja kolme kuukautta (26 963 kilometriä). Kuluttajansuojalain 5 luvun 15 a §:n mukaan takuu ei rajoita kuluttajansuojalaissa säädetty virhevastuuta. Näin ollen varaosalle ja asennustyölle myönnetty 12 kuukauden takuu ei poista EH:n kuluttajansuojalain virhesäännösten mukaista vastuuta.

Lautakunta katsoo, että kuluttajalla aihetta olettaa takapyörän laakerin kestävän asennuksen jälkeen pitempään kuin vuoden ja kolme kuukautta (29 963 kilometriä). Koska EH ei ole myöskään näyttänyt laakerin rikkoutumisen aiheutuneen auton käyttövirheestä tai muusta ulkopuolisesta syystä, lautakunta katsoo, että laakerin ennenaikainen rikkoutuminen on aiheutunut EH:n puutteellisesti suorittamasta asennustyöstä. Tämän vuoksi korjauspalveluksessa on ollut kuluttajansuojalain 8 luvun 12 §:n mukainen virhe.

EH on velvollinen korvaamaan K:lle kuluttajansuojalain 8 luvun 20 §:n mukaan virheestä aiheutuneet laakerin korjauskustannukset 75,30 euroa, koska laakerin kestoikä on ollut huomattavan lyhyt verrattuna normaaliin laakerin kestoikään ja laakerisarjan hinta on ollut vähäinen. K ei ole näin ollen saanut käyttöhyötyä takapyörän laakerin vaihdosta. Lisäksi K:lla on oikeus saada korvausta puhelinkuluista 1,60 euroa vaatimuksensa mukaisesti.

Korkolain 7 §:n mukaan vahingonkorvaukselle tai vastaavalle velalle, jonka määrän ja perusteen toteaminen edellyttää erityistä selvitystä, viivästyskorkoa on maksettava siitä lähtien, kun kuukausi on kulunut päivästä, jona velkoja esitti vaatimuksensa perusteluineen. K on kuluttajavalituslautakunnan kautta esittänyt vaatimuksensa EH:lle 24.2.2003 ja vaatimuksen perusteluineen on katsottava tulleen tiedoksi viimeistään 3.2.2003. Koronmaksuvelvollisuus alkaa siten 3.4.2003. Viivästyskoron vuotuinen määrä on 10,0 prosenttia 1.1.2003 alkaen.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH korvaa K:lle 76,90 euroa edellä mainittuine viivästyskorkoineen.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 22.8.2003