Talopakettikauppa. Suorituksen laatu.

Diaarinumero: 01/80/1323
Antopäivä: 23.07.2003

Kuluttaja (K) tilaajana sekä elinkeinonharjoittaja (EH) toimeksisaajana sopivat heinäkuussa 2000 taloelementtitoimituksesta ja säältä suojaanasennuksesta. Sopimuksen hinta oli 330 000 markkaa. Toimitus tapahtui syksyllä 2000. K on tyytymätön suorituksen laatuun.

Vaatimukset

K vaatii hyvitystä 129 500 markkaa eli 21 780,33 euroa. Summa koostuu seuraavasti:

VTT:n tutkimus ja tavarantarkastus16 000 mk

Kattotuolien arvonalennus (30 %) 5 000 mk ylimääräiset työnjohtokulut 5 000 mk lakimiespalkkiot 9 500 mk julkisivujen ja tuuletusrimojen uusinta, ikkunapielilautojen korjaus, yläpohjan hometavaran vaihto, uusi maalaus94 000 mk

Vaihtoehtoisesti homevauriot voidaan korjata.

Rakennuksen puutavara on paikoin homeessa ja asennusryhmä on jättänyt asentamatta höyrynsulun kantavaan väliseinään. Kohteessa oli myös muita vikoja, joita toimeksisaaja on jo korjannut: Kattotuolit eivät täyttäneet normeja. Tiilikate oli teetettävä kahteen kertaan. Kuistipilarit oli uusittava. Päätyräystäät oli korjattava.

Liitteitä

1. HTT NN:n tavarantarkastuskertomus 7.2.2001. Tarkastus koski vielä keskeneräisen talon rakenteiden sinistymiä.

2. VTT:n tutkimusselostus kohteen home -ja sinistymäkasvustosta 31.1.2001.

Vastaus

Valitus on aiheeton.

Myyjä toimitti suurelementit ja huolehti elementtien, kantavien pilarien ja kattoristikoiden pystyttämisestä sekä katon osalta aluskatteesta, ruodelaudoituksesta ja tiilikatteen asentamisesta. Talon valmiiksi rakentaminen jäi K:n vastuulle. Myyjän asennustyö alkoi 2.10.2000. Kolmessa päivässä asennettiin elementit, kattoristikot, aluskate sekä rakennettiin kattojiirit eli talo saatiin säältä suojaan. Elementit on luovutettu tilaajalle tällöin, ja vaaranvastuu elementtien myöhemmästä vahingoittumisesta kuuluu tilaajalle. Myöhemmät kattotyöt siirtyivät K:n reklamaatioiden takia. Reklamaatiot koskivat kattoristikoiden lujuutta, ruodelautojen laatua ja kattotiilien ladontaa. Ristikoita vahvistettiin jotta ne varmuudella täyttävät vaaditun lujuuden, ruodemateriaali vaihdettiin ja kate ladottiin osin uudelleen. Reklamaatioihin reagoitiin heti. Reklamaatiot ja korjaukset eivät estäneet K:lle kuuluvien rakennustöiden tekoa. Reklamoituja seikkoja oli yhteensä kuusi kappaletta. Tämänlaajuinen selvittely kuuluu työnjohtajan normaaliin työhön eikä sitä voi pitää ylimääräisenä korvattavaksi kuuluvana kustannuksena.

Puuttuvan höyrynsulkumuovin osalta EH on antanut korjausehdotuksen, johon K ei ole vastannut. Yhtiö on edelleen valmis korjaukseen tai sen sijaan 2 000 markan hinnanalennukseen. Korjauksessa kolmen metrin matkalta puuttuva höyrynsulku asennettaisiin katto/seinärakenteen sisäpuolelle, jolloin tulos vastaisi alun perin suunniteltua.

Valitus painottuu puutavaran sinistymiseen. Tavarantarkastuksen ja VTT:n tutkimuksen perusteella kasvustot ovat kuitenkin syntyneet vasta rakennuspaikalla syksyn 2000 aikana vallinneiden lämpimien ja kosteiden säiden sekä puutteellisen suojauksen seurauksena. Kyse on lähinnä esteettisestä haitasta joka ei näy enää talon valmistuttua. Säältä suojassa olevissa materiaaleissa kasvusto ei enää etene.

Ratkaisun perustelut

Taloelementtitoimituksia ja niihin liittyviä asennustöitä koskevan kuluttajansuojalain 9 luvun 3 §:n mukaan elementit on luovutettu, kun tilaaja on saanut ne hallintaansa. Jos toimeksisaajan suoritukseen sisältyy elementtien asennus, elementit katsotaan kuitenkin toimeksisaajan viivästystä koskevia säännöksiä sovellettaessa luovutetuiksi vasta silloin, kun asennustyö on saatettu loppuun. Urakka on luovutettu, kun se on suoritettu loppuun ja mahdollisesti sovittu vastaanottokatselmus on toimitettu.

Luvun 6 §:n mukaan toimeksisaajalla on vaaranvastuu siitä, että elementtejä tuhoutuu, katoaa tai vahingoittuu tilaajasta riippumattomasta syystä ennen luovutusta. Toimeksisaajalla on myös vaaranvastuu siitä, että hänen suorituksensa muuten tuhoutuu, vahingoittuu tai menee hukkaan tilaajasta riippumattomasta syystä ennen sen luovutusta tai, jos luovutus viivästyy tilaajan puolella olevasta syystä, ennen kuin toimeksisaaja on tehnyt sen, mitä luovutus häneltä edellyttää.

Jos elementtejä tuhoutuu, katoaa tai vahingoittuu toimeksisaajasta riippumattomasta syystä vaaranvastuun ollessa tilaajalla, hänen on tästä huolimatta maksettava hinta. Sama koskee toimeksisaajan muun suorituksen vahingoittumista vaaranvastuun siirryttyä tilaajalle.

Luvun 13 §:n mukaan toimeksisaajan suorituksessa on virhe, jos se ei sisällöltään, laadultaan tai muilta ominaisuuksiltaan vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun.

Toimeksisaajan suorituksessa on virhe myös, jos:

1) se ei vastaa luovutusajankohtana voimassa olleissa säännöksissä tai määräyksissä asetettuja taikka hyvään rakentamistapaan sisältyviä vaatimuksia;

2) siitä aiheutuu tai voidaan perustellusti olettaa aiheutuvan haittaa terveydelle;

3) elementtien asennusta tai urakkaa taikka muuta toimeksisaajan velvollisuuksiin kuuluvaa tehtävää ei ole suoritettu ammattitaitoisesti ja huolellisesti;

4) elementtejä ei ole pakattu tai muuten suojattu asianmukaisesti, milloin se on tarpeen elementtien kuljettamista tai säilyttämistä varten; tai

5) suoritus ei muuten vastaa sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen sopimuksen yhteydessä perusteltua aihetta olettaa.

Luvun 18 §:n mukaan tilaajalla on oikeus vaatia, että toimeksisaaja oikaisee virheen tai toimittaa virheettömät elementit virheellisten tilalle ilman, että tilaajalle aiheutuu siitä kustannuksia. Edellytyksenä on, että virhe voidaan oikaista ilman, että toimeksisaajalle aiheutuu kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa.

Vaikka tilaaja ei vaatisi virheen korjaamista tai virheettömiä elementtejä, toimeksisaaja saa omalla kustannuksellaan suorittaa tällaisen oikaisun, jos hän viipymättä tilaajan ilmoitettua virheestä ja saatuaan asian vaatiman tilaisuuden kohteen tarkastukseen tarjoutuu tekemään sen. Tilaaja saa kieltäytyä virheen oikaisusta, jos siitä aiheutuisi hänelle olennaista haittaa tai vaaraa siitä, että tilaajalle aiheutuvat kustannukset jäävät korvaamatta.

Luvun 19 §:n mukaan jollei virheen oikaisu tule kysymykseen tai jollei oikaisua suoriteta kohtuullisessa ajassa siitä, kun tilaaja on ilmoittanut virheestä ja toimeksisaaja on saanut asian vaatiman tilaisuuden kohteen tarkastukseen, tilaaja saa vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta tai, jos sopimusrikkomus on olennainen, purkaa sopimuksen.

Luvun 20 §:n mukaan tilaajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii toimeksisaajan suorituksessa olevan virheen vuoksi.

Lautakunta arvioi nyt käsiteltävää tapausta seuraavasti. Se pitää valituksen keskeisenä perusteena olevaa toimitukseen kuuluneen puutavaran sinistymistä ja homehtumista lähinnä ulkonäöllisenä ongelmana, joka ei ole merkittävästi havaittavissa valmiista rakennuksesta ja jonka ei voi katsoa aiheuttavan talon asukkaille terveydellistä haittaa ilmanvaihdon tarvitseman korvausilman tullessa huoneilmaan hallitusti. VTT:n tutkimusselostuksen mukaan värivian keskittyminen lautojen pintaan viittaa siihen, että homehtuminen on tapahtunut rakennuspaikalla kosteiden ilmasto-olojen seurauksena. Lautakunta pitää tätä mahdollisuutta todennäköisimpänä syynä asiaan. Lautakunta katsoo, että elementtiasennuksen jälkeiset rakennuspaikan olot eivät kuulu toimeksisaajan vastuulle. Kysymys ei siten ole myyjän vastattavasta virheestä. Lautakunta ei suosita hyvitystä puutavaran vaihdosta.

Saadun selvityksen perusteella lautakunta ei ole voinut todeta, että rakennuksen kattotuoleissa olisi korvaukseen oikeuttavia tai korjausta vaativia puutteita.

Lautakunta ei suosita hyvitystä keskeisesti näihin valitusperusteisiin liittyvistä lausunto-, lakimies- ja työnjohtokuluista.

Väliseinästä puuttuvan höyrynsulkumuovin osalta valittaja ei ole esittänyt asiantuntijaselvitystä siitä, etteikö toimeksisaajan esittämä korjaus olisi riittävä. Lautakunta katsookin selvitetyn, että korjaus voidaan suorittaa esitetyllä tavalla. K:n valinnan mukaan puute voidaan vaihtoehtoisesti hyvittää 500 euron hinnanalennuksella.

Suositus

Lautakunta suosittaa, että EH K:n valinnan mukaan joko lisää höyrynsulkumuovin rakenteeseen esittämällään tavalla tai maksaa sen puuttumisesta hinnanalennusta 500 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 23.7.2003