Pankkipalvelu. Palvelumaksun kohtuullisuus.

Diaarinumero: 02/39/2794
Antopäivä: 21.07.2003

Kuluttaja (K) talletti elinkeinonharjoittajalla (EH) 1 500 euroa ystävänsä NN:n tilille. Pankki peri palvelusta kuuden euron palvelumaksun, mitä K pitää kohtuuttomana.

Vaatimukset

K vaatii, että EH palauttaa hänelle kuusi euroa. Lisäksi K vaatii, että pankki palauttaa takautuvasti myös muilta asiakkailta perityt vastaavat maksut.

K:n mukaan kyse oli minuutin kestäneestä palvelusta, jossa pankkitoimihenkilö otti rahat vastaan ja kirjasi ne pankin atk-järjestelmään. Jos tätä vertaa esimerkiksi lounasravintolan palveluun, jossa asiakasta palvellaan puoli tuntia ja jossa ruuan saa samalla hinnalla, on kohtuutonta että pankki vaatii tällaista korvausta. Pankki saa itselleen rahaa, jota se voi edelleen sijoittaa ja kuitenkin se perii tästä korvausta.

Vastaus

EH katsoo menetelleensä hinnaston, sopimusten, lain, viranomaisohjeiden ja hyvän pankkitavan mukaisesti. Veloitus on tehty oikein ja se perustuu asiakkaan käyttämään palveluun. Pankki katsoo, ettei sillä ole oikeudellista velvoitetta palvelumaksun palauttamiseen.

Pankki ilmoittaa, että käteistalletus tai vastaava tilillepano asiakkaan omalle tilille on maksuton. Maksutonta on myös rahan tallettaminen toisen henkilön tilille, jos tähän on tilinomistajan valtuutus. Sen sijaan pano muulle tilille on hinnoiteltu EH:n palveluhinnastossa jo pitkään. Pano muun henkilön tilille vastaa toiselle henkilölle tapahtuvaa laskunmaksua. Palvelumaksu henkilöpalveluna käteisellä konttorissa tapahtuvasta tilisuorituksesta on kuusi euroa.

Pankilla on oikeus hinnoitella palvelunsa itsenäisesti. Palvelumaksu perustuu siihen, että käteisen käsittely kassalla aiheuttaa pankille kustannuksia. Palveluhinnasto on ennen käyttöönottoa ollut Kuluttajaviraston sekä Rahoitustarkastuksen kommentoitavana eikä kyseisestä maksusta ole ollut huomautettavaa.

Selvitykset

Kuluttajavalituslautakunnan tarkastaja on saanut puhelimitse XX1:n ja XX2:n asiakaspalvelusta seuraavat hintatiedot:

XX1:llä palvelumaksu maksettaessa käteisellä muulle kuin omalle tai samassa taloudessa asuvan tilille on 3,36 euroa. XX2 perii palvelusta neljä euroa. Paikalliset osuuspankit hinnoittelevat palvelunsa itsenäisesti, XX2:n suosituksen mukainen palvelumaksu käteismaksusta toisen tilille on neljä euroa.

XX3:n hinnaston mukaan laskun maksu käteismaksuna kassalla maksaa 4,20 euroa/lasku. XX4:n hinnaston mukaan käteismaksun palvelumaksu on kuusi euroa toisen pankin asiakkaille ja XX4:n asiakkaille neljä euroa.

Ratkaisun perustelut

K on vaatinut EH:ta palauttamaan käteistalletuksesta toisen henkilön tilille veloitetun kuuden euron palvelumaksun. K katsoo, että palvelumaksu on palveluksen laatuun nähden kohtuuton. Pankki katsoo, että sillä on oikeus periä palvelumaksu hinnastonsa mukaisesti. Pankki on vedonnut myös siihen, että kuluttaja-asiamies ja Rahoitustarkastus eivät ole puuttuneet palvelumaksujen suuruuteen, vaikka pankin hinnasto on ollut niiden tarkastettavana.

Kuluttaja-asiamiehen ja Rahoitustarkastuksen suorittamasta vakioehtojen tarkastuksesta ei voida päätellä, että kaikki ehtojen yksityiskohdat, kuten hinnat, olisivat saaneet kyseisten viranomaisen hyväksynnän. Valvontaviranomaisten ennakollinen sopimusehtojen hyväksyminen ei myöskään tarkoita sitä, ettei jokin ehto voisi sopimussuhteessa johtaa kohtuuttomuuteen. Näin ollen lautakunta katsoo, ettei palvelumaksun kohtuullisuutta arvioitaessa ole merkitystä sillä, että valvontaviranomaiset eivät ole tehneet huomautusta hinnastoon sisältyvistä hinnoista.

Kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:n (1072/2000) mukaan silloin, kun tässä laissa tarkoitetun sopimuksen ehto on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. Sopimuksen ehtona pidetään myös vastikkeen määrää koskevaa sitoumusta. Kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon sopimuksen koko sisältö, osapuolten asema, sopimusta tehtäessä vallinneet olot ja jollei 2 §:stä muuta johdu, olojen muuttuminen sekä muut seikat.

K on maksanut kuuden euron palvelumaksun käteisellä pankin toimipaikassa tehdystä tilillepanosta. Pankki on viitannut käteisen rahan käsittelystä sille aiheutuviin kustannuksiin, mutta ei ole esittänyt selvitystä siitä, miten nämä kustannukset ovat vaikuttaneet palvelun hinnoitteluun. Lautakunnan käytettävissä olevien hintatietojen perusteella EH:n perimä palvelumaksu on vastaavasta palvelusta yleisesti perittyjä maksuja korkeampi. Lautakunta pitää K:lta perittyä maksua palveluksen laatuun ja yleiseen hintatasoon nähden suurena. Kysymys on rahan käsittelystä, joka on yksi pankin perustoiminnoista. Maksu ei kuitenkaan lautakunnan käsityksen mukaan ole kohtuuton kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:ssä tarkoitetulla tavalla siten, että sitä tulisi sovitella. Maksun kohtuuttomuutta arvioidessaan lautakunta on maksun taloudellisen arvon lisäksi ottanut huomioon sen, että pankilla on vaihtoehtoisia maksutapoja, joista ei peritä erillistä palvelumaksua tai joista perittävä maksu on huomattavasti pienempi kuin kuusi euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 21.7.2003