Kiinteistökompostori. Väitetyt virheet ja etämyynti. Vahingonkorvaus.

Diaarinumero: 02/36/851
Antopäivä: 21.07.2003

Kuluttaja (K) tilasi 27.12.2001 puhelimitse lehdessä olleen ilmoituksen perusteella elinkeinonharjoittajalta (EH) kiinteistökompostorin, jonka hinta oli 2 000 markkaa. Myyjä kuljetti kompostorin ostajalle 6.1.2002. Ostajan mielestä kompostori oli käytetty ja hän kieltäytyi vastaanottamasta sitä. Myyjä esitti 132,70 euron laskun turhista kuljetuskustannuksista ja 136,50 euron laskun kuljetukseen kuluneesta ajasta, joita ostaja kieltäytyi maksamasta.

Vaatimukset

K vaatii, että EH luopuu perimästä kaupan peruuntumisesta aiheutuneita kustannuksia.

Osapuolet sopivat, että myyjä tuo kompostorin, koska hän oli tulossa pääkaupunkiseudulle eikä ostajan maksettavaksi tulisi kuljetuskustannuksia. K:n mielestä myyjän toimittama kompostori oli naarmuinen ja käytetyn näköinen, joten hän ei ottanut sitä vastaan. Myyjä huolehti kompostorin poisviennistä.

K:n mielestä kysymyksessä on mahdollisesti etämyynti.

Vastaus

Kompostori oli EH:n mukaan virheetön. Se on myyty edelleen. Koska kaupan peruuntumisesta aiheutui myyjälle kustannuksia, on ostajan maksettava ne. Kompostorin kuljetus Nokialta Espooseen ja takaisin on 474 kilometriä, 42 senttiä kilometriltä. Kuljetukseen kului aikaa 6,5 tuntia, tuntihinta on 21 euroa. Kuljetuskustannukset ovat yhteensä 269,20 euroa.

Ratkaisun perustelut

Kuluttajansuojalain 6 luvun 4 §:n mukaan etämyynnillä tarkoitetaan kulutushyödykkeen tarjoamista kuluttajalle elinkeinonharjoittajan järjestämän sellaisen etätarjontamenetelmän avulla, jossa sopimuksen tekemiseen ja sitä edeltävään markkinointiin käytetään yksinomaan yhtä tai useampaa etäviestintä.

Etätarjontamenetelmällä tarkoitetaan markkinointi- tai myyntitapaa, joka on järjestetty niin, että sen pääasiallisena tavoitteena voidaan katsoa olevan sopimusten tekeminen etäviestimen avulla.Etäviestimellä tarkoitetaan puhelinta, postia, televisiota, tietoverkkoa tai muuta välinettä, jota voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman, että osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä.

K on toimittanut lautakunnalle EH:n mainoksen, jossa on tietoja kompostoinnista ja kompostorista. Mainoksessa on myös yrityksen nimi, osoite ja puhelinnumero.

Lautakunta katsoo, ettei kysymyksessä ole etämyynti, koska mistään ei ilmene, että EH:n tavoitteena olisi ollut sopimusten solmiminen etäviestimen avulla. Pelkästään se seikka, että sopimus on tehty puhelimitse ja myyjän on sovittu kuljettavan tavaran, ei tee siitä etämyyntiä.

Ostaja on väittänyt kompostorin olleen virheellinen, minkä myyjä kiistää. Myyjä vaatii ostajalta hukkaan menneitä kuljetuskustannuksia vahingonkorvauksena kaupan peruuttamisesta.

Lautakunta katsoo, ettei ostaja ole näyttänyt kompostorissa olleen virhettä. Vaikka siinä olisi ollutkin ostajan kertomat pari naarmua, ei se vielä sillä perusteella ole ollut kaupan purkuun oikeuttavalla tavalla virheellinen, kun otetaan huomioon kompostorin käyttötarkoitus.

Jos ostaja rikkoo sopimuksen peruuttamalla tavaran tilauksen ennen tavaran luovutusta, myyjällä ei kuluttajansuojalain 5 luvun 25 §:n mukaan ole oikeutta pysyä sopimuksessa ja vaatia kauppahinnan maksamista. Sen sijaan myyjällä on oikeus korvaukseen hänelle aiheutuvasta vahingosta 28 §:n mukaisesti.

Lautakunta katsoo, että tavara oli tässä tapauksessa luovutettu K:lle. Myyjä ei kuitenkaan ole vaatinut häntä pysymään sopimuksessa vaan hän on vaatinut korvausta kuljetuskustannuksista.

Lautakunta katsoo, että myyjän oikeutta vahingonkorvaukseen on tässä tapauksessa arvioitava kuluttajansuojalain 5 luvun 28 §:n mukaisesti. Sen mukaan myyjällä on oikeus korvaukseen niistä erityisistä kustannuksista, joita hänelle on aiheutunut sopimuksen tekemisestä ja täyttämisestä ja jotka todennäköisesti jäävät hyödyttömiksi, sekä kaupan purkamisen tai peruutuksen vuoksi aiheutuvista erityisistä kustannuksista. Muusta vahingosta myyjällä on oikeus saada korvaus, joka on kohtuullinen ottaen huomioon tavaran hinta, sopimuksen purkamisen tai peruutuksen ajankohta, sopimuksen täyttämiseksi suoritetut toimenpiteet sekä muut seikat.

Lautakunta katsoo, että myyjällä on oikeus korvaukseen hukkaan menneistä kuljetuskustannuksista. Ostajan mukaan myyjä oli joka tapauksessa tulossa käymään pääkaupunkiseudulla. Tästä syystä lautakunta pitää kohtuuttomana myyjän vaatimusta korvata ajetuista kilometreistä 132,70 euroa ja käytetystä ajasta 136,50 euroa. Kohtuullisena korvauksena lautakunta pitää tässä tapauksessa 60 euroa.

Suositus

Lautakunta suosittaa, että EH luopuu perimästä K:lta kuljetuskustannuksia 60 euroa ylittävältä osalta.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 21.7.2003