Käytetyn asunto-osakkeen kauppa. Paalutusremontti. Taloudellinen virhe. Kohtuullinen reklamaatioaika.

Diaarinumero: 01/82/2544
Antopäivä: 18.07.2003

Kuluttaja (K) osti 20.5.1998 myyjiltä (M) noin 22,5 m2:n suuruisen kerrostalohuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet. Kauppahinta oli 180 000 markkaa. Rakennus on valmistunut vuonna 1948.

K vaati M:ltä 4.4.2000 päivätyllä kirjeellä hinnanalennusta, koska yhtiökokouksessa 8.11.1999 oli päätetty rakennusten perustusten vahvistamisesta vuoden 2000 aikana.

K:n mukaan paalutusongelma oli ollut tai sen olisi ainakin pitänyt olla myyjien tiedossa. Yhtiössä oli ennen kaupantekoa tutkittu rakennuksen perustusten kuntoa. Rakennuksen painumaa ja pohjaveden korkeustasoa oli seurattu vuodesta 1992 lähtien. Vuonna 1997 tehdyn tutkimuksen mukaan rakennuksen länsipuolinen sivu oli painunut kuuden vuoden aikana 10-15 millimetriä ja itäpuolinen sivu 25-35 millimetriä. Liikesiivessä pihan puolella on havaittu epätasaisesta painumasta syntyneitä halkeamia. Tutkimuksen mukaan puupaalut olivat vielä toistaiseksi säilyttäneet lujuutensa. Orsiveden pinta on kuitenkin ajoittain ollut alempana kuin paalujen pää. Näytteissä oli havaittu aktiivisia lahottajabakteereita, jotka voivat lahottaa puupaalut.

Hallitus oli päättänyt 9.4.1999 tilata asiantuntijalausunnon jatkotoimenpiteistä sekä alustavan kustannusarvion paalutuksesta. 8.11.1999 pidetyssä yhtiökokouksessa päätettiin hyväksyä hallituksen esitys rakennuksen perustusten vahvistamisesta paaluttamalla. K:n osuus perustusten uusimiskustannuksista oli 62 631,37 markkaa.

Vaatimukset

K vaatii M:ltä hinnanalennusta paalujen uusimiskustannusten verran. Hän kiistää vastapuolen vaatimukset lautakuntakäsittelystä aiheutuneiden kulujen korvaamisesta.

Ostajalle ei kauppaa tehtäessä kerrottu perustusten kunnosta. Kaupan kohteessa on K:n mukaan asuntokauppalain 6 luvun 20 §:ssä tarkoitettu taloudellinen virhe.

Vastaus

M:t kiistävät vaatimukset. He vaativat ostajaa korvaamaan heille asian käsittelystä lautakunnassa aiheutuneet kulut. Tähänastiset kulut ovat olleet 6 846,46 markkaa.

Kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 6 §:n 3 momentin mukaan lautakunnan ei tule antaa asiassa ratkaisusuositusta, koska asiakirjoista ilmenee, että ennen valituksen saapumista lautakuntaan on kulunut yli kuusi kuukautta siitä, kun ostaja on viimeksi ilmoittanut myyjille väitetystä virheestä.

Ostaja on ilmoittanut myyjille väitetystä virheestä 4.4.2000 päivätyllä kirjeellä. Hän ei ole ilmoittanut virheestä myyjille asuntokauppalain 6 luvun 14 §:n edellyttämällä tavalla kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita.

Myyjien tiedossa ei ole ennen kaupantekoa ollut, että yhtiön omistaman rakennuksen perustukset olisivat vialliset tai että rakennuksessa olisi tarpeen kunnostaa perustuksia. Isännöitsijä ei ole myöskään merkinnyt tällaista tietoa isännöitsijäntodistukseen. Myyjät eivät ole osallistuneet yhtiökokouksiin eivätkä kuuluneet yhtiön hallitukseen. Myyjien ei voida olettaa tienneen perustusten korjaustarpeesta.

Ratkaisu

Jos valitusasiakirjoista ilmenee, että ennen valituksen saapumista lautakuntaan on kulunut yli kuusi kuukautta siitä, kun kuluttaja on viimeksi ilmoittanut elinkeinonharjoittajalle kysymyksessä olevasta virheestä, lautakunta ei kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 6 §:n 3 momentin mukaan anna ratkaisusuositusta, ellei tähän ole painavia syitä.

Tätä säännöstä sovelletaan, jos kuluttajan vastapuolena on elinkeinonharjoittaja. Säännöstä ei sovelleta kahden yksityishenkilön välisessä kaupassa.

Myyjät ovat vedonneet siihen, että ostaja ei ole ilmoittanut heille väitetystä virheestä asuntokauppalain 6 luvun 14 §:n mukaisessa kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita.

Lautakunta toteaa, että arvioitaessa, milloin virhe on havaittu tai se olisi pitänyt havaita, ratkaisevana on pidettävä ajankohtaa, jona ostaja on päässyt tai hänen olisi pitänyt päästä selville virheen merkityksestä.

Ostajan on katsottava saaneen tiedon virheestä ja sen merkityksestä viimeistään loka-marraskuun vaihteessa 1999, kun hän on saanut kutsun 8.11.1999 pidettyyn yhtiökokoukseen, jossa on päätetty perustusten paaluttamisesta. Ostaja on ilmoittanut myyjille virheestä 4.4.2000 päivätyllä kirjeellä. Aikaa virheen havaitsemisesta virheilmoituksen tekemiseen on kulunut noin viisi kuukautta. Virhe ja sen merkitys ovat tässä tapauksessa olleet ostajalle selvät viimeistään 8.11.1999. Lautakunta katsoo, että ostaja ei ole ilmoittanut virheestä myyjille asuntokauppalain 6 luvun 14 §:ssä tarkoitetussa kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita.

M:t ovat vaatineet korvausta lautakuntakäsittelystä aiheutuneista kuluistaan.

Kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 9b §:n mukaan asianosaiset vastaavat itse kustannuksistaan, jotka ovat aiheutuneet asian käsittelystä kuluttajavalituslautakunnassa. Lautakunnan asuntokauppaosasto voi kuitenkin erityisestä syystä suosittaa myös näiden kustannusten korvaamista vastapuolelle.

Erityinen syy voi olla esimerkiksi, että vastapuoli on selvästi ilman perusteita saattanut asian lautakuntakäsittelyyn ja aiheuttanut siten toiselle osapuolelle kustannuksia, joita ei voida pitää olosuhteisiin nähden vähäisinä, tai että vastapuolen menettely osoittaa tämän selvästi pyrkineen vaikeuttamaan ja pitkittämään asian selvittelyä.

Tässä tapauksessa ei ole ilmennyt erityisiä syitä suosittaa lautakuntakäsittelystä aiheutuneiden kustannusten korvaamista.

Kuluttajavalituslautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 18.7.2003