Sanomalehden säästötilaus. Oikeus muuttaa paikkaa, johon lehti jaetaan.

Diaarinumero: 02/36/2153
Antopäivä: 17.07.2003

Kuluttaja (K) on sopinut elinkeinonharjoittajan (EH) kanssa sanomalehden säästötilauksesta. EH ilmoitti 22.4.2002, että sanomalehti jaetaan 20.5.2002 lähtien kadun toisella puolella olevaan postilaatikkoryhmään. Lehti oli aikaisemmin jaettu K:n omalla tontilla sijaitsevaan laatikkoon. K lähetti 29.5.2002 EH:lle kirjeen, jossa hän ilmoitti vastustavansa muutosta.

Vaatimukset

K vaatii EH:ta jakamaan lehden sovittuun paikkaan eli hänen tontillaan olevaan postilaatikkoon. Korvauksena sopimusrikkomuksesta K vaatii sakkoa 10 prosenttia kuukauden tilausmaksusta kultakin rikkomuskuukaudelta.

K katsoo sopineensa lehden toimittamisesta tontillaan olevaan postilaatikkoon eikä kadun toisella puolella olevaan postilaatikkoon.

EH on muuttanut sopimusta yksipuolisesti. EH ei ole saanut tontinomistajan lupaa alueen käyttämiseen. K:n naapuri NN on 13.6.1992 ilmoittanut kirjallisesti jakeluyhtiölle (XX) seuraavan: NN on antanut postille luvan postilaatikon sijoittamiseen omistamalleen tontille. Laatikkoon on sovittu tuotavaksi ainoastaan postin jakamat postilähetykset eikä lupa koske sanomalehden varhaisjakelua.

K katsoo, ettei postin vaatimuksilla laatikkoryhmien sijoittamisesta ole merkitystä asiassa.

Tilaajia ei kohdella tasapuolisesti, kun osa samalla alueella asuvista tilaajista saa lehden postiluukusta sisään kannettuna, osalle se jaetaan omalla tontilla sijaitsevaan laatikkoon ja osa joutuu hakemaan sen naapurin tontilta tai kadun toiselta puolelta.

K toteaa myös, että EH ei ole kertonut, miten ja millä ehdoilla sopimuksen voi purkaa.

Vastaus

EH ilmoittaa, että pientaloalueilla on siirrytään maksuttoman postin kirjekannon palvelutasoon eli varhaiskanto suoritetaan joko tontin rajalla olevaan postilaatikkoon tai laatikkoryhmään. Asuinalueesta riippuen posti on määritellyt laatikoiden sijoittelun paikallisten olosuhteiden mukaisesti. Postilla on oikeus määrätä laatikon paikka Telehallintoviraston (nyk. Viestintävirasto) ohjeiden mukaisesti. Niistä löytyvät perusteet erilaisille palvelutasoille erilaisissa kiinteistöissä.

Jakelutavan muutoksen tarkoituksena on ollut saattaa jakelutapa yhtenäiseksi samanlaiseksi luokiteltavilla asuinalueilla.

Yhtiö toteaa, että naapurin tontin käyttökielto tarkoittaisi sitä, että lehti voitaisiin jakaa kyseiselle tontille varhaisjakeluna kahteen muuhun laatikkoon, mutta valittajan sanomalehden kanto olisi siirrettävä päiväpostiin. Jako oman tontin laidalle olisi tässä tapauksessa maksullinen palvelu.

EH ilmoittaa, että asiakkaalla on mahdollisuus irtautua sopimuksesta niin, että tilausjaksosta sisällä olevat rahat palautetaan.

EH viittaa Kuluttajaviraston kantaan asiassa. Kuluttajavirasto toteaa 10.7.2002 päivätyssä kirjeessään EH:lle muun muassa seuraavan:

Sanomalehti jaetaan postilaatikkoon tai laatikkoryhmiin valtaosassa pientaloalueita. Jakelutavan muutos nyt kyseessä olevilla alueilla on kohti vallitsevaa käytäntöä. Myös päiväposti jaetaan näillä alueilla pääsääntöisesti postilaatikkoon, joten valtaosalla tilaajista postilaatikko on jo valmiina. Muutos on ajoitettu kesäkaudeksi, jolloin postilaatikon pystytys on helpompaa niille tilaajille, joilla laatikkoa ei entuudestaan ole. Muutoksen ajoittaminen tilaus-/laskutusjakson vaihteeseen on käytännössä mahdotonta, koska jaksot vaihtelevat sattumanvaraisesti eri tilaajilla.

Muutoksesta on tiedotettu erillisellä kirjeellä kohtuullisessa ajassa (yksi kuukausi) ennen muutoksen voimaantuloa. Kuluttajille on myös annettu mahdollisuus irtautua sopimuksesta niin, että heille palautetaan jo maksetut, toimittamatta jäävät lehdet. Lehden voi lisäksi edelleenkin saada ovelle kannettuna joko sosiaalisin syin tai maksullisena palveluna. Kaikki edellä mainittu huomioon ottaen kuluttajavirasto katsoo, että lehden jakelumuutos ei ole kuluttajansuojalain vastainen tai muuten kuluttajien kannalta kohtuuton.

Ratkaisu

K on sopinut EH:n kanssa sanomalehden toimittamisesta tilausmaksua vastaan niin sanottuna säästötilauksena. EH:lla ei ole kirjallisia toimitusehtoja eikä osapuolten välillä ole nimenomaisesti sovittu lehden toimituspaikasta. Ennen toukokuuta 2002 K:n lehti jaettiin hänen tontillaan sijaitsevaan postilaatikkoon. Kun muuta ei ole sovittu, lautakunta katsoo, että noudatettu käytäntö ei estä tekemästä jakeluun vähäisiä, lähinnä teknisluonteisia muutoksia ilman lehden saajan suostumustakin.

K:n lehti siirrettiin jaettavaksi laatikkoon, joka sijaitsee kadun toisella puolella olevassa postilaatikkoryhmässä. Koska K:n lehti on jo aiemminkin jaettu laatikkoon eikä kotiovessa olevaan postiluukkuun, kyse ei ole jakelutavan muutoksesta, vaan laatikkojakelun järjestämisen muutoksesta. Lautakunta katsoo, että kysymys on vähäisestä, teknisluontoisesta jakelua helpottavasta muutoksesta, joka on sopimuksen puitteissa mahdollista toteuttaa ilman lehden vastaanottajan suostumusta. EH:n on kuitenkin huolehdittava siitä, ettei lehden jakeluun ilmoitettuun paikkaan ole muutakaan kuin tästä sopimuksesta johtuvaa estettä ja tarpeen vaatiessa hankittava sitä varten asianmukaiset luvat.

Lautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

 
Julkaistu 17.7.2003