Bensiinin tankkaus diesel -autoon. Polttoainepumpussa olevien merkintöjen selkeys ja asianmukaisuus.

käyttöohje
markkinointitiedot
tiedonantovelvollisuus
vahinko

Diaarinumero: 02/34/1463
Antopäivä: 16.07.2003

Kuluttaja (K) tankkasi bensiiniä (95 E lyijytön) 28.4.2002 Audi A 4 1.9 TDI-merkkiseen diesel-polttoaineella toimivaan henkilöautoon elinkeinonharjoittajan (EH) automaattimittarista. Bensiini (26,89 litraa) maksoi 30,63 euroa.

K huomasi lähes välittömästi tankanneensa bensiiniä, joten auton moottori ei ehtinyt vaurioitua. Auto hinattiin korjaamolle polttoainetankin puhdistukseen. Auton hinaus korjaamolle maksoi 198 euroa ja polttoainetankin puhdistaminen ja naftansuodattimen uusiminen 116,12 euroa.

K katsoo, että EH:n automaattimittarin polttoainelaatumerkinnät olivat harhaanjohtavia ja puutteellisia ja tämän vuoksi K tankkasi vahingossa diesel-polttoaineen sijasta bensiiniä.

Vaatimukset

K vaatii, että EH hyvittää hänelle virheellisestä tankkauksesta aiheutuneet kustannukset 30,63 euroa, auton hinauksesta aiheutuneet kustannukset 198 euroa, polttoainetankin tyhjennyksestä ja naftansuodattimen uusinnasta aiheutuneet kulut 116,12 euroa ja lisäksi puhelinkuluja 10 euroa sekä bussikuluja 10 euroa. K vaatii myöskin rahallista korvausta menetetystä lomapäivästä.

K:n mukaan hänen erehdyksensä aiheutui EH:n puutteellisesta mainonnasta. K valitsi tankkauspisteen isolla kirjoitettujen diesel-kylttien perusteella. K:n mukaan hänen tiedossaan oli, että dieseliä on sekä kesä että talvilaatua. K asui Norjassa vuodet 2000-2001, jonka jälkeen hän oli tankannut Suomessa vain kesälaatua. K:n tarkoitus oli 28.4.2002 tankata talvilaatua, koska todennäköisesti hän ajaisi autoa vasta seuraavana talvena ulkomaan komennuksen vuoksi.

Polttoainemerkintä "95 E lyijytön" ei kertonut K:lle, että kyseessä oli bensiinilaatu. K ajatteli ainoastaan tankkaavansa luontoystävällisempää dieseliä. Mikäli tankkauspistoolissa olisi lukenut isoilla kirjaimilla "bensiini", virhetankkausta ei olisi tapahtunut. K:n mielestä bensiini, polttoöljy ja diesel tulisi sijoittaa eri tankkauspisteisiin ja väärän tankkauspistoolin pitäisi olla autoon sopimaton. Lisäksi erehtymismahdollisuutta voitaisiin vähentää näyttävillä värikoodauksilla.

Automaattiasemalla avun pyytäminen henkilökunnalta ei ole myöskään mahdollista. K:n mukaan ulkomailla polttoainemerkinnät ovat selkeämpiä, joten ulkomailla asuneille Suomen polttoainemerkinnät voivat olla vaikeasti ymmärrettäviä. Epäselvien merkintöjen vuoksi Suomessa esiintyykin erittäin paljon virhetankkauksia.

Vastaus

EH kiistää K:n vaatimukset. EH:n mittariopasteet vastaavat Suomessa huoltoasema-alalla yleisesti noudatettavaa käytäntöä, joten EH ei katso korvausvelvollisuutta syntyneen. EH:n asemilla tankkausohjeet on pyritty tekemään asiakkaiden ja asiantuntijoiden avustuksella mahdollisimman selviksi sekä havainnollisiksi. Koko EH:n verkoston mittaristot on merkitty samalla tavalla. EH:n kenttähenkilöstöltä saatujen tietojen mukaan Suomessa virhetankkauksia tapahtuu vain muutama vuodessa ja ne aiheutuvat usein tankkauksen rutiininomaisuudesta eikä puutteellisista mittarimerkinnöistä.

Tankkaukseen liittyvät laatumerkinnät ja ohjeistukset ovat yleisesti käytettyjä sekä tunnettuja sekä Suomessa että muualla Euroopassa. Euroopassa ei ole kuitenkaan yhtenäistä sitovaa ohjetta merkinnöistä. Öljy-yhtiöiden yhteistyöelimenä toimiva Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto antaa lisäksi ohjeita keskeisimmistä asioista. Esimerkiksi bensiinin myynnissä käytössä oleva oktaanien merkitsemistapa "95 E lyijytön" on ollut käytössä jo yli kymmenen vuotta. Tästä syystä merkinnt ovat alalla vakiintuneita ja niiden on katsottu kertovan riittävän hyvin mistä tuotteesta on kysymys. Näin ollen sanaa "bensiini" ei olla katsottu tarpeelliseksi mainita erikseen mittareissa. Polttoainemittareissa on myös rajoitetusti tilaa käytettäväksi lisämerkinnöille.

Huoltoaseman henkilökunta neuvoo epäselvissä tapauksissa asiakasta ja automaattiaseman ollessa kysymyksessä voi soittaa aseman hoitajalle.

EH pyrkii toteuttamaan bensiini- ja dieselmittareiden eriyttämistoimenpiteitä mahdollisuuksien mukaan. Diesel merkitään kuitenkin aina harmaalla ja mustalla yleisvärillä ja bensiini vihreällä. Diesel-pistoolin suu on myöskin leveämpi, jolloin se ei mahdu bensiinikäyttöisen katalysaattoriauton tankkiin.

Ratkaisu

Kuluttajansuojalain 8 luvun 13 §:n 1 momentin mukaan palveluksessa on virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja, jotka toimeksisaaja on antanut palveluksen sisällöstä tai suorituksestaan taikka muista palveluksen laatua tai hyväksikäyttöä koskevista seikoista palvelusta markkinoitaessa tai muuten ennen sopimuksentekoa ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen tilaajan päätöksentekoon. Sama koskee palvelusta suoritettaessa annettuja tietoja, joiden voidaan olettaa vaikuttaneen tilaajan päätöksentekoon. Saman pykälän 3 momentin mukaan palveluksessa on niin ikään virhe, jos toimeksisaaja on laiminlyönyt antaa tilaajalle tiedon sellaisesta 1 momentissa tarkoitetusta seikasta, josta hänen olisi pitänyt olla selvillä ja josta tilaaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon.

K katsoo, että hän tankkasi väärää polttoainetta autoonsa, koska polttoainemittarissa olevat merkinnät olivat harhaanohtavia ja puutteellisia. EH katsoo polttoainemittarin merkintöjen olevan selkeitä, huoltoasema-alalla yleisesti hyväksyttyjä ja laajasti käytettyjä.

Asiassa on selvitetty, että K:n käyttämässä polttoainemittarissa on ollut oma pistoolinsa sekä bensiinin että dieselpolttoaineen tankkaamista varten ja että K, jonka tarkoitus oli tankata autoonsa dieselpolttoainetta tankkasi siitä erehdyksessä bensiiniä.

Kyseisen polttoainemittarin vasemmassa reunassa olevaan pistooliin, josta on voitu tankata bensiiniä, on vihreälle pohjalle merkitty: "95" ja heti sen yläpuolella valkoisin kirjaimin vihreälle pohjalle: "95 E". Pistoolin kanssa samaan linjaan, mittarin vasempaan yläkulmaan on vielä merkitty 95 E lyijytön, Blyfri. Polttoainemittarin keskiosaan pistoolien väliin on mustin kirjaimin mittarin valkoiseksi maalattuun runkoon merkitty: "Futura Diesel" ja sen yläpuolelle, keskelle mittarin yläosaa: "Diesel". Polttoainemittarin oikeassa reunassa olevaan pistooliin, josta on voitu tankata dieselpolttoainetta, on tummalle pohjalle valkoisin kirjaimin merkitty: "Di" ja heti sen yläpuolelle saman värisin kirjaimin harmaalle pohjalle: "Diesel".

Lautakunta pitää jossain määrin harhaanjohtavana polttoainepistoolien väliin, mittarin keskeisempään alueeseen, mittarin valkoiseksi maalatulle rungolle hyvin erottuvin mustin kirjaimin tehtyä merkintää "Futura Diesel", joka sijaintinsa ja erottuvuutensa johdosta viittaa siihen, että pistooleista on saatavissa dieselpolttoainetta. Samaan viittaa sijaintinsa johdosta myös mittarin keskellä oleva merkintä: "Diesel". Molemmat polttoaineletkut ovat lisäksi väriltään mustia.

Lautakunta pitää myös huomionarvoisena, että mittarissa on yksi dieselpolttoainetta tarkoittava merkintä enemmän kuin siinä on 95 oktaanista bensiiniä tarkoittavia merkintöjä. Tämä seikka yhdessä sen seikan kanssa, ettei mittarissa ole lainkaan merkintää "bensiini", mahdollistaa K:n valituksessa mainitun virhepäätelmän.

Lautakunta katsoo kuitenkin, etteivät kyseisen polttoainemittarin merkinnät ole niin harhaanjohtavat, että palvelusta voitaisiin pitää niiden johdosta virheellisenä. Lautakunta on päätynyt tähän, koska autoilevan kuluttajan voidaan ilman enempää opastusta tuntevan merkinnän 95 E tarkoituksen ja koska K on kertonut huomanneensa ennen tankkausta tämän merkinnän, mutta erehtyneensä vain sen merkityksestä. Huomioitavaa on myös, että suomessa diesel- ja bensiinipistooleja on yleisesti sijoitettuna samoihin polttoainemittareihin.

Edellä mainitun vuoksi kuluttajavalituslautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 16.7.2003