Uuden kerrostaloasunnon kauppa. Tiskipöydän naarmut, laatoitustyön laatu ym. Myyjän vastuu urakoitsijan kanssa suoraan sovituista muutostöistä.

Diaarinumero: 01/81/2318
Antopäivä: 15.07.2003

Kuluttaja (K) osti 15.4.1999 elinkeinonharjoittaja 1:ltä (EH1) rakentamisvaiheessa olleen uuden asunnon hallintaan oikeuttavat asunto-osakkeet 513 469 markan velattomalla kauppahinnalla. Kaupan osapuolet sopivat kalustemuutoksista 6.12.1999. K halusi asuntoon erinäisiä muitakin muutoksia, joita koskevan sopimuksen solmivat 24.11.1999 K ja kohteen urakoitsija elinkeinonharjoittaja 2 (EH2).

Muutostyösopimus K:n ja EH2:n välillä käsitti lattiamateriaalin vaihdon, kylpyhuoneen laatoituksen, tapetit ja muutoksia sähkö-, LVI- ja WC-varusteluihin ja lasitiiliseinän asennuksen. Laatoituksesta muutostyösopimuksessa todetaan, että boordin korkeus lattiasta tarkistetaan. Muutostöiden hinnaksi sovittiin 30 050 markkaa.

K valitti asunnon virheistä EH2:lle.

Osapuolten välinen erimielisyys koskee sitä, onko kohteessa virheitä, joiden johdosta K:lla olisi oikeus hyvitykseen. Asiassa on lisäksi kysymys myyjän vastuusta urakoitsijansa virheistä ja muutostyösopimuksen täyttämisestä.

Vaatimukset

K vaatii, että

1. hankautunut tiskipöydän ruostumaton kansi vaihdetaan uuteen;

2. lasitiiliseinät asennetaan uudestaan, koska silikonisaumat on täytetty epätasaisesti;

3. pesuhuoneen laatoitus uusitaan, koska laatoitus on toteutettu ammattitaidottomasti ja kuviolaattarivi on tilauksesta poikkeavalla paikalla;

4. rakentaja korjaa lupauksensa mukaisesti keittiön parketin ja seinän halkeamisesta johtuvan tapetin rikkoutumisen ja makuuhuoneen seinän epätasaisuuden. Myös eteisen kaapiston levy on haljennut ja paikattu pakkelilla.

5. väärän korkuinen pesuhuoneen allaskaappi uusitaan

K kiistää kuitanneensa virheet ja puutteet korjatuiksi. Rakentaja on vastuussa tarkastuksen jälkeen havaituista virheistä.

Keittiön loisteputkivalaistus ei ollut päällä ensimmäisessä tarkastuksessa, joten tiskipöydän naarmut jäivät havaitsematta. Ne ovat K:n mielestä syntyneet keittiön kaapistoväliä laatoitettaessa.

Lasitiilten hammastus on viisi millimetriä, mikä on virhe. Kylpyhuoneen laatat on aseteltu hyväksyttyjen työtapojen vastaisesti pilkkomalla suuria laattoja turhaan. Uudelleen saumaus ei tuota hyväksyttävää laatutasoa. Kuviolaattarivin asennusohje faksattiin rakentajalle. Kuviolaattoja ei ole asennettu hyvien työtapojen mukaisesti. Kuvioita ei esimerkiksi ole otettu huomioon nurkkasaumoissa ja läpiporaukset ovat halkaisseet laattoja.

Asuntoa ei ollut siivottu, kun ensimmäinen tarkastus tehtiin. Sovittua uutta siivouksen jälkeistä tarkastusta ei ole tehty.

Valituksen liitteenä on valokuvia.

Vastaukset

1. EH1 toteaa, että asiakas ei valita sen myymästä tuotteesta, vaan valitus kohdistuu asiakkaan ja rakennusta urakoineen EH2:n kahdenkeskisiin sopimuksiin ja niiden toteuttamisiin.

2. EH2 kiistää vaatimukset muilta paitsi jo luvattujen korjausten osalta. Näitä ovat normaalit takuutyöt, kuten kutistumahalkeamien paikkaus ja laattojen saumojen siistiminen sekä kittisaumojen tarkistus.

K otti huoneiston vastaan 24.3.2000 ja kuittasi virheet ja puutteet korjatuiksi 14.4.2000. Vaatimuksensa hän esitti keväällä 2001 pidetyn takuutarkastuksen yhteydessä.

Tiskipöydän naarmujen aiheuttaja ei ole urakoitsija, koska naarmuja ei havaittu vastaanottotarkastuksessa.

Lasitiiliseinä täyttää hyvän rakennustavan vaatimukset eikä K:n vaatimusta hyväksytä HTT NN:n tarkastuskertomuksen perusteella.

Kuviolaattarivin korkeusasemasta ei ollut käytettävissä erillistä suunnitelmaa. Asiakkaan faksia (kuviolaattarivin asennusohje) ei saatu. Tarkastuskertomuksessa todetut pesuhuoneen seinälaatoituksen yläosan saumauksen viimeistelyn puutteet on luvattu korjata, mutta asiakas ei ole sallinut sitä. Muilta osin laatoitus täyttää sille asetetut vaatimukset, eikä NN:n tarkastuskertomuksessa ole mainittu puutteita.

Asunto on tarkastettu siivouksen jälkeen huhtikuussa 2000.

Ratkaisun perustelut

Myyjän vastuu:

Asuntokauppalain 4 luvun 14 §:n yleisen virhesäännöksen mukaan asunnossa on virhe, jos:

1) se ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun;

2) se ei vastaa kaupantekoajankohtana voimassa olleissa säännöksissä tai määräyksissä asetettuja vaatimuksia;

3) sen ominaisuuksista aiheutuu tai voidaan perustellusti olettaa aiheutuvan haittaa terveydelle;

4) rakentamista tai korjausrakentamista ei ole suoritettu hyvän rakentamistavan mukaisesti taikka ammattitaitoisesti ja huolellisesti;

5) rakentamisessa tai korjausrakentamisessa käytetty materiaali, sikäli kuin sen laadusta ei ole erikseen sovittu, ei ole kestävyydeltään tai muilta ominaisuuksiltaan tavanomaisen hyvää laatua; tai

6) asunto ei muuten vasta sitä, mitä asunnonostajalla yleensä on sellaisen asunnon kaupassa perusteltua aihetta olettaa.

Ostajalla on saman luvun 22 §:n 1 momentin perusteella oikeus vaatia myyjää oikaisemaan virhe, elleivät virheen oikaisusta aiheutuvat kustannukset ole kohtuuttoman suuret verrattuna virheen merkitykseen ostajalle. Myyjällä on luvun 23 §:n 1 momentin perusteella oikeus kustannuksellaan oikaista virhe vaikka ostaja ei vaatisi oikaisemista. Ostaja saa puolestaan perustellusta syystä kieltäytyä oikaisusta. Tällaisena syynä voi esimerkiksi olla, että oikaisusta aiheutuu ostajalle olennaista haittaa, asunnon arvon alentumista tai vaaraa siitä, että hänelle koituvat kustannukset jäävät korvaamatta.

Virhe on luvun 24 §:n mukaan oikaistava kohtuullisessa ajassa siitä, kun ostaja on ilmoittanut virheestä. Vähäistä haittaa aiheuttavat virheet voidaan oikaista vuositarkastuksen jälkeen, ellei ole erityistä syytä siihen, että korjaus on tehtävä aikaisemmin.

Jos myyjä ei ostajan mahdollisesti asettaman, asuntokauppalain 4 luvun 24 §:n 2 momentissa tarkoitetun määräajan kuluessa ryhdy oikaisuun, ostajalla on luvun 25 §:n mukaan oikeus vaatia virhettä vastaavaa tai muutoin virheeseen nähden kohtuullista hinnanalennusta tai purkaa kauppa. Lisäksi ostajalla on luvun 26 §:n mukaan oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii asunnon virheen vuoksi.

Tässä tapauksessa ostaja on vaatinut tiskipöydän kannen vaihtamista uuteen, lasitiiliseinien ja sekä laatoituksen uusimista, koska laatoitus on toteutettu ammattitaidottomasti ja kuviolaattarivi on tilauksesta poikkeavalla paikalla. Lisäksi ostaja on vaatinut, että rakentaja korjaa lupauksensa mukaisesti keittiön parketin ja seinän halkeamisesta johtuvan tapetin rikkoutumisen ja makuuhuoneen seinän epätasaisuuden.

Myyjä on todennut, että valitus kohdistuu asiakkaan ja rakennusta urakoineen EH2:n sopimukseen ja sen toteuttamiseen.

Lautakunta toteaa, että valitus kohdistuu paitsi rakentajan kanssa tehdyn muutostyösopimuksen täyttämiseen myös sellaisiin seikkoihin (tiskipöydän kansi, pesuhuoneen allaskaappi, seinän halkeamat ja makuuhuoneen seinän epätasaisuus), jotka ovat sisältyneet EH1:n kanssa tehtyyn asuntokauppasopimukseen.

EH2 on ilmoittanut tekevänsä normaalit takuutyöt kuten kutistumahalkeamien paikkauksen ja laattojen saumojen siistimisen sekä kittisaumojen tarkistuksen, mutta kiistänyt vaatimukset muilta osin. EH1 on vedonnut siihen, että K oli hyväksynyt jo tehdyt korjaukset.

Lautakunta toteaa, että 23.3.2000 päivätyssä huoneistotarkastusmuistiossa mainitut viat ja puutteet ovat muita kuin nyt käsiteltävänä olevassa valituksessa. K on 14.4.2000 allekirjoittanut huoneistotarkastusmuistion maininnalla: "Havaitut viat ja puutteet korjattu". Lautakunta katsoo, ettei K ole tuolla maininnalla menettänyt oikeuttaan vedota nyt kysymyksessä oleviin seikkoihin.

Tiskipöydän kansi:

HTT NN on tarkastuksessaan 5.6.2001 todennut keittiön tiskipöydän kannen naarmuuntuneeksi ja naarmujen näyttäneen sellaisilta, että ruostumaton levy oli hankautunut hiekan tai muun vastaavan vaikutuksesta jossakin vaiheessa.Tiskipöydän hankaumista ei ole ilmoitettu myyjätaholle vastaanottotarkastuksessa. Saatu selvitys ei osoita tiskipöydän hankaumien syntyneen ennen kuin asunto oli luovutettu ostajalle. Asunnossa ei ole selvitetty olevan tältä osin virhettä.

Keittiön parketti, tapetin rikkoutuminen ja makuuhuoneen seinän epätasaisuus:

Näiden puutteiden osalta K vetoaa suullisiin EH2:n korjauslupauksiin. Lautakunta toteaa, että niistä ei ole mainintaa NN:n tarkastuskertomuksessa, niitä ei ole havaittavissa K:n lähettämistä valokuvissa eikä niistä ole esitetty muutakaan selvitystä. Lautakunta katsoo, että myyjäpuoli on velvollinen korjaamaan virheet mahdollisen suullisen lupauksensa mukaisesti.

Muutostyösopimukseen perustuva vastuu:

EH2 ja K ovat 18.2.2000 solmineet muutostyösopimuksen, joka koskee lattioita, laatoitusta, tapetointia, sähköä, LVI-töitä, lasitiiliseinän rakentamista, eteisen komeroseinän poistamista ja eräitä kalustemuutoksia. K on valittanut lasitiiliseinien ja pesuhuoneen laatoituksesta.

Tässä tapauksessa muutostyösopimukseen sovelletaan eräitä kuluttajapalvelusopimuksia koskevaa kuluttajansuojalain 8 lukua. Luvun 12 §:n yleisen virhesäännöksen 1-3 momentin mukaan palveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Palvelus on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon tilaajan edut. Palveluksen tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen palveluksen yhteydessä aihetta olettaa. Palveluksen tulee myös vastata laissa, asetuksessa tai viranomaisen päätöksessä asetettuja vaatimuksia.

Saman luvun 18 §:n 1 momentin mukaan tilaajalla on oikeus vaatia, että toimeksisaaja korjaa virheen tai uusii virheellisen suorituksen ilman, että tilaajalle aiheutuu siitä lisäkustannuksia. Toimeksisaaja ei kuitenkaan ole velvollinen oikaisemaan virhettä, jos siitä aiheutuisi hänelle kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa. Vaikka tilaaja ei vaatisi virheen korjaamista tai suorituksen uusimista, toimeksisaaja saa omalla kustannuksellaan suorittaa tällaisen oikaisun, jos hän tilaajan ilmoittaessa virheestä viipymättä tarjoutuu tekemään sen. Tilaaja saa kieltäytyä virheen oikaisusta, jos siitä aiheutuisi hänelle olennaista haittaa tai vaaraa siitä, että hänelle aiheutuvat kustannukset jäävät korvaamatta, taikka jos kieltäytymiseen on muu erityinen syy. Jos virheen korjaaminen tai uusi suoritus ei tule kysymykseen taikka jos tällaista oikaisua ei suoriteta kohtuullisessa ajassa siitä, kun tilaaja on ilmoittanut virheestä, tilaaja saa luvun 19 §:n 1 momentin mukaan vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta.

Lasitiiliseinät:

HTT NN on havainnut lasitiiliseinissä hammastusta lähempää tarkasteltaessa pystysuunnassa 2 - 3 mm ja vaakasuunnassa noin 5 mm. NN toteaa, että lasitiiliseinän luonteeseen kuuluu pieni epätasaisuus, mikä johtuu valmistustekniikasta ja lasitiilien hyväksytystä valmistustoleranssista. NN:n mukaan toleranssi ylittyy yhdellä millillä yhdessä kohdassa. Silikonisaumat on välillä täytetty aivan täyteen ja välillä hiukan vajaiksi, minkä vuoksi saumaus näytti eri levyiseltä tarkasteltaessa seinää aivan vierestä.

Vaikka saumaus on hieman epätasaista tarkastuskertomuksessa kuvatulla tavalla, lautakunta katsoo, ettei virhekynnys ylity sen vuoksi.

Pesuhuoneen laatoitus:

HTT NN on tarkastuksessaan todennut epätasaisia silikonisaumoja, rikkoutunutta laatoitusta vesijohtojen kiinnityskannakkeen juuressa, hieman erilevyistä laatoitusta pesuhuoneen ja eteisen välisen oven päällä sekä kuviolaatan jääneen kalustuksen alle sen sijaan, että se olisi ollut kalusteiden alapuolella.

Lautakunta toteaa, että 24.11.1999 päivätyssä muutostyöluettelossa on kuviollisen boordin kohdalla maininta: "Boordin korkeus lattiasta tarkistetaan!!!". Lautakunta katsoo, että kuviolaattarivin korkeuden tarkistaminen on ennen asennusta kuulunut urakoitsijan tehtäväksi, minkä se on laiminlyönyt. Sen vuoksi sillä seikalla, että K:n lähettämä faksi ei ole mahdollisesti tullut perille, ei ole asiassa merkitystä. Valokuvista näkyy, että boordin kuvion rytmitys on epäasiallisesti katkaistu ja että kylpyhuoneen laatoituksessa on muitakin virheitä, joita ei voida pitää pelkästään viimeistelyn puutteina. Näillä perusteilla lautakunta pitää asianmukaisena, että myyjäpuoli uusii laatoituksen niin, että kuviolaatta tulee oikealle korkeudelle ja siten, että kuviot jatkuvat myös nurkissa. Tällöin korjautuvat myös kuviolaattarivin yläpuolisen laatoituksen virheet.

Pesuhuoneen allaskaappi:

Ostaja on vaatinut pesuhuoneen allaskaapin uusimista, koska kaapin jalat oli lyhennetty vastoin suunnitelmaa. EH2 ei ole kiistänyt seikkaa.

Virheen vuoksi K:lla on oikeus saada uusi, sovitun korkuinen allaskaappi.

K on sopinut asuntokaupasta EH1:n kanssa. EH2 on urakoinut kohteen. K on sopinut muutostöistä sekä rakennuttajan että urakoitsijan kanssa. On ilmeistä, että EH1 on osoittanut K:n sopimaan määrätyistä muutostöistä EH2:n kanssa. Lautakunta katsoo, että tässä tapauksessa pääurakoitsija EH2 voidaan samastaa EH1:teen. Näin ollen EH1:llä on vastuu myös K:n EH2:n kanssa sopimista lisä- ja muutostöistä.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH1 ja EH2 yhteisvastuullisesti uusivat kylpyhuoneen laatoituksen asianmukaiseksi ja vaihtavat allaskaapin. Lisäksi EH1:n on korjattava mahdolliset virheet keittiön parketissa, makuuhuoneen seinien epätasaisuus ja tapetin rikkoutuminen.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 15.7.2003