Aggregaatin kauppa. Laitteen soveltuvuus käyttökohteeseen.

käyttöohje
käyttötarkoitus

Diaarinumero: 02/37/15
Antopäivä: 15.07.2003

Kuluttaja (K) osti elokuussa 2001 elinkeinonharjoittajalta (EH) aggregaatin käytettäväksi kesämökillään sähköntuottamiseen. Laite maksoi 13 000 markkaa. 56 käyttötunnin jälkeen sen moottori ylikuumeni ja rikkoutui. Myyjä korjautti laitteen ja veloitti K:lta korjauksesta 3 358 markkaa, mikä on maksettu. Hän katsoo, että hänelle on myyty käyttökohteeseen soveltumaton laite. Hän on ostanut uuden aggregaatin toisaalta

Vaatimukset

K vaatii kaupan purkua ja korjauskustannusten hyvittämistä. Hänen vaatimustensa yhteismäärä on 17 070,30 markkaa eli 2 871,02 euroa. Summa koostuu laitteen kauppahinnasta, myyjän veloittamista korjauskuluista sekä laitteen rahtikuluista.

Ilmajäähdytteisellä dieselmoottorilla varustettu aggregaatti sijoitettiin ulkorakennukseen, jossa ilmanvaihto ja tuuletus oli turvattu tuuletusritilöin ja -aukoin. Moottorin käydessä sen säilytystilan ovia pidettiin auki. Vaurion tapahduttua ilmeni, että myyty laite onkin tarkoitettu työmaa- eli ulkokäyttöön.

Vastauksen johdosta K kiistää, että hän olisi sitovasti tilannut myyjältä uutta laitetta.

Liitteitä

Valokuvia ja piirroksia tilasta johon aggregaatti oli asennettu.

Myyjän selvitys korjauksesta. Sen mukaan käyttöpaikassa ei ole huolehdittu riittävästä ilmanvaihdosta. Moottori on kuumentunut liikaa ja sen mäntä on leikannut kiinni. Korjauksena mäntä on uusittu ja sylinteri porattu.

Vastaus

Kauppaa tehtäessä asiakas ilmoitti koneen käyttöajan olevan 2-3 tuntia kerrallaan. Vahinko tapahtui kesäaikana lämpimänä päivänä. Asiasta keskusteltaessa myyjä sai käsityksen, että moottori ei ollut saanut riittävästi lämmitysilmaa ja että ovi, josta ilman sisäänotto tapahtui, oli ollut kiinni.

Korjauksen jälkeen asiakas halusi vaihtaa generaattorin toiseen malliin. Puhelintilauksen perusteella myyjä hankki laitteen. K oli kuitenkin jo ostanut koneen muualta.

Myyjä ei voinut valvoa asiakkaan tekemää laiteasennusta, mutta kertoi puhelimitse mitä tämän pitää ottaa huomioon. Myyjän käsityksen mukaan K oli dieselmoottorien asiantuntija (hän oli omistanut moottorikoneistamon ja -korjaamon) sekä osasi ostaa oikean koneen. Tila, johon generaattori sijoitettiin oli pieni mutta riittävä. Sen ilmastointia ei kuitenkaan ollut hoidettu niin kuin puhelimitse oli annettu ymmärtää. Samoin pakokaasujen poistoa ei ollut toteutettu ohjeen mukaisesti. Lisäksi ovi, jonka olisi pitänyt olla auki, oli laitettu kiinni.

Ratkaisun perustelut

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukaan tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Jos muuta ei voida katsoa sovitun, tavaran tulee:

1) soveltua tarkoitukseen, johon sellaisia tavaroita yleensä käytetään;

2) soveltua siihen erityiseen tarkoitukseen, johon tavaraa oli tarkoitus käyttää, jos myyjän on kaupantekohetkellä täytynyt olla selvillä tästä tarkoituksesta ja ostajalla on ollut perusteltua aihetta luottaa myyjän asiantuntemukseen ja arviointiin;

3) vastata ominaisuuksiltaan sitä, mihin myyjä on viitannut esittämällä näytteen tai mallin;

4) olla pakattu tavanmukaisella tai muuten sopivalla tavalla, jos pakkaus on tarpeen tavaran säilyttämiseksi tai suojaamiseksi; sekä

5) kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa.

Tavaran tulee ominaisuuksiltaan vastata laissa, asetuksessa tai viranomaisen päätöksessä asetettuja vaatimuksia, paitsi jos ostajan tarkoituksena on käyttää tavaraa tarkoitukseen, jossa kyseisellä vaatimuksella ei ole merkitystä.

Jos tavara poikkeaa tästä, siinä on virhe.

Luvun 13 §:n mukaan tavarassa on myös virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on antanut tavaran ominaisuuksista tai käytöstä tavaraa markkinoitaessa tai muuten ennen kaupantekoa ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Tavarassa on myös virhe, jos se ei vastaa sellaisia 1 momentissa tarkoitettuja tietoja, joita joku muu kuin myyjä on aikaisemmassa myyntiportaassa tai myyjän lukuun ennen kaupantekoa antanut tavaraa markkinoitaessa. Tavaraa ei kuitenkaan pidetä virheellisen, jos tiedot on ajoissa selkeällä tavalla oikaistu. Myyjä ei vastaa tässä momentissa tarkoitetusta virheestä myöskään, jos hän ei ollut eikä hänen olisi pitänytkään olla selvillä annetuista tiedoista. Tavarassa on niin ikään virhe, jos sen yhteydessä ei luovuteta ostajalle sellaisia ohjeita, jotka ovat tarpeen tavaran asentamista, kokoonpanoa, käyttöä, hoitoa tai säilytystä varten.

Luvun 19 §:n mukaan jollei virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen tule kysymykseen taikka jollei tällaista oikaisua suoriteta kohtuullisessa ajassa siitä, kun ostaja on ilmoittanut virheestä, ostaja saa:

1) vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta; tai

2) purkaa kaupan, jos sopimusrikkomus on olennainen.

Luvun 20 §:n mukaan ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen vuoksi. Edellä 10 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitetun välillisen vahingon myyjä on kuitenkin velvollinen korvaamaan vain, jos virhe tai vahinko johtuu huolimattomuudesta hänen puolellaan taikka jos tavara kaupantekohetkellä poikkesi siitä, mihin myyjä on erityisesti sitoutunut.

Nyt käsiteltävässä tapauksessa lautakunta katsoo, että myyty laite ei ominaisuuksiltaan yleisesti sovellu kuluttajalle kesämökkikäyttöön eikä myöskään niihin erityisiin olosuhteisiin, joihin K:lla oli sitä tarkoitus käyttää. Lautakunta ei ole myöskään voinut todeta, että myyjä olisi antanut tuotteen yhteydessä selkeitä asianmukaisia ohjeita aggregaatin asentamisesta ja käyttämisestä muun muassa paloturvallisuusseikat huomioon ottaen. Valittaja ilmoittaa hankkineensa laitteen olettamuksin, että sitä voi käyttää yhtäjaksoisesti jopa yli kymmenen tuntia. Tuotteesta saatujen tietojen perusteella laitteen yhtäjaksoinen käyttöaika on kuitenkin vain joitakin tunteja ja se on tarkoitettu työmaakäyttöön. Lautakunnan näkemyksen mukaan tällaista laitetta ei olisi tullut myydä kuluttajalle kesämökin lämmitystä varten. Se pitää uskottavana, ettei K olisi laitetta hankkinut jos olisi ollut tietoinen sen tosiasiallisista käyttörajoituksista. Lautakunta pitää tuotetta tähän käyttötarkoitukseen soveltumattomana ja katsoo, että K:lla on oikeus kaupan purkuun. Hänelle tulee palauttaa kauppahinta sekä korvata laitteesta tulleet rahtikulut sekä palauttaa laitteen korjauksesta veloitettu summa. Yhteensä hyvitettäväksi kuuluu 17 070,30 markkaa eli 2 871,02 euroa.

Yleisen sopimusoikeudellisen periaatteen mukaan sen, joka vetoaa sopimuksen olemassaoloon, tulee kyetä osoittamaan tämä seikka toteen. Asiaa koskevan näytön puuttuessa lautakunta katsoo jääneen selvittämättä, että K olisi sitovasti tilannut myyjäliikkeeltä tilalle toista aggregaattia.

Suositus

Lautakunta suosittaa, että EH purkaa aggregaattia koskevan kaupan ja maksaa K:lle kauppahintana, vahingonkorvauksena ja korjausveloituksen palautuksena 2 871,02 euroa. Lisäksi liikkeen tulee luopua perimästä K:lta maksua laitteen korjauskustannuksista.

Kaupan purkautuessa laitteen hallinta on palautettava myyjälle.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 15.7.2003