Optikkopalvelu. Silmälasien kauppa. Tyytyväisyystakuu.

Diaarinumero: 02/36/63
Antopäivä: 15.07.2003

Kuluttaja (K) tilasi 28.5.2001 elinkeinonharjoittajalta (EH) silmälääkärin määräyksen mukaiset moniteholasit. K sai lasit ja maksoi kauppahinnan 3 070 markkaa 6.6.2001. Laseille myönnettiin kaupan yhteydessä tyytyväisyystakuu.

K ei voinut käyttää laseja niiden aiheuttaman silmä- ja päänsäryn vuoksi. EH lähetti lasit vaihdettavaksi valmistajalle. Uudet lasit saapuivat 21.6.2001. K katsoo, etteivät uudetkaan lasit poistaneet ongelmaa. EH:n kieltäydyttyä kaupan purusta. K hankki uudet moniteholasit XX:ltä 17.10.2001.

Vaatimukset

K vaatii kaupan purkua.

Laseille annetun tyytyväisyystakuun sisällöstä ei keskusteltu.

Silmälasit aiheuttivat K:lle silmä- ja päänsärkyä ja hän ilmoitti siitä myyjäliikkeelle 7.6.2001. Hän palautti lasit 12.6.2001. Myyjä lähetti ne valmistajalle. Uudet lasit saapuivat 21.6.2001. Nekään eivät olleet sopivat ja K ilmoitti asiasta myyjälle samana päivänä. K yritti totuttautua laseihin myyjän ohjeiden mukaan, mutta hän sai silmä- ja päänsärkyä jo 30 minuutin jälkeen. K vaati kaupan purkua, mihin EH ei suostunut.

Silmälääkäri tutki lasit ja katsoi 23.8.2001 antamassaan lausunnossa ongelmien johtuvan siitä, että aikaisemmat linssit olivat Varilux Comfort-tyyppiset ja uudet lasit olivat Summit-tyyppiset. Silmälääkäri NN suositteli hankittavaksi Varilux Comfort-tyyppiset linssit. EH ei suostunut linssien vaihtoon tai kaupan purkuun.

Vastaus

Lasit ovat silmälääkärin määräyksen mukaiset. Jos silmälääkäri katsoo linssityypillä olevan asiassa merkitystä, hänen olisi pitänyt laittaa asia reseptiin, jotta se olisi voitu ottaa huomioon laseja valmistettaessa. Varilux Comfort on vanhentunut linssityyppi, joten K:n pyynnöstä hänelle esiteltiin uudempi linssityyppi, jonka hän myös valitsi laseihinsa.

Linssien toimittaja on myöntänyt linsseille tyytyväisyystakuun, jota ei ole kirjallisessa muodossa. Myyjä mainitsi siitä K:n poistuessa liikkeestä. Takuun mukaan asiakas saa erilliset +/- -linssit, jos moniteholinssit eivät sovellu hänelle. K:n linssit on kerran vaihdettu takuuseen.

Selvitys

Optikko MM on lautakunnan pyynnöstä antanut lausunnon K:n silmälaseista. Optikko MM toteaa, että EH:lta sekä XX:lta hankitut silmälasit ovat vahvuudeltaan identtiset ja reseptin mukaan hiotut. Laseissa on eroa taitekertoimissa ja etupintojen kaarevuudessa. Nämä erot yhdessä voivat vaikuttaa siihen, että uuteen linssityyppiin tottuminen on ollut mahdotonta.

Ratkaisun perustelut

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 ja 13 §:n (16/1994) mukaan tavaran on laadultaan ja muilta ominaisuuksiltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Jos muuta ei voida katsoa sovitun, tavaran on kestävyydeltään ja muuten vastattava sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa. Tavaran on vastattava siitä annettuja tietoja. Jos tavara poikkeaa edellä sanotusta, on siinä virhe.

Jos myyjä on antamalla takuun tai vastaavanlaisen sitoumuksen ottanut vastatakseen tavaran käyttökelpoisuudesta tai muista ominaisuuksista määrätyn ajan, tavarassa katsotaan kuluttajansuojalain 5 luvun 15 §:n nojalla olevan virhe, jos tavara tänä aikana huonontuu sitoumuksen tarkoittamassa suhteessa.

K:n EH:lta ostamissa silmälaseissa ei saadun selvityksen mukaan ole kuluttajansuojalain 12 ja 13 §:ssä tarkoitettua virhettä.

Laseille on kuitenkin annettu "tyytyväisyystakuu". EH:n mukaan tyytyväisyystakuu tarkoittaa, että asiakas saa erilliset plus- ja miinuslinssit, jos moniteholasit eivät sovi hänelle.

Osapuolet ovat yksimielisiä siitä, että takuun sisältöä ei kauppaa tehtäessä selvitetty K:lle muutoin kuin ilmoittamalla, että laseille annetaan tyytyväisyystakuu. Lasit on kerran vaihdettu takuun perusteella mutta K ei ole tyytyväinen niihin, koska hän ei mielestään voi pitää niitä.

Jos tyytyväisyystakuun sisällöstä ei ole sovittu, lautakunta katsoo, että tavarassa on kuluttajasuojalain 5 luvun 15 §:ssä tarkoitettu virhe, jos ostaja tulee perustellusta syystä tyytymättömäksi kaupan kohteessa olevaan sellaiseen seikkaan, josta hän ei ole voinut tietää kauppaa tehtäessä. Jos tavarassa on tällainen virhe, ostajalla on takuuseen perustuva oikeus vaatia kuluttajansuojalain mukaisia virheen seuraamuksia. K on vaatinut kaupan purkua. Kuluttajansuojalain 5 luvun 19 §:n mukaan ostaja saa purkaa kaupan, jos virhettä ei ole asianmukaisesti oikaistu ja se on olennainen.

K:n lasit on kerran vaihdettu uusiin. Hän ei ole voinut käyttää uusiakaan laseja, koska ne aiheuttivat silmä- ja päänsärkyä. Lautakunta pitää K:n väitettä uskottavana ja katsoo, että hänen tyytymättömyytensä laseihin on korjausyrityksen jälkeenkin perusteltu. Laseissa on siten kuluttajansuojalain 5 luvun 15 §:ssä tarkoitettu virhe. Koska K ei voi ollenkaan käyttää laseja, virhe on olennainen. K:lla on saamansa tyytyväisyystakuun perusteella oikeus purkaa silmälasien kauppa ja saada maksamansa kauppahinta takaisin.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH purkaa K:n kanssa tekemänsä silmälasien kaupan ja saatuaan silmälasit takaisin palauttaa 3 070 markan kauppahintaa vastaavat 516,34 euroa.

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen.

Olen muutoin samaa mieltä kuin enemmistö, mutta katson, että asia olisi lopputulokseltaan pitänyt ratkaista seuraavasti:

Tyytyväisyystakuusta on osapuolten kertoman mukaan kerrottu vasta, kun kauppa oli tehty, ja asiakas oli poistumassa liikkeestä. Tästä syystä katson, että tyytyväisyystakuu on ollut sisällöltään EH:n ilmoittaman mukainen eli asiakas saa erilliset plus- ja miinuslasit, jos hän ei ole tyytyväinen kaksiteholaseihin.

 
Julkaistu 15.7.2003