Auton peltivaurioiden korjaus. Lisätyöt. Palveluksen hinta.

hinta-arvio
lisätyöt
sopimuksen sisältö

Diaarinumero: 02/34/1065
Antopäivä: 14.07.2003

Kuluttaja (K) vei 8.3.2002 vuonna 2001 käyttöönotetun Nissan Almera 1.5 Comfort-merkkisen henkilöauton peltivaurioiden korjaukseen elinkeinonharjoittajalle (EH) Tuolloin autolla oli ajettu 10 770 kilometriä. Työtilauksen yhteydessä EH arvioi korjauksen hinnaksi 4 000 - 5 000 markkaa (noin 672 - 841 euroa). Korjaus valmistui 14.3.2002 ja lopullinen hinta oli käteiskuitin mukaan 1 769,90 euroa.

K katsoo, että EH:n tekemä korjauspalvelus oli virheellinen, koska korjaus oli sovittua laajempi ja hinta oli huomattavasti korkeampi kuin työtilauksen yhteydessä annettu hinta-arvio.

Vaatimukset

K vaatii, että EH hyvittää hänelle ennen korjausta annetun hintatiedon ja lopullisen korjauksen hinnan välisen eron noin 1 160 euroa. K:n mukaan EH:n ennen korjausta antama hintatieto perustui työnjohtaja NN:n suorittamaan tarkastukseen eikä hintaa arvioitu pelkästään vauriokuvauksen perusteella. Auto oli pesty päivää ennen korjaamolle vientiä. K:n mukaan vasemmassa etuovessa ja oven vieressä ala- ja takalokasuojan puolella oli pienehköjä pinta- ja maalivaurioita. Lisäksi etuovi oli oikeasta yläkulmasta lievästi vääntynyt ja tiiviste ei sopinut asianmukaisesti oveen.

K:n mukaan EH ei kysynyt lupaa lisätöiden tekemiseen eikä hinnan noususta informoitu. Kaikista muutoksista K sai kuulla vasta, kun hän soitti korjaamolle 12.3.2002 lähtiessään noutamaan autoa korjaamolta.

Vastaus

EH kiistää K:n vaatimukset. Työnvastaanottovaiheessa 8.3.2002 työnjohtaja NN oli antanut suuntaa-antavan hintatiedon K:lle vauriokuvauksen perusteella. Ennen työn aloittamista auto pestiin. Pesun jälkeen, ennen korjauskustannuslaskelman tekemistä, NN huomasi vaurioita olevan enemmän kuin työtilauksen yhteydessä oli havaittu. Vaurioita oli myös katossa, takalokasuojassa ja ovenkarmin sisäosassa. NN oli kertomansa mukaan ollut yhteydessä K:hon kaksi kertaa muuttuneesta tilanteesta, korjauksen aikataulusta ja hinnasta. EH oli myös puhunut mahdollisuudesta käyttää vakuutusyhtiötä maksajana, jos kysymyksessä olisi ilkivaltatapaus. Vaurioiden alkuperää ei kuitenkaan tässä vaiheessa vielä tiedetty.

Ratkaisun perustelut

Kuluttajansuojalain 8 luvun 12 §:n mukaan palveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Palvelus on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon tilaajan edut. Palveluksen tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen palveluksen yhteydessä aihetta olettaa. Jos palvelus poikkeaa edellä esitetyistä vaatimuksista, siinä on virhe.

Kuluttajansuojalain 8 luvun 24 §:n mukaan jos toimeksisaaja on antanut palveluksesta hinta-arvion, lopullinen hinta saa ylittää arvion enintään 15 prosentilla. Tilaaja ja toimeksisaaja voivat kuitenkin erikseen sopia siitä, kuinka paljon annettu hinta-arvio saadaan ylittää. Hinta-arvion katsotaan tarkoittavan palveluksesta perittävää kokonaishintaa, jollei toisin ole sovittu. jos syntyy erimielisyys siitä, onko esitettyä rahamäärää pidettävä kiinteänä hintana, enimmäishintana, hinta-arviona vai suuntaa-antavana hintatietona, toimeksisaajan on näytettävä väitteensä toteen.

Osapuolten kertomusten perusteella lautakunta pitää selvitettynä, että K on tilannut vasemmassa etuovessa ja oven vieressä ala- ja takalokasuojan puolella olevien pienehköjen pinta- ja maalivaurioiden korjauksen sekä lievästi oikeasta yläkulmastaan vääntyneen etuoven korjauksen. EH on antanut työtilauksen yhteydessä tilatuista töistä hinta-arvion 4 000 - 5 000 markkaa.

EH ei ole näyttänyt, että sen antama hinta-arvio olisi ollut suuntaa-antava tai että osapuolet olisivat myöhemmin sopineet hinta-arvion ylittämisestä. Näin ollen kuluttajansuojalain 8:24 §:n perusteella EH:lla on ollut oikeus laskuttaa tilatusta työstä enintään 5 750 markkaa (967,08 euroa).

EH ei ole myöskään näyttänyt, että se olisi saanut tekemilleen lisätöille K:n suostumuksen. Tämän vuoksi EH:lla ei ole oikeutta laskuttaa tehdyistä lisätöistä. EH:n on siksi palautettava K:lta työstään veloittamansa 1 769,90 euron ja 967,08 euron välinen erotus eli 802,82 euroa.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH suorittaa K:lle 802,82 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 14.7.2003