Piilolasien postimyynti. Etämyynti. Palautusoikeus.

postimyynti
pakkaus
peruuttaminen

Diaarinumero: 02/36/968
Antopäivä: 10.07.2003

Kuluttaja (K) tilasi 6.3.2002 puhelimitse elinkeinonharjoittajalta (EH) kolme paria piilolinssejä. K maksoi 19.3.2002 myyjän tilille 117 euroa. Linssit toimitettiin K:lle postitse 21.3.2002. K palautti linssit noin viikon käytön jälkeen. Kahden linssiparin pakkauskotelo oli avattu. EH kieltäytyi K:n kaupanpurkuvaatimuksesta ja palautti linssit takaisin K:lle 3.4.2002.

Vaatimukset

Vaaditaan kaupan purkua ja kahden linssipakkauksen hinnan 78 euroa palauttamista.

Linssit olivat epäsopivat, sillä ne ärsyttivät silmiä niin, ettei niitä voinut käyttää. Linssit palautettiin 14 vuorokauden palautusoikeuden aikana, mutta myyjä ei suostunut kaupan purkuun. Asiakas ei voi todeta linssien sopivuutta muuten kuin koettamalla yhtä paria. Linssit toimitettiin yhdessä kirjekuoressa, jonka sisällä oli pienet linssilaatikot, joiden sisällä oli vielä pienet kotelot linsseille. Myyjälle palautettiin kaksi paria linssejä avaamattomissa koteloissaan mutta myyjä palautti ne takaisin ostajalle.

Vastaus

Vaatimus kiistetään.

Asiakas avasi pakkaukset ja niitä ei sen vuoksi enää voi myydä edelleen. Asiakkaalle on lähetyslistan yhteydessä selvitetty palautusehdot, joiden mukaan asiakkaalla on 14 päivän palautusoikeus. Palautusoikeus koskee vain avaamattomia pakkauksia. Asiakas on palauttaessaan pakkaukset todennut, että linssit ovat väärää vahvuutta. Hän ei ole missään vaiheessa kertonut myyjälle, että linssit ärsyttäisivät silmiä.

Ratkaisun perustelut

Osapuolten väliseen sopimussuhteeseen on sovellettava etämyyntiä koskevaa kuluttajansuojalain 6 lukua. Luvun 15 §:n mukaan etämyynnissä kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa vahvistuksen vastaanottamisesta taikka tavaran kaupassa tavaran tai ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta, jos tavara tai tavaraerä vastaanotetaan myöhemmin kuin vahvistus. Jos vahvistusta ei tarvitse toimittaa, peruuttamisaika lasketaan tavaran kaupassa tavaran tai tavaraerän vastaanottamisesta ja muissa tapauksissa sopimuksen tekemisestä. Tavaran kaupassa peruuttamisilmoitukseksi katsotaan myös vastaanotetun tavaran palauttaminen.

Luvun 16 §:n mukaan, jollei toisin sovita, kuluttajalla ei ole 15 §:ssä säädettyä peruuttamisoikeutta, jos:

1) palveluksen suorittaminen tai hyödykkeen toimittaminen sähköisesti on kuluttajan suostumuksella aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä ja kuluttajalle on ilmoitettu peruuttamisoikeuden puuttumisesta 14 §:ssä tarkoitetussa vahvistuksessa;

2) kulutushyödykkeen hinta riippuu rahoitusmarkkinoilla vaihtuvista noteerauksista, joihin elinkeinonharjoittaja ei voi vaikuttaa;

3) sopimus koskee tavaraa, joka valmistetaan tai jota muunnellaan kuluttajan toivomusten mukaisesti niin, ettei tavaraa voida myydä edelleen ilman huomattavaa tappiota tai ettei tavaraa lainkaan voida myydä edelleen;

4) sopimus koskee tavaraa, jota luonteensa vuoksi ei voida palauttaa edelleen myytäväksi taikka joka voi nopeasti pilaantua tai vanhentua;

5) kuluttaja on avannut sinetöitynä toimitetun ääni- tai kuvatallenteen taikka tietokoneohjelman;

6) sopimus koskee sanoma- tai aikakauslehtien toimitusta eikä elinkeinonharjoittaja tarjoa näitä hyödykkeitä kuluttajalle puhelimitse omasta aloitteestaan;

7) sopimus koskee vedonlyönti- tai arvontapalveluksia.

Luvun 17 §:n mukaan, jos kuluttaja etämyynnissä peruuttaa sopimuksen, hänen on palautettava vastaanotettu tavara tai muu palautettavissa oleva suoritus kohtuullisen ajan kuluessa elinkeinonharjoittajalle.

Elinkeinonharjoittajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua tavaran tai suorituksen takaisin saatuaan palautettava, mitä hinnasta on maksettu, sekä korvattava kuluttajalle palauttamisesta aiheutuneet kulut, jos tavara tai suoritus voidaan palauttaa tavanomaisella tavalla postitse

Luvun 23 §:n mukaan, jos kuluttaja on vastaanottanut tavaran tai muun palautettavissa olevan suorituksen, hänen on säilyttääkseen peruuttamisoikeutensa pidettävä tavara tai suoritus olennaisesti muuttumattomana tai vähentymättömänä.

Tavaran tai suorituksen tuhoutuminen, huonontuminen tai vähentyminen ilman kuluttajan syytä ei johda peruuttamisoikeuden menettämiseen. Kuluttaja ei vastaa arvon alentumisesta, joka johtuu pakkauksen purkamisesta, tavaran tai suorituksen tutkimisesta tai muusta vastaavasta syystä.

Luvun 25 §:n mukaan, jos hinnan tai muun maksusuorituksen palauttamiseen velvollinen elinkeinonharjoittaja tai luotonantaja ei ole 17 §:ssä säädetyssä ajassa palauttanut, mitä kuluttaja on maksanut, kuluttajalla on oikeus viivästyskorkoon korkolain mukaisesti.

Osapuolten välinen erimielisyys koskee sitä, voiko avatun piilolasipakkauksen palauttaa. Kuluttajansuojalain 6 luvun 15 §:n mukaisen pääsäännön mukaan kuluttajalla on oikeus peruuttaa tilauksensa 14 vuorokauden aikana tavaran tai vahvistuksen vastaanottamisesta. Peruuttamisen syytä ei kuluttajan tarvitse ilmoittaa. Saman luvun 16 §:ssä on lueteltu tilanteet, jolloin voidaan poiketa pääsäännöstä. Pykälän 4 kohdan mukaan peruuttamisoikeutta voidaan rajoittaa, jos sopimus koskee tavaraa, jota luonteensa vuoksi ei voida palauttaa edelleen myytäväksi taikka joka voi nopeasti pilaantua tai vanhentua. Hallituksen esityksessä kuluttajansuojalain muuttamisesta (HE 79/2000), jolla muutettiin kuluttajansuojalakia muun muassa etämyyntiä koskevilta osin todetaan 16 §:n 4 kohdan rajoituksen koskevan tavaraa, jota lajinsa tai laatunsa vuoksi ei voida palauttaa edelleen myytäväksi taikka joka voi nopeasti pilaantua tai vanhentua. Kohdassa tarkoitettuja tuotteita ovat esimerkiksi kuluttajan säiliöön toimitettu lämmitysöljy, puutarhaan levitetty multa sekä nopeasti pilaantuvat elintarvikkeet. Lautakunta katsoo, että kuluttajan palautusoikeutta koskevasta pääsäännöstä poikkeavaa kuluttajan oikeuksia rajoittavaa lainkohtaa tulee tulkita suppeasti. Kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n 4-kohdan rajoitusta tulee tulkita siten, että vain siinä tarkoitetuilla tuotteilla ei ole peruutusoikeutta ja että muilla tuotteilla on peruutusoikeus.

16 §:n 4 kohdan rajoituksen mukaisiksi tuotteiksi on katsottava muun muassa tavarat, joiden ominaisuuksista johtuu riski tavaroiden pilaantumisesta tai vanhentumisesta. Lainkohdan on katsottava koskevan tavaroita, joita ei voida enää palauttaa jälleenmyytäväksi riippumatta siitä, onko tuotteiden suojana oleva pakkaus avattu. Lautakunta toteaa, että piilolinssien voidaan katsoa olevan tuotteita, joihin sisältyy riski siitä, että tavaraa ei voida jälleenmyydä. Tämä koskee kuitenkin vain niitä piilolinssejä, joiden steriili pakkaus on avattu tai rikkoutunut. Avaamattomassa ja ehjässä steriilissä pakkauksessa olevat piilolinssit voidaan myydä edelleen. Piilolinssien ei voida katsoa kuuluvan kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n 4 kohdassa tarkoitettuihin tavaroihin, koska ne voidaan myydä edelleen, edellyttäen ettei niiden steriiliä pakkausta ole avattu. Myyjä ei siten voi lähtökohtaisesti rajoittaa piilolinssien palautusoikeutta kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n 4 kohdan perusteella, vaan piilolinsseillä on katsottava olevan kuluttajansuojalain 6 luvun 15 §:n mukainen palautusoikeus.

Kuluttajalla on kuluttajansuojalain 6 luvun 23 §:n 2 momentin mukaan oikeus avata pakkaus ja tutustua tuotteeseen. Tästä aiheutuvasta tavaran arvon alentumista ei kuluttaja ole vastuussa. Hallituksen esityksessä kuluttajansuojalain muuttamisesta (HE 79/2000) todetaan 23 §:n 2 momentin perusteluissa, että kuluttaja voi peruuttamisoikeuttaan menettämättä tarkastaa tavaran ja kokeilla sen käyttöä samalla tavalla kuin liiketiloissa tehtävissä vastaavissa kaupoissa on tavanmukaista. Jos sen sijaan tavara otetaan normaaliin käyttöön, peruuttamisoikeus on menetetty. Lautakunta katsoo, että EH:n esittämä kuluttajan peruutusoikeuden rajoitus, jonka mukaan avattuja pakkauksia ei saa palauttaa, ei ole kuluttajansuojalain 6 luvun 23 §:n mukainen. EH:n esittämän rajoituksen mukaan peruutusoikeus koskee vain avaamattomia pakkauksia. Kuluttaja ei tavanmukaisesti voi kokeilla myytäviä piilolinssejä omaan silmäänsä myymälässä, mutta hän voi avata pakkauksen tarkistaakseen tuotteen. Peruuttamisoikeuden rajoituksen on katsottava rajoittuvan vain niihin piilolinsseihin, joita asiakas on kokeillut. K on kokeillut kertomansa mukaan vain yhtä paria linssejä ja siten peruutusoikeus ei koske tätä paria. K on oikeutettu käyttämään peruutusoikeuttaan kahden muun parin osalta. Lautakunta katsoo, että K:lla on ollut oikeus palauttaa käyttämättömät piilolinssit ja peruuttaa kauppa niiden osalta. Lautakunta suosittaa, että EH palauttaa K:lle hänen vaatimansa 78 euroa.

Palautettavalle suoritukselle on kuluttajansuojalain 6 luvun 25 §:n mukaan suoritettava viivästyskorkoa. Saman luvun 17 §:n mukaan elinkeinonharjoittajan olisi tullut palauttaa kauppahinta 30 päivän kuluttua siitä, kun hän on vastaanottanut palautetun tavaran. EH:n lautakuntaan toimittaman muistion mukaan linssit ovat palautuneet elinkeinonharjoittajalle 2.4.2002 ja kauppahinta olisi siten pitänyt palauttaa K:lle viimeistään 2.5.2002. EH:n on maksettava palautettavalle 78 euron kauppahinnalle viivästyskorkoa 2.5.2002 lukien. Viivästyskoron määrä oli 2.5.-31.6.2002 11 prosenttia vuodessa ja ajalla 1.7-31.12.2002 se on 10,5 prosenttia vuodessa.

Suositus

Lautakunta suosittaa, että K palauttaa EH:lle saamansa kaksi paria piilolinssejä ja EH palauttaa K:lle 78 euroa kauppahinnasta ja maksaa palautettavalle kauppahinnalle viivästyskorkoa 2.5.2002 lukien.

 
Julkaistu 10.7.2003