Linja-auton aikataulu. Poikkeus juhlapyhän yhteydessä

tiedonantovelvollisuus
vahinko

Diaarinumero: 02/35/595
Antopäivä: 08.07.2003

Kuluttajan (K) oli tarkoitus matkustaa Somerolta Helsinkiin elinkeinonharjoittajan (EH) linja-autovuorolla sunnuntaina 30.12.2001 kello 18.40. Vuoroa ei kuitenkaan ajettu kyseisenä päivänä, minkä K sai tietää vasta linja-autopysäkillä. K joutui matkustamaan taksilla Somerolta Saloon ja jatkoi linja-autolla Salosta Helsinkiin. Taksimatka Somerolta Saloon maksoi 250 markkaa ja linja-automatka Salosta Helsinkiin 87 markkaa. Erimielisyys koskee sitä, oliko EH:n aikataulutiedottamisessa puutteita.

EH:n aikatauluvihkossa on merkitty kyseinen linja-autovuoro SS-vuoroksi. Aikatauluvihkossa olevien merkkien selitysten mukaan merkintä SS tarkoittaa, että vuoro ajetaan "sunnuntaisin ja pyhäpäivinä, perättäisistä pyhistä vain viimeisenä, ei yksittäisinä arkipyhinä". Aikatauluvihkossa on kohdassa "Liikenne juhlapyhinä" ilmoitettu, että 30.12.2001 on sunnuntailiikenne ja SS-vuoroja ei ajeta.

Vaatimukset

K vaatii korvausta taksikuluista 250 markkaa. K:n täytyi matkustaa taksilla Somerolta Saloon, koska muuten hän ei olisi ehtinyt seuraavaksi aamuksi töihin Helsinkiin. K tarkisti aikataulusta, että merkintää esimerkiksi koulujen loma-aikojen vaikutuksesta linja-auton kulkuun ei ollut. 30.12.2001 ei ole juhlapyhä, joten K ei tarkistanut aikatauluja juhlapyhälistasta. K:n mukaan aikatauluvihko pitäisi laatia niin, että tarvittava tieto löytyy järkevästi. K:n mukaan jonkinlainen merkintä poikkeuksista täytyy löytyä varsinaiselta aikataulusivulta.

Vastaus

EH kiistää vaatimukset. Aikataulutieto oli K:n käytettävissä aikatauluvihkossa. Tiedottaessaan juhlapyhien yhteydessä olevista poikkeuksista EH katsoo tehneensä kaiken, mitä voidaan kohtuudella edellyttää. EH:n mukaan palvelussa tai siitä annetuissa tiedoissa ei ole ollut virhettä. EH:lta saadun tiedon mukaan linja-automatka Somerolta Helsinkiin olisi maksanut 87 markkaa.

Vastineessaan K:n reklamaatioon ennen lautakuntakäsittelyä EH on ilmoittanut lisäksi, että linjaliikennelupaviranomaisten antamien ohjeiden mukaan sunnuntaina 30.12.2001 saatiin olla ajamatta SS-vuorot. EH on tiedottanut SS-vuorojen ajamatta jättämisestä muun muassa aikatauluvihkossaan, Internet-sivuillaan ja Matkahuollon aikataulupalveluiden kautta. Aikatauluvihkossa asia on kerrottu samalla sivulla, jolla merkkien selitykset ovat. Lisäksi asiasta on kerrottu sanomalehdissä.

Ratkaisun perustelut

K ei ole päässyt matkustamaan suunnitelmiensa mukaisella EH:n linja-autovuorolla Somerolta Helsinkiin, koska vuoroa ei ole ajettu 30.12.2001. Hän vaatii korvausta taksikuluistaan.

K on katsonut aikatauluja aikatauluvihkosta. Lautakunta toteaa, että asiassa on kysymys siitä, onko aikatauluvihkossa annettu riittävästi tietoa kyseisen vuoron aikatauluista ja onko tieto ollut riittävän helposti löydettävissä aikatauluvihkossa. EH:n mukaan kyseisen päivän aikatauluista on tiedotettu myös muun muassa Internetissä, sanomalehdissä ja Matkahuollon aikataulupalveluiden kautta. Nämä tiedotteet eivät kuitenkaan ole tulleet K:n tietoon, joten niillä ei ole merkitystä asiaa ratkaistaessa.

Aikatauluvihkossa kyseinen linja-autovuoro on merkitty SS-vuoroksi. Vuoron aikataulusivulla ei ole viitattu poikkeuksiin, jotka on mainittu eri sivulla. Eri sivulla kuin vuoron aikataulusivulla ovat olleet sekä merkkien selitykset että tiedot juhlapyhien liikenteestä. Merkkien selityksissä on selitetty, mitä SS-merkintä tarkoittaa. Sunnuntai 30.12.2001 oli sellainen päivä, jona SS-vuoro olisi merkkien selitysten mukaan pitänyt ajaa.

Aikatauluvihkossa on juhlapyhien liikennetietojen kohdalla mainittu, että SS-vuoroja ei ajeta 30.12.2001. Sunnuntai 30.12.2001 ei ollut juhlapyhä, joten K:n ei olisi tarvinnutkaan tarkistaa kyseisen päivän tietoja kohdasta "Liikenne juhlapyhinä". Lautakunta katsoo, että näihin poikkeuksiin ei ole myöskään viitattu riittävästi, koska aikataulusivulla ei ole viittausta niihin.

Lautakunta pitää aikataulun merkintöjä puutteellisina. Vastuu epäselvistä aikatauluista on aikataulun laatijalla. Lautakunta katsoo, ettei aikatauluvihkosta ole riittävän helposti löytynyt tietoa siitä, ettei kyseistä vuoroa poikkeuksellisesti ajettukaan 30.12.2001. Koska K:lle aiheutui epäselvän aikataulun vuoksi ylimääräisiä kuluja taksimatkasta, EH:lla on velvollisuus korvata hänelle aiheutuneet tarpeelliset kulut 250 markkaa eli 42,05 euroa.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH maksaa K:lle vahingonkorvausta 42,05 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 8.7.2003