Käytetyn kerrostaloasunnon kauppa. Kiinteistönvälitys. Myyjän ja välittäjän tiedonantovelvollisuus. Isännöitsijäntodistuksen tiedot. Vesikattovuoto. Vähäinen virhe.

asuntokauppa

Diaarinumero: 01/81/1245
Antopäivä: 07.07.2003

Kuluttaja (K) osti 29.6.2000 elinkeinonharjoittaja 2:lta (EH2) välitettävänä olleet asunto-osakkeet elinkeinonharjoittaja 1:ltä (EH1) 612 000 markan kauppahinnalla. Talon rakennusvuosi on 1970. Asuntoesitteessä ja isännöitsijäntodistuksessa oli kohdassa peruskorjaukset ja uudistukset: "ikkunoiden kunnostus ulkop. -90, vesikate uusittu -92, julkisivut maalattu -93".

Kauppakirjan ehdon mukaan ostajat vastaavat huoneistoon kohdistuvista vastikkeista ja muista maksuista 15.7.2000.

Erimielisyys osapuolten välillä johtuu siitä, ettei ostaja saanut tietoa, että yhtiön rakennuksen vesikatto oli vuotanut huhtikuussa 2000. Katon korjauspäätös tehtiin 28.2.2001 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Korjaukseen käytettiin taloyhtiön varoja noin 24 000 markkaa. K:n osuus korjauskuluista oli 7 111,44 markkaa.

Vaatimukset

K vaatii myyjiltä ja välitysliikkeeltä yhteisvastuullisesti korvausta 7 000 markkaa.

Myyjä ei kertonut huhtikuussa 2000 sattuneesta vesikattovuodosta eikä siitä, ettei urakoitsijan vastuuvakuutus korvaisi vahinkoa. Katon kestoiän olisi pitänyt olla 25-40 vuotta, koska se oli peruskorjattu kahdeksan vuotta ennen kauppaa. Tieto katon vuotamisesta olisi vaikuttanut kaupantekopäätökseen. Kauppa olisi jäänyt joko tekemättä tai asunnosta olisi tehty vain

600 000 markan tarjous.

Toukokuussa 2000 kattoa vain paikattiin. Katon peruskorjaus päätettiin tehdä kesällä 2001. Taloyhtiöllä on katon korjaukseen käyttämänsä summan verran vähemmän käytettävissä muihin korjauksiin.

Valituksen liitteenä on taloyhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirja 15.5.2000. EH1 oli läsnä kokouksessa. Siinä oli todettu yhtiön vesikatteen vuotaneen ja aiheuttaneen vaurioita kolmeen huoneistoon. Myös korvausten hakeminen vakuutuksista oli ollut esillä.

Vastaukset

1. EH1 kiistävät vaatimukset. Myyjien asumisaikana tulleet vesivahingot on korvattu vakuutuksesta ja vain pieni osa taloyhtiön rahoista.

2. EH2 kiistää vaatimukset. Ostajalle vuodosta ei ilmoitettu. Toimeksiantajat kertoivat taloyhtiössä sattuneesta vesivahingosta toimeksiantosopimusta tehtäessä. Välittäjä ei laittanut siitä tietoa esitteeseen, koska hän päätteli isännöitsijän kanssa käydyn keskustelun jälkeen, että kysymyksessä oli normaali vuosikorjaus eikä perusparannus. Lisäksi oli odotettavissa, että vakuutus korvaa ainakin osan vahingosta. Isännöitsijäkään ei ollut ilmoittanut vuodosta isännöitsijäntodistuksessa.

Vesikatteen uusimispäätös on tehty yhtiökokouksessa 28.2.2001 ja hallitus oli ilmeisesti käsitellyt asian 12.10.2000.

Selvitykset

Isännöitsijä NN on ilmoittanut 15.5.2001, että yhtiön vuosikorjaukset olivat vuonna 2000 yhteensä noin 140 000 markkaa, joka sisältää muutakin kuin kattovuodosta johtuneet korjaukset. Vuonna 1992 kattoremontin tehneen urakoitsijan(konkurssissa) vastuuvakuutuksesta oli korjauksista maksettu noin 91 000 markkaa.

NN:n ilmoituksen 6.6.2001 mukaan EH1:n ollessa hallituksen kokouksissa vesikaton uusimisesta ei keskusteltu.

Ratkaisu

Myyjän vastuu

Asuntokauppalain 6 luvun 20 §:n 1 momentin mukaan kaupan kohteessa on virhe, jos myyjä ennen kaupantekoa on:

1) antanut ostajalle virheellisen tai harhaanjohtavan tiedon kyseisen asunnon omistamiseen tai käyttöön liittyvistä taloudellisista velvoitteista tai vastuista, kuten yhtiövastikkeesta tai myytävien osakkeiden osalle kuuluvasta osuudesta yhtiön velkoja, taikka asuntoyhteisön taloudellisesta tilasta, ja annetun tiedon voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan, tai

2) jättänyt antamatta ostajalle tiedon 1 kohdassa tarkoitetusta seikasta, josta hänen täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon ottaen huomioon hänen mahdollisuutensa saada kyseinen seikka selville tavanomaisella kauppaa edeltävässä selonotossa sekä muut seikat, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan.

Asuntokauppalain 6 luvun 27 §:n 1 momentin mukaan säännöksiä myyjän vastuusta ennen kaupantekoa annetuista tai antamatta jätetyistä tiedoista sovelletaan myös, kun tiedot on antanut tai laiminlyöntiin on syyllistynyt myyjän toimeksiannosta kaupan välittäjänä toiminut kiinteistönvälittäjä tai muu myyjän edustaja ja myös, kun myyjän tai hänen edustajansa toimesta annetut tiedot sisältyvät isännöitsijäntodistukseen tai ovat muuten peräisin sen yhteisön edustajalta, jonka osakkeet tai muut osuudet ovat kaupan kohteena.

Asuntokauppalain 6 luvun 16 §:n 1 momentin mukaan ostajalla on oikeus virhettä vastaavaan tai muuten virheeseen nähden määrältään kohtuulliseen hinnanalennukseen.

Ostaja on vaatinut hinnanalennusta, koska hän olisi tarjonnut asunnosta vain 600 000 markkaa, jos olisi tiennyt katon peruskorjaustarpeesta. Myyjät ovat vedonneet siihen, että heillä ei ollut siitä tietoa.

Valituksen liitteenä olevasta taloyhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirjasta 15.5.2000 ilmenee, että EH1 oli ollut läsnä kokouksessa. Siinä oli todettu yhtiön vesikatteen vuotaneen ja aiheuttaneen vaurioita kolmeen huoneistoon. Myös korvausten hakeminen vakuutuksista oli ollut esillä.

Vesikatto oli uusittu vasta kahdeksan vuotta ennen kauppaa, joten ostaja on voinut olettaa, ettei hänelle tule kustannuksia katon osalta. Taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä ovat saadun selvityksen mukaan voineet perustellusti olettaa, ettei taloyhtiölle aiheudu merkittäviä kustannuksia katon korjauksesta, koska vakuutuksesta oli saatavissa korvauksia.

Myyjän olisi kuitenkin pitänyt ilmoittaa ostajalle kattovuodosta ja isännöitsijäntodistukseen olisi tässä tapauksessa pitänyt merkitä tiedossa ollut kattovuoto, jolloin ostajalla olisi ollut mahdollisuus harkita tarjoamansa kauppahinta tämän tiedon valossa. Katon uusimistarve toteutuneessa laajuudessaan on kuitenkin ilmennyt ja korjauksesta on päätetty vasta kaupanteon jälkeen pidetyssä yhtiökokouksessa. Korjauksen aiheuttamat kustannukset ovat olleet suuruudeltaan tavanomaisia asuntoosakeyhtiölle. Ostajan maksettavat kustannukset jäivät noin 7 000 markkaan.

Lautakunta katsoo, että tiedolla ei olisi ollut tässä tilanteessa vaikutusta kauppahintaan, joka oli 612 000 markkaa, tai muihin kaupan ehtoihin. Kauppahintaan vaikuttavat erityisesti huoneiston ominaisuudet, sen kunto ja sijainti.

Edellä olevan perusteella lautakunta ei suosita myyjää maksamaan hyvitystä ostajalle.

Välitysliikkeen vastuu

1.3.2001 voimaan tulleella kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetulla lailla (1074/2000) on kumottu kuluttajansuojasta kiinteistönvälityksessä annettu laki siihen tehtyine muutoksineen. Uuden lain voimaantulosäännöksen (22 §) mukaan lakia ei kuitenkaan sovelleta vahinkoihin, jotka ovat aiheutuneet välitysliikkeen menettelystä ennen lain voimaantuloa.

Kauppa oli solmittu 29.6.2000, joten tapauksessa on sovellettava kuluttajansuojasta kiinteistönvälityksessä annettua lakia (686/1988). Lain 6 §:n 1 momentin mukaan kiinteistönvälittäjän on suoritettava välitystehtävä ammattitaitoisesti ja huolellisesti ottaen huomioon toimeksiantajan ja myös tämän vastapuolen edut. Lain 8 §:n mukaan kiinteistönvälittäjän on tarjotessaan välitettävää kohdetta annettava ostajalle kaikki ne tiedot, joiden välittäjä tietää tai hänen pitäisi tietää vaikuttavan kaupasta päättämiseen. Saman lain 9 §:n mukaan kiinteistönvälittäjän on tarkistettava saamansa, 8 §:ssä mainitut tiedot, jos hänellä on aihetta epäillä, että tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, ja oikaistava mahdollinen virheellinen tai puutteellinen tieto. Lain 13 §:n mukaan toimeksiantajan vastapuolella on oikeus saada välittäjältä korvaus vahingostaan, jonka välittäjän suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheuttanut.

Välitysliikkeen olisi pitänyt ilmoittaa ostajalle tiedossaan ollut vesikattovuoto. Koska laiminlyönti oli edellä sanotun mukaisesti sellainen, joka ei ole omiaan vaikuttamaan kauppahintaan, ostajalle ei kuitenkaan voida katsoa aiheutuneen laiminlyönnistä vahinkoa, josta välitysliike olisi vastuussa

Kuluttajavalituslautakunta ei suosita, että EH1 tai EH2 antavat K:lle hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 7.7.2003